XUÂN MUỘN - Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông

Niên thiếu chưa từng rõ sắc-Không
Một xuân tâm sự tại trăm hoa
Như nay mặt chúa xuân khám phá
Đệm cỏ giường thiền ngắm rụng hồng.

Ngày trẻ chưa từng biết sắc-Không, chỉ nghe kinh điển nói hay người lớn nhắc đến. Lớn lên thắc mắc đâu là sự liên hệ giữa sắc, sắc tướng, sự vật, và Không là cái chưa hề biết. Sắc là gì, sắc tướng là gì, sự vật từ đâu sanh, hiện diện ở đâu, biến mất về đâu?

Tư duy, thiền định mãi về việc này cho đến ngày khám phá ra “khuôn mặt chúa Xuân”, tức là tánh Không. Khi thấy trực tiếp được tánh Không mới biết sắc nào, hình tướng nào, thân thể, của cải, thế giới đều khởi hiện, tồn tại và tiêu tan trong tánh Không. Như hình bóng trong gương nào cũng đều khởi hiện, tồn tại và tiêu tan trong tấm gương Đại viên cảnh trí, cũng tức là bản tâm. Như Bát nhã tâm kinh nói: “sắc tức là Không, Không tức là sắc”. Bóng là gương, gương là bóng.

Khám phá ra, thấy trực tiếp, và sống với cái thấy ấy cho đến lúc thuần thục, thì tất cả đời sống là hiện tướng của tánh Không. Không có cái gì ở ngoài tánh Không, không có cái gì không là tánh Không. Đó là sự an vui đầu tiên và cuối cùng, sự vật nào cũng “gốc ngọn rốt ráo như vậy” (Kinh Pháp Hoa). Nên cuộc đời là sự an nhiên nhìn ngắm sự biểu hiện của tánh Không “gốc ngọn rốt ráo như vậy”. Nhìn ngắm khuôn mặt chúa xuân hiện hình trong tất cả mọi sự vật.

Một xuân tâm sự tại trăm hoa.

Lòng ngài là một mùa Xuân mở ra với tất cả và là tất cả.

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com