Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời

Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời

Là những người bình thường, kinh nghiệm tâm linh thì ít ỏi và nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể nhờ kinh luận mà cố gắng hình dung ở nơi các vị thánh, dù tầng thánh thấp nhất, Đức Phật hiện diện nơi các vị đó như thế nào.

Các vị thấy rõ con đường Phật đạo, con đường Đức Phật đã từng khéo đi (Thiện Thệ), đã chỉ bày, và các vị thường xuyên bước trên đó; con đường đúng tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa, và chặng cuối cùng. Các vị thường tụng đọc kinh, tâm các vị tương ưng được với từng câu kinh. Các vị thật sự biết cái gọi là tự do giải thoát và an lạc là thế nào, nên thân khẩu ý của các vị thường tương ưng với tự do giải thoát và an lạc. Các vị thấy rõ sự Khai Thị Ngộ Nhập của Đức Phật, thấu hiểu Đại Sự Nhân Duyên mà vì đó Đức Phật ra đời và giảng nói. Khi trực tiếp ngộ nhập cái đại sự nhân duyên ấy, làm sao các vị không tin Phật Pháp Tăng thường trụ? Chắc chắn là không thể hình dung và diễn tả nỗi con đường của các vị, con đường phong phú, bao la và sâu thẳm của Phật tánh Thường Lạc Ngã Tịnh.

Chúng ta chỉ nói sơ lược như thế, vì chúng ta không biết đời sống của các vị. Chúng ta chỉ hình dung, để bắt chước, để phấn đấu nỗ lực. Ở đây, chúng ta chủ yếu nói về những người bình thường chúng ta, Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời của chúng ta.

Chúng ta luôn luôn thấy sự hiện diện của Đức Phật, những công trình, những sự vật do sự giác ngộ và công hạnh của Đức Phật ở quanh ta. Thỉnh thoảng hay thường xuyên chúng ta đi chùa. Nếu Đức Phật không ra đời, liệu chúng ta có chùa để đến, có tượng Phật để lạy, có hương để cắm hay không. Thỉnh thoảng chúng ta mua một cuốn sách Phật giáo để đọc, nếu không có Đức Phật liệu chúng ta có biết gì về trí huệ và từ bi của chính chúng ta hay không. Có lẽ ngày nay nhiều người đeo trên thân một xâu chuỗi, một tượng Phật, một biểu tượng Phật giáo nào đó để được an tâm, được bảo vệ, được ban phước. Nếu không có Đức Phật ra đời, chúng ta có những đồ vật thiêng liêng ấy để đeo hay không. Khi chắp tay chào nhau bằng Mô Phật, có phải chúng ta đang thừa hưởng công đức và trí huệ của Đức Phật đã tích tập từ nhiều kiếp hay không. Trước một hành động, chúng ta biết xem xét đúng sai, tốt xấu theo luật nhân quả, có phải chúng ta đang làm theo lời dạy của Ngài hay không.

Nhìn vào các chùa chúng ta  càng thấy rõ hơn nữa. Nếu không có Đức Phật và các đệ tử trực tiếp của Ngài, và từ đó những dòng truyền thừa phát xuất từ Ngài, thì các vị Tăng đã không có y để mặc, không có chùa để ở, không có những phương pháp để thực hành, thậm chí không có một cái tên, một pháp danh.

Tất cả những gì đúng, tốt, đẹp chúng ta đang nói đây là do sự tích tập công đức và trí huệ của Đức Phật trong rất nhiều kiếp và công sức thực hành và hoằng hóa của các đệ tử về sau của Ngài. Không có Ngài và các đệ tử, chúng ta vẫn sống, nhưng chúng ta không thể tự nâng mình lên khỏi sự sống bản năng và vô minh của một loài sinh vật bình thường. Chúng ta, và có lẽ cả loài người, cần phải biết ơn, khi đã có được trong từ vựng của mình những chữ như giác ngộ, giải thoát, vô minh, con đường đạo….

Ngày nay đi đâu trên thế giới chúng ta cũng gặp những hình ảnh của Đức Phật, những tu viện duy trì cách thức sống Giới Định Huệ an lạc của Đức Phật, những đồ vật nhỏ nhất có được từ cảm hứng đối với Đức Phật. Đạo Phật là tôn giáo xưa nhất, thọ mạng lâu dài nhất còn tồn tại với loài người. Đó là do sự tích tập công đức và trí huệ của Đức Phật trải qua ba vô số kiếp. So sánh đại thể với tôn giáo khác, không có tôn giáo nào gồm đủ ba cái, niềm tin, trí huệ, và từ bi. Bởi thế đạo Phật đáp ứng toàn diện cho mọi nhu cầu vật chất và tinh thần cho con người.

Chúng ta thử nhìn xem tuổi thọ của hai triều đại Lý Trần rực rỡ nhất, chính nghĩa nhất, mỗi triều đại cũng chỉ được trên dưới 200 năm. Chúng ta thử nhìn xem những học thuyết triết học sống được bao nhiêu thập kỷ? Một hệ hình (paradigm) khoa học kéo dài được bao lâu thì bắt đầu thay đổi?

Đạo Phật tồn tại và phát triển đến ngày nay là do sự thực hành công đức và trí huệ của Đức Phật trải qua vô số kiếp. Đức Phật là một dòng sông đã bứt phá qua sa mạc của thân phận nhân loại để chảy hòa vào đại dương công đức, trí huê và từ bi của các Bậc Chiến Thắng. Đã thế, dòng sông mênh mông và bất tận đó luôn luôn có sự nhập dòng của các nhánh nhỏ khác chảy vào: những bậc thánh của đạo Phật qua mọi thời đại. Đó là một dòng sông chảy mãi với số phận của tất cả chúng sanh.

Ngoài ra, dòng sông ấy còn được biết bao rãnh nước, biết bao giọt nước của người bình thường như chúng ta đổ vào, thấm vào suốt hơn 2.500 năm nay. Ai bảo một buổi thiền định, một thời tụng kinh, một câu niệm Phật… không phải là một giọt nước  thấm vào dòng sông bất tận mà chúng ta gọi là Phật giáo?

Đạo Phật có mặt trên đời và phát triển như thế bởi vì mỗi người chúng ta đều có được một hình ảnh giác ngộ của một con người đã giác ngộ.

Hơn nữa, mỗi một người chúng ta đều có một con người giác ngộ ở trong lòng, một Phật tánh  ở nơi đáy của thân tâm: “Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành”. Phật tánh ấy là nhu cầu tối hậu của chúng ta, nghĩa là đạo Phật, con đường đi đến, phương pháp triển khai Phật tánh ấy, là nhu cầu tối hậu của chúng ta.

Cho nên bất cứ khi nào chúng ta làm một điều tốt, lúc đó chúng ta đang ở trên con đường đạo Phật. Bất cứ khi nào chúng ta tìm kiếm hiểu biết, dù hiểu biết trong bất cứ lãnh vực nào, lúc đó chúng ta đang tiếp cận với ánh sáng trí huệ của đạo Phật. Bất cứ lúc nào chúng ta phát khởi được tình thương vô ngã, lúc đó chúng ta đang ở trong đại dương từ bi của chư Phật, đang chia sẻ một tâm từ bi của chư Phật, dù đó chỉ là sự chia sẻ của một giọt nước biển. Bất cứ khi nào chúng ta sống vì lợi lạc của người khác, lúc ấy chúng ta đang sống trong biển đại nguyện của chư Phật.

Hạnh phúc thay cho chúng ta khi thấy mình luôn luôn sống trong đạo Phật. Hạnh phúc thay cho chúng ta khi mình thấy luôn luôn sống trong ơn nghĩa của Đức Phật.

Sống như vậy, rồi có một ngày nào chúng ta sẽ cảm nhận thực sự ơn nghĩa ấy như ngài A-nan và thốt lên lời thệ nguyện như ngài đã làm. Lời thệ nguyện của ngài A-nan chúng ta vẫn tụng đọc mỗi sáng. Ở đây chỉ trích ra đoạn đầu tiên. Đó là lời thệ nguyện kim cương, lời thệ nguyện hạnh phúc của người con Phật:

Diệu trạm tổng trì Bất Động Tôn
Thủ Lăng Nghiêm Vương đời ít có
Tiêu điên đảo tưởng trong ức kiếp
Chẳng trải tăng kỳ được Pháp thân.
Nay nguyện đắc quả thành Bảo Vương
Về độ như thế hằng sa chúng
Đem thân tâm phụng sự nhiều cõi
Thế mới gọi là báo Phật ân.
Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho
Đời ác năm trượt thề vào trước
Như một chúng sanh chưa thành Phật
Rốt chẳng nơi kia nhận Niết-bàn….
 
Nguyễn Thế Đăng
Nguồn: Văn Hóa Phật Giáo số 152
 • Tứ trí nói lên sự trọn vẹn của cái thấy giải thoát từ lúc thể nghiệm nó và trên đó tu hành tấn tới, hiểu được tứ trí, chúng ta -nhất là những người tu hành đã nhận ra bản tâm, đã có sự thay đổi lớn trong thực hành sẽ nhận biết chúng ta còn phải thực hành nhiều hơn nữa. Xem ra cái thấy Pháp thân hay nhận ra tâm giải thoát là chưa đủ, mà còn nhiều công hạnh và thực hành nó thuần thục thể hiện qua tứ trí)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 556
 • (Trí là lìa tướng, thấu thoát các tướng, bi là tức tất cả các tướng, bao trùm tất cả các tướng, làm một với tất cả các tướng, trí và bi là hạnh của một Bồ Tát)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 519
 • (Ưa thích vô vi là thói quen thu vén vốn có của mình, ai cũng muốn được yên ổn an toàn, vì họ nghĩ tới mình là số một. Bài pháp này nói lên sự thật đó, cho nên kinh Duy Ma Cật có câu: “Không trụ vô vi, không hết hữu vi” để nói lên hạnh của Bồ Tát khác với chúng ta chỉ ưa thích vô vi thiếu tấm lòng của một chiến sĩ dấn thân)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 448
 • (Xưa nay chúng ta hiểu lầm và chia chẽ từ bi, và thấy khác nhau giữa ái kiến và từ bi mà không hiểu từ bi là tình thương, mới đầu là thương theo cái nghĩa là lòng nhân như từ bi là biểu hiện tình mẫu tử của động vật, tình đồng loại của loài sống bầy đàn, và thấp nhất là từ bi của cây rừng sống với nhau, bài giảng này cho chúng ta một cái nhìn xuyên suốt của từ bi từ thấp cho đến cao.
  Và từ bi mang tính sinh vật khi đã phát triển hết mức, thì chính từ bi vô ngã lại tiếp tục để cho người nào có tâm từ rộng hơn cống hiến nhiều hơn, phá vở sự nhỏ hẹp của từ bi ái kiến, rộng hơn là từ bi vô ngã hay từ bi của một vị Bồ Tát)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 417
 • (“Trí tuệ là độ sáng của mặt trời, từ bi là mang ánh sáng đó đi ra xa”, đây là một sự thật, có trí tuệ có từ bi và hoạt động vì người thì lúc đó trí tuệ sẽ mở rộng ra, đó là công hạnh của một Bồ Tát, công hạnh đó vừa bổ túc cho trí huệ vừa làm lợi lạc cho mọi người)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 415
 • (Bố thí như ngọn đèn là sự tỏa sáng của trí tuệ và từ bi, các hoạt động bố thí khác của tâm là làm sao phát hiện, đánh thức ánh sáng trí tuệ và từ bi này của nguồn tâm, nó là nguồn vô tận vượt thời gian và không gian, cho nên nó bố thí không dứt không dừng nghỉ cho dù có hay không có ai thọ thí hay không)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 418
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hả (17 Jan 2018)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 460
 • (Chúng ta đang sống đây là cuộc sống biểu hiện trên hai chân lý, chân lý tương đối là các hoạt động hình tướng biểu hiện muôn màu muôn việc của cuộc sống, và chân lý tuyệt đối là khả năng nhận biết tất cả những hoạt động kia, nó là người quan sát bất động, nó luôn luôn có mặt cho dù chúng ta có nhận biết điều đó hay không. Bài pháp này đánh thức chúng ta một sự thật. Chúng ta tin chúng ta quán sát, chúng ta tin sâu chúng ta sẽ thấy liền, bởi vì hai chân lý này lúc nào cũng bày hiện nơi cuộc sống ngay tại đây và bây giờ của chúng ta.
  Mời các bạn cùng thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 446
 • (Trong bài giảng này có ba mức độ mà một người tu phải thực hành: trước là kinh nghiệm qua, rồi sau đó lần lần sống được với kinh nghiệm đó.
  Thứ nhất, phải thấy được tâm vô niệm, vô tâm hay tánh Không.
  Thứ hai phải thấy tư tưởng, và tâm phân biệt khởi lên từ nguồn tâm vô niệm này (đang khi sanh tức vô sanh)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 453
 • (Bản tánh của tham, sân, si là Như Lai Tạng, là giải thoát, cuộc đời này nhìn thấy cái khổ bày ra đó chẳng qua là hiện tướng của bình đẳng từ Như Lai Tạng. Đọc bài giảng để chúng ta tin và khám phá cho được cội nguồn của cuộc sống này)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 394
 • (Các vị Bồ tát giúp đỡ vô số chúng sanh có hiệu quả, có lợi ích là vì sao? Vì các ngài sống bằng tâm vô niệm, tâm không phân biệt. (Căn bản trí, và vô sai biệt Trí). Tâm bình đẳng, nền tảng của nó là không phân biệt hay vô niệm, đây là tâm mà chúng ta những người tu hành phải làm sao chứng nghiệm nó và sống được với nó trong cuộc đời tu hành của mình, từ tâm vô niệm, không phân biệt đó, chúng ta mới mong giúp ích và làm lợi lạc cho người khác được) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 370
 • (Vì chấp thân và tâm là thật cho nên tu hành là phải xa lìa nó để thấy tâm Vô niệm như thế nào, nhưng Vô niệm không phải chỉ là không còn dính mắc vào các niệm tưởng khi nó khởi sanh nữa, mà Vô Niệm phải thấu suốt được khi niệm sanh là cũng sanh từ tâm Vô niệm không phân biệt này. Cho nên dòng chảy của sự tu hành là: ban đầu là lìa niệm nhưng khi đã biết được tâm Vô Niệm thì Tâm lúc này tức tất cả niệm, tức tất cả tướng, tánh giác hợp nhất với các hình tướng, cho nên sanh tức vô sanh với chúng ta là một công án, nó phải được mở ra trong công phu tu tập của mỗi người, ai làm chưa được thì cố tu hành để phát hiện ra nơi tâm)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 378
 • (Bài giảng này, thầy dạy sâu hơn về người quan sát, đặc biệt thầy khai thị về người chấp ngã, con người luôn luôn bị thức thứ Bảy chỉ huy, mà thức thứ Bảy thì có bệnh: ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến. Còn người quan sát thật sự là người đứng ngoài con người chấp ngã này, người quan sát là người giải thoát. Mời các bạn, thật hấp dẫn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 302
 • (Thầy dạy: chúng ta chưa biết tụng kinh là gì Tụng kinh là thả dòng nước tâm của mình vào biển đại nguyện của các Đại Bồ Tát, biển Tâm của Phật. Tụng kinh là làm cho tâm mình tương ưng với tâm của các bậc giải thoát biểu hiện qua lời kinh. Tụng kinh là thức tỉnh tiềm năng sẵn có của mình tương ưng với tiềm năng của các bậc giác ngộ diễn đạt trong kinh. Tụng kinh là giới, giới sinh định, định sinh huệ, khi huệ phát sinh, tự mình sẽ hiểu những câu kinh sâu xa mà không cần qua ý thức bình thường để hiểu. Tụng kinh như là thiền định, để tâm thức chúng ta diễn ra: cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Tóm lại, tụng kinh có rất nhiều hiệu nghiệm, nếu mình biết được ý nghĩa của nó mà dụng công trong khi trì tụng, lợi ích với người trì tụng rất lớn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 394
 • (Đây là bài thầy giảng một câu trong kinh Hoa Nghiêm, bài giảng khá cao. Những ai tu hành đã cảm nhận được tâm giải thoát phần nào, nhưng nếu không được khai thị của người đi trước có kinh nghiệm, họ cũng thấy thế giới sống này chưa hoàn toàn giải thoát. Chúng ta phải thật nghiêm túc để hiểu vấn đề mà thầy đã giảng, không khéo chúng ta dễ bị thiên chấp, mà có những hành động bất chấp nhân quả thì không tốt, mời các bạn cùng thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 371
 • (Phép lạ mà thầy dạy là sự thay đổi tâm thức chúng ta trong tu hành, khi bạn tu hành tha thiết thành thật, mạnh mẽ, thì tâm bớt đi che chướng và sự giải thoát hiển bày, khi làm quen với tâm giải thoát này mỗi mỗi trạng thái tâm lúc nào cũng mới mẻ, cảnh vật xung quanh mới mẻ, người tu tự thọ dụng cho nên nó là phép lạ! Biết vậy, theo lời chỉ dạy, chúng ta cố gắng thực hành để nếm phép lạ của Phật pháp.)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 342
 • (Con đường để nhận ra Tánh Giác, rất đơn giản và thẳng tắt, khi chúng ta thực hành theo sự chỉ dạy thẳng tắt này, chưa thực hành thành công vì chúng ta chưa đủ niềm tin, và thực hành chưa tập trung đủ lực. Muốn khám phá Tánh giác, chỉ nhìn vào sự phát sinh của một tư tưởng, thấy được ở đâu nó phát sanh là chạm mặt với Tánh giác, hay chỉ thắc mắc xem từ đâu mà mắt ta có thể thấy, cái gì là nguồn sinh ra cái thấy này? Thật đơn giản và thẳng tắt, nhưng tại sao chúng ta làm không được?
  Bài pháp trực chỉ này cống hiến các bạn cuối năm nay. Món ăn ngày Tết rất ngon nhưng cũng khó ăn, mời các bạn thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 388
 • (Tin và thực hành. Lời dạy của thầy thật thẳng tắt và có người không thể hiểu được. Biết vọng là biết cho đến nguồn tâm sinh ra vọng, nguồn tâm giải thoát thành ra vọng sinh cũng giải thoát. Thật tuyệt vời! chúng ta có tin và thực hành cho tới nơi không? Mời các bạn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 390
 • (Tất cả chúng ta tu hành dù tu pháp nào ban đầu cũng dựa vào phương tiện, cụ thể như: tu thiền, tu trì chú, tu niệm Phật… nhưng chúng ta phải biết tất cả những phương tiện nào được ứng dụng đều bắt nguồn từ pháp tánh, do đó công phu tu tập trên phương tiện ứng dụng của chúng ta là để trở về nguồn pháp tánh, nguồn của phương tiện, và khi chúng ta chứng ngộ được cội nguồn của pháp, lúc đó mọi phương tiện chính là pháp tánh, chúng ta sẽ tu hành mọi lúc mọi nơi, bởi vì lúc đó phương tiện chính là cứu cánh, thể và dụng hợp nhất, tất cả pháp đều là Phật pháp. Mời các bạn thưởng thức.) ..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 321
 • (Kinh Lăng Nghiêm dạy: Như Lai Tạng thì trùm khắp pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng hiện ra tất cả các hình tướng, đó là nguyên lý, vì vậy biết vọng là chúng ta theo đó mà truy tìm nơi xuất phát một tư tưởng, truy tới nguồn tâm là Như Lai Tạng, chứng thực nguồn tâm là giải thoát, chúng ta sẽ thấy tư tưởng, hay vọng tưởng tự giải thoát như chính nguồn tâm sinh ra nó.
  Đây là một cách khai thị thực hành trực tiếp, chúng ta có niềm tin thì theo đó mà thực hành. Lời dạy thật thẳng tắt và đơn giản nhưng không tin không thực hành thì không thể cảm nhận được. Mời các bạn) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 339

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com