THUẬN TÁNH TU - ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN

Nên biết, lối phát tâm này chuyển sang đặc biệt, vượt hơn lối phát tâm trước.
Vì rằng: Bồ-tát bắt đầu tu hành từ bực Thập-tín trở lên, đến đây đã gần mãn một vô số kiếp thứ nhất (sơ a tăng kỳ kiếp). Đối với pháp Chơn-Như, các vị này đã hiểu một cách sâu xa và phát-huy hiện tiền, việc tu hành của các ngài ra ngoài sự chấp tướng.
Vì biết thể tánh Chơn-Như của mình vốn không bỏn sẻn tham lam, nên Bồ-Tát tùy-thuận tu hạnh Bố-thí Ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như vốn không ô nhiễm, lìa tội lỗi bởi năm thứ dục lạc ở đời, nên Bồ-Tát tu hạnh Trì giới Ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như chẳng có sự khổ não, lìa sự giận dỗi, nên Bồ-Tát tùy thuận tu hạnh Nhẫn-nhục ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như vốn không có tướng thân tâm, lìa sự giải đải, Bồ-Tát tu hạnh Tinh-tấn ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như vốn thường Định, Thể nó không loạn động, nên Bồ-Tát tùy thuận tu hành Thiền-Định Ba-la-mật.
Vì biết pháp-tánh Chơn-Như, thể nó sáng suốt, xa lìa vô-minh, nên Bồ-Tát tùy thuận tu hạnh Bát-Nhã ba-la-mật.

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com