TINH TÚY CỦA ÁNH NẮNG TỊNH QUANG - Khenpo TSULTRIM GYAMSTO RINPOCHE

Namo Guru Hasa Vajra Ye!
Trong những kinh điển của Bậc Điều Ngự nơi này đã được tiên tri
Là một nơi bí mật, nó đã được tiên tri bởi Guru
Một nơi hùng vĩ của thực hành, Yolmo Gangra ở Nepal
Ngọn cờ chiến thắng của giáo lý dứt khoát, con đảnh lễ.

Cái thấy, thiền định, hạnh và quả―
Đây là những cái đinh mà những điểm then chốt của chúng rất sâu xa
Những nhà lý luận có thể phân tích chúng với lý tính
Nhưng họ không thể thâm nhập nghĩa sâu xa
Những thiền giả ngây thơ có thể nỗ lực tu hành khi ngồi thiền
Nhưng không có nhiều cơ may để chứng ngộ nó
Thế nên ở đây tôi sẽ giải thích một cách khúc chiết
Những điểm sâu xa được tìm thấy nơi chót của những cây đinh ấy.

Mọi xuất hiện hình tướng đều bao gồm trong tâm - điểm then chốt của cây đinh này là gì?
Những hình tướng mê lầm đến từ những khuynh hướng thói quen, và
Mọi hình tướng là năng lực và trò phô diễn của tịnh quang
Thế nên chúng đều bao gồm trong tâm - đó là điểm sâu xa.

Bản thân tâm là tịnh quang - cây đinh sâu xa này khó thấu đạt
Hiện hữu chân thật của tâm không thể phân tích
Và tinh túy của nó luôn luôn trọn vẹn thanh tịnh―
Đó là tịnh quang, không thể diễn tả, một điểm sâu xa như vậy.

Bấy giờ có cây đinh là tịnh quang này
Bạn không thể nói nó sanh, diệt hay trụ
Không phải là cái gì, không phải là không có gì, không phải là một đối tượng quy chiếu
Thế nên tịnh quang là không thể định nghĩa - một điểm sâu xa như vậy.

Bất cứ tư tưởng nào sanh khởi, dù chúng tốt hay xấu
Trong tinh túy sự sanh và diệt của chúng không thể thấy
Thật tánh của chúng là tịnh quang, không ô nhiễm và như thế,
"Những tư tưởng như pháp thân, đều giải thoát"- cái đinh này được hát.

Tánh giác vốn sẵn tự sanh khởi, siêu vượt tâm
Trong bản tánh tinh túy là tịnh quang không ô nhiễm
Lạc và Không không chút nào khác biệt
Chúng là cái gì thì không thể diễn tả
Tánh giác, tịnh quang và lạc chỉ được phân biệt bởi những tư tưởng―
Thực sự ba cái này không thể phân chia.

Thật tánh của tâm không được tạo ra hoặc sắp xếp
Thế nên khảo sát và xếp đặt không phải là thiền định
Tiếp tục không xao lãng, không thiền định, không tạo tác―
Bình thản không thi thiết là thiền định tối thượng.

Khi bạn chứng ngộ bản tánh của tâm là tịnh quang
Tất cả mọi cử động của thân, ngữ và tâm là thanh tịnh
Bạn đã hiện thực hóa đức hạnh chân thật
Thế nên hạnh tự nhiên của bạn là mười thiện nghiệp.

Khi bạn chứng ngộ rằng tâm không thật sự sanh khởi
Mọi tư tưởng xấu là thanh tịnh ngay nơi chúng hiện hữu
Người làm xấu cũng luôn luôn thanh tịnh
Thế nên mười hành vi xấu là thanh tịnh tự nhiên trong nền tảng của chúng.

Thuốc chữa, trí bát nhã chứng ngộ vô ngã
Không sửa sang chút nào tâm Không – Minh
Và bản thân món thuốc là tự nhiên thanh tịnh và tự do
Thế nên nó không tạo ra tánh Không hay sáng tỏ.

Nền tảng là tịnh quang, bản thân Phật tánh
Niết bàn là cái đang là, cách thế tự nhiên của nó
Ba thân hiện diện tự chúng
Thế nên niết bàn không phải là cái gì bạn nhập từ nơi nào khác.

Sanh tử chỉ là chuyển động của tâm suy nghĩ
Sanh tử thì không gốc rễ và không căn cứ
Và những người trong sanh tử chưa bao giờ hiện hữu
Thế nên sanh tử không là cái gì bạn tống xuất đi nơi nào khác.

Giống như một viên ngọc như ý trong tâm này
Vô sanh, không thể quan niệm - nó là pháp thân
Và phương diện xuất hiện của nó là nền tảng nâng đỡ
Cho những sắc thân xuất hiện không ngăn ngại
Thế nên thật tánh của tâm là Phật, đó là cái đinh này
Thật tánh của tâm là Phật, đó là cái đinh này.

Giống như những cái đinh, chúng rất sâu xa
Cái thấy, thiền định, hạnh, và quả
Tất cả các bạn, những người may mắn, cần chắc chắn về chúng
Và sau khi bạn đã làm cái bạn đang làm ở đây
Khiến những giáo lý của dòng thực hành sẽ truyền bá rộng xa
Hãy thực hành nhất tâm ba cái đinh này trong một nơi chốn an bình.

Qua tất cả công đức này nguyện tất cả chúng sanh
Không bám luyến vào Pháp tạm thời của chân lý tương đối
Nguyện họ có sự chắc chắn trong nghĩa xác quyết sâu xa
Và qua điều này nguyện những giáo lý dòng thực hành nở hoa.

26 tháng 12 năm 1997, trong Vườn Dịch Thuật gần Đại Tháp Boudhanath, Nepal - Tsultrim Gyamtso.

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com