Dược Sư Thất Phật

 DƯỢC SƯ THẤT PHẬT

 

 

Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát - Dược Sư Phật - Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (Tạng Truyền Phật Giáo)

 

Thangka

Tượng

 

   

 

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Các Tường Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Vô Ưu Thế Giới Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai
按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

按此在新窗口流覽圖片
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (Hán Truyền Phật Giáo)

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com