• Trong mỗi nguyên tử từ các giới của vũ trụ, Có tồn tại một biển khổng lồ các hệ thống thế giới


  Kinh Ðại-Phương-Quảng Hoa Nghiêm

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 1.014
 • Khi nghĩ về đức Phật, là phật tử, không ai lại không nhớ về bốn thánh tích quan trọng. Đó là vườn hoa Lâm Tỳ Ni (Lumbini Nava), dưới cây hoa Vô Ưu, thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) nay thuộc nước Nepal phía Bắc Ấn Độ, nơi Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha Gautama) đản sanh. Thứ hai là Bồ Đề Đạo Tràng (Boddha Gaya), tại Buddh Gaya, nay thuộc tiểu bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, nơi đức Phật thành đạo. Thứ ba là vườn Lộc Uyển (Migadaya nay gọi là Sarnath thuộc xứ Utta Pradesh) (1), nơi đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Thứ tư là Câu Thi Na(Kusinagara), nơi đức Phật nhập Niết Bàn..

  Trích trong PGVN

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 1.111
 • anh-dep-ve-hoa-hung-duong029Một triết gia xưa đã nói, “Đại dương không từ chối nước – thế nên nó đã có thể trở thành bao la như thế. Núi non không từ chối đất – do vậy vì sao chúng cao như thế. Một người lãnh đạo có trí huệ không từ chối người – thế nên cộng đồng của họ đông đúc.” Hãy biết rằng việc đại dương không từ chối nước là hợp tác. Hãy biết hơn nữa rằng đức tính của nước là trọn vẹn, toàn hảo vì nó cũng không từ chối đại dương..

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 13.545

 •       Khi Tào Sơn đang ngồi thiền định(1), một nhà sư hỏi(2), “Thầy suy nghĩ về cái gì mà ngồi yên bình thản?”(3)

       Tào Sơn nói, “Ta suy nghĩ không suy nghĩ”(4).

        Nhà sư nói, “Làm sao thầy suy nghĩ không suy nghĩ?”(5).

        Tào Sơn nói, “Không suy nghĩ”(6).

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 21.018
 • THIỀN LÂM TẾ NHẬT BẢN - Phương pháp tu tập của Thiền Lâm Tế là toạ thiền. Thật ra không riêng Lâm Tế, mà ở Tào Động, và Hoàng Bá, việc ngồi thiền vẫn là trọng tâm, cho nên ở Trung Quốc, Thiền còn được gọi là Toạ Thiền Tông, nói gọn là Thiền Tông..

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15.412
 • Thiền sư Dogen (Đạo Nguyên) viết trong Kinh Núi Và Sông:

  “Dòng sông không mạnh cũng không yếu, không ướt cũng không khô, không chảy cũng không dừng, không lạnh cũng không nóng, không có cũng không không, không mê cũng không ngộ. Đông lại nó cứng hơn kim cương: ai có thể đập vỡ nó? Tan ra, nó mềm hơn sữa: ai có thể bẻ gãy nó? Không ai nghi ngờ có nhiều đức tính thể hiện từ dòng sông. Chúng ta nên học trường hợp khi những dòng sông trong mười phương được nhìn thấy trong mười phương. Đó không phải là bài học chỉ khi con người hay thần thánh nhìn thấy dòng sông: có một bài học của dòng sông nhìn thấy dòng sông. Dòng sông thực hành và thọ ký cho dòng sông; từ đó, có một bài học về dòng sông nói lên tiếng nói của dòng sông. Chúng ta cần thể nhận con đường trên đó cái ngã gặp gỡ cái ngã. Chúng ta cần chuyển dịch lui tới theo, và bật ra từ, con đường mà trên đó một người học và hiểu toàn bộ người khác.”

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 12.364
 • Thuận tánh khởi tu là một thành ngữ được dùng nhiều trong Thiền tông, và nói chung, trong kinh luận Đại thừa.

  Thuận tánh là y vào tánh, ở nơi tánh, ở trong tánh, làm theo tánh. Tánh là bản tánh, pháp tánh, tánh Không, Như Lai tạng tánh, tánh Giác, Phật tánh… Thuận tánh khởi tu là y theo tánh mà khởi hạnh tu. Ý nghĩa này còn được diễn tả bằng những từ ngữ như Xứng tánh khởi tu (Thiếu Thất lục môn), tùy thuận tánh Giác (Kinh Viên Giác), an trụ tánh Giác, xứng tánh làm Phật sự (kinh Nhật tụng), thuận tánh khởi tu, thuận tánh khởi dụng (Thiền sư Hàm Thị giảng Kinh Lăng-già)…

  Nguyễn thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 20.419
 • Nhân quả đồng thời được nói một cách cô đọng trong kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm… và rải rác trong các kinh điển Đại thừa. Có lẽ người đầu tiên dùng thành ngữ “nhân quả đồng thời” là Đại sư Trí Khải (thế kỷ thứ 6) trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa và trong các tác phẩm Thiên Thai tông của ngài, y cứ trên kinh Pháp Hoa. Thành ngữ này cũng là một giáo lý chính yếu của Hoa Nghiêm tông vào thế kỷ thứ 7..

  Nguyễn thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15.278
 • Nguyên Hảo soạn dịch

  (Theo các tài liệu Bát Nhã Tâm Kinh Tư Tưởng Đích Hình Thành của Trương Tác Lâm, The First Mileage of Buddhism của Daisaka Ikeda, Tổ Đường Tập, Mahayana Buddhist Mediatation của nhiều tác giả do Minoru Kiyota ấn hành, Bát Nhã Cương Yếu của TKN Hồng Ẩn, v.v…)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15.970
 • Ðể thực hành chính thức thiền quán Ðại Ấn, chúng ta cần khai triển hai phương diện: Chỉ và Quán. Chỉ có mục đích làm cho tâm thức được tĩnh lặng, quán nhằm chứng thực được Tánh Không. Một cách tổng quát, có hai phương tiện để tu tập..

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 14.746
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn nói nhiều lần trong chương Như Lai tánh: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. “Sư tử rống gọi là lời nói quyết định: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được thành Vô thượng Bồ đề. Do nghĩa này nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh nhẫn đến kẻ tạo tội ngũ nghịch, phạm tứ trọng tội và nhất xiển đề đều có Phật tánh” (Chương Sư tử hống Bồ-tát)..

  Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 26.429
 •  Đức Đạt Lai Lạt Ma - Anh dịch: Geshe Thupten Jinpa - Chuyển ngữ:  Tuệ Uyển

  Trong thảo luận về tương thuộc, tương liên và bản chất của thực tại, câu hỏi đầu tiên: Thời gian là gì?  Chúng ta không thể xác định thời gian như một thực thể độc lập.  Nói một cách tổng quát, có những vấn đề ngoại tại và cảm giác nội tại hay kinh nghiệm.  Nếu chúng ta nhìn vào những sự kiện ngoại tại, thế thì một cách tổng quát có quá khứ, hiện tại và tương lai.  Tuy thế, nếu nhìn một cách sâu sát vào "hiện tại", chẳng hạn như năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, chúng ta không thể thấy nó.  Chỉ một giây trước hiện tại đã là quá khứ; và một giây sau là tương lai, thế thì khó để nói về quá khứ hay tương lai, vì cả hai tùy thuộc vào hiện tại.  Do vậy, nếu chúng ta nhìn vào những vấn đề ngoại tại, dường như quá khứ chỉ ở trong ký ức và tương lai chỉ ở trong sự tưởng tượng của chúng ta, không có gì hơn là ảo mộng..

   Ẩn Tâm Lộ (22/09/2011)

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15.530
 • Về thực tại Chân Tâm này, Quốc sư Thông Biện (?-1134) nói (với Hoàng thái hậu Phù Thánh Linh Nhân) rằng:

  “Thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi đó là Phật. Hiểu rõ Tâm tông của Phật, hạnh và hiểu tương ưng, gọi đó là Tổ… Vả Phật là giác vậy. Cái giác này xưa nay trong lặng thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng một nguyên lý này, chỉ vì tình trần che khuất, theo nghiệp nổi trôi mà chuyển thành các cõi…

  Đương Đạo : NHỮNG BƯỚC CHÂN TRONG RỪNG THIỀN VIỆT NAM

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 30.048
 • (VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt ở Tây phương, thế nên trước hết chúng ta hãy hiểu vô minh nghĩa là gì. Truyền thống Phật giáo phân biệt hai loại vô minh: vô minh bẩm sinh và vô minh văn hoá (truyền thống). Vô minh bẩm sinh là căn cứ của sinh tử và là tính chất để định nghĩa chúng sinh bình thường. Nó là vô minh, sự không biết về bản tính chân thực của chúng ta và bản tính chân thực của thế giới, và nó đưa đến sự mắc bẫy vào những vọng tưởng của tâm thức nhị nguyên.

  Đương Đạo chuyễn Việt ngữ

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 30.849
 • Ta nên suy niệm về những gì sẽ xảy ra trong cái chết. Đôi khi ta hỏi người nào đó: “Anh có sợ chết không?” và nhiều người sẽ nói là không. Nếu người ấy là một đại hành giả thì câu trả lời này có thể là chân thật..

  Nguyên tác: “Contemplation on Impermanence” by Shangpa Rinpoche

  Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 23.090
 • Tất cả chúng ta đều đang sống với tâm và bằng tâm. Tùy theo chất lượng của tâm mà chúng ta có đời sống như thế nào. Nếu tâm nặng nề, hạn hẹp, ô nhiễm thì cuộc đời của chúng ta hẳn ở những cấp độ thấp, nhiều khổ đau; tâm nhẹ nhàng, rộng lớn, trong sáng thì cuộc đời của chúng ta ở những cấp độ cao, nhiều hạnh phúc. Thế nên chúng ta phải hiểu biết, kinh nghiệm tâm ở những chiều cao rộng nhất của nó. Đó chính là mục đích thật sự của đời người...

  Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 21.704

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com