THẬT TƯỚNG CỦA TÂM VÀ CẢNH - KARMAPA RANGJUNG DORJE

Karmapa Rangjung Dorje:

Lần lần khi quán cái tâm không thể quán,
Thấy suốt rõ ràng cái nghĩa không thể thấy,
Mãi lìa cái niệm nghi rằng đúng rằng sai,
Nguyện tự chứng tri tự diện mục không lầm.

🍀 Chang Chen Chi Dịch và Giải Thích:

Cái tâm tính minh không song vận này, tuy không thể quán sát được. Nhưng người tu tập Đại Thủ Ấn, ngay vào lúc không buông thả khoan thản, vẫn luôn luôn quán chiếu tâm này. Kết quả của sự liên tục quán sát không gián đoạn, liền rõ ràng thấy suốt được cái ý nghĩa không thể thấy. Đến được cảnh giới này, mãi mãi lìa được các nghi hoặc về đúng sai, và chứng tri thấu triệt được bản lai diện mục của mình.

🍁 Karmapa Rangjung Dorje:

Quán sát nơi cảnh thấy tâm không thấy cảnh,
Quán sát nơi tâm tâm vô thể tính không,
Quán sát năng sở hai chấp tự giải thoát,
Nguyện chứng thực tướng của tâm thể quang minh.

                                                                                       Ảnh: Karmapa Rangjung Dorje

🍀 Chang Chen Chi Giải Thích:

Đi vào Đại Thủ Ấn có hai biện pháp. Một loại đốn nhập pháp, tức là Thượng Sư truyền pháp, chỉ thị cái tâm thể của đệ tử, sau khi đệ tử có chỗ lĩnh ngộ rồi, mới lại tập định, sau khi thục luyện, quảng đại, và viên mãn cái tâm thể được chỉ thị, để đắc Đại Thủ Ấn kiến. Một loại khác là Tiệm nhập pháp, tức là tu thiền định trước, sau khi có định lực tương đương rồi, mới lại quán sát ngoại cảnh và nội tâm trụ ở chỗ nào, từ nơi nào tới, rồi đi về đâu, tính tướng thế nào? là nhất hay dị, v.v…Kết quả của việc quán sát ngoại cảnh, sẽ như lượng chứng đắc cái giác thụ “tâm vốn vô tâm thể tính không tịch.”Quan sát liên lỉ thâm nhập như vậy, tâm năng duyên và cảnh sở duyên, đoạn được hai chấp này, tự nhiên sẽ giải thoát vậy. Đốn nhập với tiệm nhập, mỗi biện pháp đều có chỗ sở trường. Chỗ sở trường của đốn nhập, là trợn mắt ra, trong tâm ắt có chỗ nắm. Nhưng chỗ sở đoản của đốn nhập là dễ đọa vào cuồng huệ, hoặc bị ly chướng che mờ, lại chẳng thấu thoát được. Người tiệm nhập như có bậc minh sư chỉ đạo luôn cho, thế nào cũng có cơ sở định lực. Một sớm đươc thầy chỉ thị tâm thể, sự ngộ nhập đa số có phần thâm sâu, giác thụ so ra cũng kiên cố. Các Tổ Sư Tây Tạng dạy người học, chẳng có phương pháp nhất định. Xem chỗ bất đồng căn khí người học, mà quyết định dạy cho họ pháp môn nào.

Trích “Thiền Đạo Tu Tập” Tác giả: Chang Chen Chi Dịch giả: Như Hạnh

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com