ƯA THÍCH VÔ VI

Thứ nhất mình thấy trong kinh Kim Cương mà thầy hay nhắc đi nhắc lại là: Không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà bố thí, phải hông? Thì không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp đó là trí huệ, và bố thí đó là hạnh BồTát. Chớ không phải là không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp là chấm dứt đâu. Rồi ngài Pamassamava có nói: Cái thấy thì từ trên đỉnh núi đi xuống (cái thấy tánh Không), còn hạnh thì từ dưới chân núi đi lên. Thành ra bên thiền hay nói là: “Hạnh giải tương ưng” là vậy. Hạnh là cái hạnh của Bồ Tát, giải là cái hiểu, hai cái đó phải tương ứng, tương ưng với nhau.
Mình tụng kinh Duy Ma Cật có rất nhiều đoạn nói như vậy. Ví dụ như: “Giải thoát là đạo tràng vì không khởi ý phân biệt vậy”, không phân biệt là trí huệ đó, nhưng mà: “Phương tiện là đạo tràng vì giáo hóa chúng sanh vậy”.
Ngay phẩm Bồ Tát hạnh cũng vậy: “Không hết hữu vi”, là không hết sanh tử, bởi vì không hết sanh tử mới độ chúng sanh được. Nhưng mà “không trụ vô vi”, trụ vô vi là trụ niết bàn, nếu mình trụ vô vi là mình phải bỏ hữu vi, mà bỏ hữu vi là bỏ sanh tử, bỏ chúng sanh. Thành ra là: “Giáo hóa chúng sanh không hề mệt chán, chủ động vào những tái sanh mà không sợ hãi”.
“Ra khỏi ấm, nhập, giới, mà gánh vác chúng sanh; vĩnh viễn làm cho họ giải thoát” Thành ra ra khỏi ấm giới nhập đó là trí huệ. Nhưng mà gánh vác chúng sanh, chớ không phải là không có ấm giới nhập rồi đi luôn đâu.

_Câu này con hơi thắc mắc, nghĩa là ở chỗ không trụ vô vi tức là mình vẫn ở trong hữu vi nhưng mà mình phải trụ vô vi chớ thầy? Tức là Bồ Tát phải ở hai mặt đó luôn. Chớ mình ở trong hữu vi hoàn toàn thì mình bị cuốn luôn.
_Trong này nó nói không hết hữu vi nè. Không hết hữu vi là không hết sanh tử, nếu như trụ hẳn vô vi thì đó là trụ Niết bàn thì đó là mất sanh tử, mất chúng sanh. Mà không hết hữu vi là vậy đó, hữu vi thì không bao giờ hết. Thành ra cái hạnh của Bồ Tát là không thể nói được, hữu vi không bao giờ hết.

Còn như Nghĩa nói nếu như mình không hết hữu vi mà mình phải trụ vô vi phải hông? Nghĩa là cái tâm của mình phải trụ vô vi chớ gì? Nếu mình trụ trong vô vi càng ngày càng giải thoát cho tới anh tới cấp bậc A la Hán là anh đi luôn.
Người ta nói không trụ trong vô vi nghĩa là người ta nói mình không có ở trong vô vi, không ở trong Niết bàn, bởi vì ở trong Niết bàn thì coi như đứt mất với sanh tử, thì nó không có độ chúng sanh được nữa.
Nói như nghĩa là kinh nói không hết hữu vi, nhưng mà một vị bồ tát không hết hữu vi, nghĩa là đối với họ làm gì có hữu vi mà hết? Sắc tức thị không làm gì có hữu vi? Thành ra nói đây là nói cho mình chớ không phải là nói cho ai hết, không hết hữu vi, là đối với một vị Bồ Tát thì không có hữu vi!
Thành ra nói không hết hữu vi có nghĩa là nói cho mình đây, kinh này nói cho mình chớ đâu phải nói cho mấy vị đó, rồi không trụ vô vi là vậy, là mình không có đi hẳn vào vô vi luôn.
Không trụ vô vi là khuynh hướng của mình, khuynh hướng chúng sanh của mình là ưa trụ vô vi, ưa thiền định, ưa đắm chìm trong thiền định, không ưa tiếp xúc với người đời. Trong kinh nói rất rõ ràng.
Trong đó còn nói thấy nơi các trạng thái nhập thiền định xem như đia ngục nữa mà! Bởi vì cái tính mình là tính vô vi, ưa cái yên thôi. Đừng có anh nào chạm tới tôi hết, rồi tôi cũng không muốn đụng chạm tới ai. Đó là trụ vô vi đó. Anh phải đụng chạm, vì lòng từ bi mà anh phải đụng chạm!
Hữu vi là một bệnh rất nặng, mà vô vi cũng là một bệnh rất khó chữa, chớ không phải là dễ đâu, ai cũng muốn yên thân hết. Ngoài đường thiếu gì cảnh, thấy người ta té xe nằm đó, mình cũng đứng dòm dòm rồi mình bỏ đi. Nhảy xuống thì sợ mất xe, sợ chở nó vô bệnh viện nó tưởng mình là người tông nó… đủ thứ phiền phức, thôi kệ, đứng dòm thôi. Đó là trụ vô vi đó.
_Trụ vô vi chắc ăn hơn! (Mọi người đều cười)
Thành ra kinh điển là nói vậy đó, để cho mình thấy đây là những cái bệnh, hữu vi là một cái bệnh, ham hữu vi quá cũng chết, mà ham vô vi quá thì cũng không thành giác ngộ nổi.
_Thực tế thì có ham vô vi đó thầy, người ta ngồi thiền thấy thanh tịnh yên yên là người ta cứ ngồi đắm mình trong trạng thái đó hoài.
_Có những người thầy biết chớ, có người họ tới đây giờ nào họ thích thôi, chớ họ không chịu khó vì chúng sanh, chịu khó thêm một hai tiếng nữa họ không làm. Thành ra chịu khó vì chúng sanh nó khó lắm. Tâm Bồ Tát là chịu khó,
_ Vì chịu khó nó khó chịu!
_Đúng, chịu khó nó khó chịu, Mà trụ vô vi nó đầy dẫy hết, đừng có nói cao xa, đừng nói thiền định gì hết, thầy thấy ít người chịu khó lắm, phải hông? Mình tới giờ nào mình thích mình tới, còn không thích thì thôi, trong Bồ Tát giới chỗ nào mà có thuyết Pháp Đại thừa là mình phải tới nghe thôi. Thầy thấy có nhiều ông, tới giờ tụng kinh là ông lặn mất. Dầu cho họ có hơn kinh điển đi nữa, thứ đó họ biết họ không cần nghe, thì mình cũng vì chúng sanh một chút, mình ở lại một chút, mình tụng cho xong.
Thành ra mình nói cái miệng mình, nhưng mà toàn là cho mình là chính. Mình ăn mình ăn cho mình, mình ngồi thiền mình ngồi thiền cho mình, mình tới cái pháp hội cũng cho mình thôi. Mình thấy không cần thiết là không tới nữa, thành ra cái hạnh Bồ Tát nó rất là khó.
Mình thấy cụ thể những vị Tây Tạng một ngày họ làm việc bao nhiêu tiếng? Có nhiều ông qua đây, đổi khí hậu cũng ho hen tùm lum nhưng mà họ vẫn làm việc. Còn mình vì chúng sanh là chuyện khó lắm chớ không phải dễ, mình ráng thêm mười lăm phút vì chúng sanh cũng khó lắm. Trong khi vì mình thì mình sẵn sàng 24/24.
Cho nên cái hạnh Bồ Tát là nó đưa mình vô trong cái thật. Trong đó nó định nghĩa Bồ Tát rất hay: nói được làm được. Nói đúng như làm không phải chuyện dễ, làm đúng như nói không phải chuyện dễ. Mình nói thì bao la phát bồ đề tâm đồ, như thầy đây thầy thấy, mình chịu khó với người ta một chút xíu mình thấy cũng không ưa.
Bồ Tát trong kinh điển nó định nghĩa là: người bạn không mời mà đến. Anh thấy bổn phận anh phải tới là anh tới. Nói quanh đi quẩn lại, pháp là pháp cho mình thôi. Mình tu là mình tu cho mình, mình hiểu pháp, mình biết pháp, mình ngộ pháp nữa đi, thì cũng ngộ cho mình thôi chớ còn không có ngộ vì người khác.
Thành ra hạnh Bồ Tát nó rất thực tế và nó ngược với cái luôn luôn thu vén của mình. Bây giờ người ta gọi là thu vén đó. Mình quen thu vén rồi mở ra mình mở không được. Dầu bây giờ mình hồi hướng chớ thiệt ra hồi hướng trên miệng thôi.
Hạnh Bồ Tát dòm thấy nó tầm thường vậy mà nó khó làm lắm. Bởi vì nó đi ngược với cái bản năng luôn thu vén của mình. Cái bản năng của mình là thu vô thôi chớ không có đưa ra.
Nó nằm trong từng cử chỉ, ví dụ thầy thấy Tây nó gọt cái gì nó gọt vô trong không hà, thầy quen gọt ra mình thấy nó gọt vô mình thấy luống cuống, lỡ trúng mình thì sao? Nó nằm trong cái gien rồi chớ không phải giỡn chơi đâu. Thành ra sắc thọ tưởng hành thức của mình đều thu vô hết, cho nên cái hạnh Bồ Tát để cho nó mở ra. Mà nó phải cụ thể chớ còn mình nói trên trời Bồ Đề tâm đồ, chớ còn khó lắm, phải cụ thể!
Nhiều khi mình dùng Phật giáo để bao che để biện hộ cho mình, mình không dám nói thẳng, phải hông? Nào là tôi thấy cái đó đâu cần thiết, tất cả pháp đều là Phật pháp mà! Nói tùm lum hết, tôi đi chơi cũng là Phật pháp thôi, mình ngồi chi với ông cho nó mệt, tháo mồ hôi, mồ kê, muỗi cắn…
Thành ra con người ta nó láu lĩnh lắm.
Tánh Hải Kính ghi

 • Phỏng vấn Ban biên tập website Thư Viện Hoa Sen trước với những cáo buộc của ông Thinley Nguyên Thành về tình hình truyền thông Phật giáo và thái độ của cộng đồng Phật tử qua sự việc này.

  Châu Tâm (Thực hiện)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 64
 • Pháp Thoại Thích Pháp Hòa

  ► Trích: TTPG VẠN HẠNH
  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 178
 • António Guterres

  5 MAY 2020
  SECRETARY-GENERAL STATEMENTS AND MESSAGES

  Secretary-General Celebrates Buddha’s Timeless Message of Unity, Service to Others, in Vesak Day Observance

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 191
 • LỄ TƯỞNG NIỆM CÙNG TUYÊN GIÁO CHỈ CỦA ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ -


  Công bố ngày 18-04-2020 tại Chùa Từ Hiếu TP. Hồ Chí Minh
  Truyền giao trách nhiệm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho HT. Thích Tuệ Sỹ 
  (Phút thứ 15:00/51.37)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 207
 • – 08g00: Thỉnh Kim Quan thăng thượng giá. – 09g30: Lễ Trà Tỳ. Quay phim Studio Đông Thi ĐT: 0905 126 734 Rất mong quý vị bấm ĐĂNG KÝ kênh để ủng hộ và nhận VIDEO mới nhất tại : http://youtube.com/c/ANBINHVODUC

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 228
 • thumbnailTác giả Yuval Noah Harari tham dự hội nghị thường niên lần thứ 50 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã diễn ra vào các ngày 21 đến 24/1/2020 tại Davos, Thụy Sỹ, với chủ đề “Cùng vì một thế giới gắn kết và bền vững hơn” (Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World). Ảnh: Denis Balibouse/Reuters..

  Thích Vân Phong dịch

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 213
 • THE DALAI LAMA

  dalai lamaCác anh chị em thân mến của tôi, tôi đang viết những lời này để đáp lại các khẩn cầu tha thiết từ nhiều người trên khắp thế giới. Ngày nay, chúng ta đang trải qua thời điểm đặc biệt khó khăn do sự bùng phát của đại dịch vi rút corona...

  30 tháng 3 năm 2020

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 235
 • Pomnyun SunimThiền sư Pomnyun (còn được biết đến là Thiền sư Pháp Luân, Trí Quang Đại sư) nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc

  Thích Vân Phong
  (Theo Buddhist Times)

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 221
 • Tứ trí nói lên sự trọn vẹn của cái thấy giải thoát từ lúc thể nghiệm nó và trên đó tu hành tấn tới, hiểu được tứ trí, chúng ta -nhất là những người tu hành đã nhận ra bản tâm, đã có sự thay đổi lớn trong thực hành sẽ nhận biết chúng ta còn phải thực hành nhiều hơn nữa. Xem ra cái thấy Pháp thân hay nhận ra tâm giải thoát là chưa đủ, mà còn nhiều công hạnh và thực hành nó thuần thục thể hiện qua tứ trí)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 346
 • (Trí là lìa tướng, thấu thoát các tướng, bi là tức tất cả các tướng, bao trùm tất cả các tướng, làm một với tất cả các tướng, trí và bi là hạnh của một Bồ Tát)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 331
 • (Ưa thích vô vi là thói quen thu vén vốn có của mình, ai cũng muốn được yên ổn an toàn, vì họ nghĩ tới mình là số một. Bài pháp này nói lên sự thật đó, cho nên kinh Duy Ma Cật có câu: “Không trụ vô vi, không hết hữu vi” để nói lên hạnh của Bồ Tát khác với chúng ta chỉ ưa thích vô vi thiếu tấm lòng của một chiến sĩ dấn thân)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 284
 • (Xưa nay chúng ta hiểu lầm và chia chẽ từ bi, và thấy khác nhau giữa ái kiến và từ bi mà không hiểu từ bi là tình thương, mới đầu là thương theo cái nghĩa là lòng nhân như từ bi là biểu hiện tình mẫu tử của động vật, tình đồng loại của loài sống bầy đàn, và thấp nhất là từ bi của cây rừng sống với nhau, bài giảng này cho chúng ta một cái nhìn xuyên suốt của từ bi từ thấp cho đến cao.
  Và từ bi mang tính sinh vật khi đã phát triển hết mức, thì chính từ bi vô ngã lại tiếp tục để cho người nào có tâm từ rộng hơn cống hiến nhiều hơn, phá vở sự nhỏ hẹp của từ bi ái kiến, rộng hơn là từ bi vô ngã hay từ bi của một vị Bồ Tát)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 273
 • (“Trí tuệ là độ sáng của mặt trời, từ bi là mang ánh sáng đó đi ra xa”, đây là một sự thật, có trí tuệ có từ bi và hoạt động vì người thì lúc đó trí tuệ sẽ mở rộng ra, đó là công hạnh của một Bồ Tát, công hạnh đó vừa bổ túc cho trí huệ vừa làm lợi lạc cho mọi người)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 280
 • (Bố thí như ngọn đèn là sự tỏa sáng của trí tuệ và từ bi, các hoạt động bố thí khác của tâm là làm sao phát hiện, đánh thức ánh sáng trí tuệ và từ bi này của nguồn tâm, nó là nguồn vô tận vượt thời gian và không gian, cho nên nó bố thí không dứt không dừng nghỉ cho dù có hay không có ai thọ thí hay không)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 282
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hả (17 Jan 2018)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 303
 • (Chúng ta đang sống đây là cuộc sống biểu hiện trên hai chân lý, chân lý tương đối là các hoạt động hình tướng biểu hiện muôn màu muôn việc của cuộc sống, và chân lý tuyệt đối là khả năng nhận biết tất cả những hoạt động kia, nó là người quan sát bất động, nó luôn luôn có mặt cho dù chúng ta có nhận biết điều đó hay không. Bài pháp này đánh thức chúng ta một sự thật. Chúng ta tin chúng ta quán sát, chúng ta tin sâu chúng ta sẽ thấy liền, bởi vì hai chân lý này lúc nào cũng bày hiện nơi cuộc sống ngay tại đây và bây giờ của chúng ta.
  Mời các bạn cùng thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 297
 • (Trong bài giảng này có ba mức độ mà một người tu phải thực hành: trước là kinh nghiệm qua, rồi sau đó lần lần sống được với kinh nghiệm đó.
  Thứ nhất, phải thấy được tâm vô niệm, vô tâm hay tánh Không.
  Thứ hai phải thấy tư tưởng, và tâm phân biệt khởi lên từ nguồn tâm vô niệm này (đang khi sanh tức vô sanh)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 298

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com