HIỂU BIẾT - Quotes

Đời sống tốt đẹp thì được cảm hứng bởi tình thương và được hướng dẫn bởi hiểu biết._ Bertrand Russell

⚜️ Tri thức là quyền lực._ Francis Bacon

⚜️ Kiến thức thì không có giá trị trừ phi bạn đưa nó vào thực hành._ Anton Chekhov

⚜️ Hiểu biết có một bắt đầu nhưng không có chấm dứt.

⚜️ Hãy cảnh giác với kiến thức giả: nó còn nguy hiểm hơn không biết._ G. Bernard Shaw

⚜️ Dấu hiệu thật sự của thông minh không phải là kiến thức mà là tưởng tượng._ Albert Einstein

⚜️ Hiểu biết là đời sống với đôi cánh._ William Blake

⚜️ Tin tức không phải là hiểu biết._ A. Einstein

⚜️ Hành động của con người chảy từ ba nguồn chính: tham muốn, cảm xúc và hiểu biết._ Platon

⚜️ Hãy chia sẻ hiểu biết của bạn. Đó là một cách để hoàn thành sự bất tử._ Dalai Lama

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com