THÂN PHẬT CÙNG KHẮP PHÁP GIỚI - KINH HOA NGHIÊM

Phật thân cùng khắp đồng pháp giới
Khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền
Các thứ giáo môn thường dạy trao
Nơi pháp tự tại hay khai ngộ.
Thế gian chỗ có các điều vui
Thánh tịch diệt lạc là hơn hết
Trụ trong pháp tánh lớn mênh mông
Diệu Nhãn Thiên Vương quan sát thấy.
Như Lai xuất hiện khắp mười phương
Theo tâm chúng sanh mà thuyết pháp
Tất cả lòng nghi đều dứt trừ
Diệu Tràng Thiên Vương được giải thoát.
Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu
Những pháp đã nói vô lượng kiếp
Hay nói hết cả nơi một lời
Dũng Mãnh Thiên Vương đã rõ biết.
Ðức từ rộng lớn của thế gian
Chẳng bằng mảy lông của Ðức Phật
Từ tâm của Phật như hư không
Diệu Âm Thiên Vương đã được ngộ.
Núi cao ngã mạn của chúng sanh
Phật lực dứt trừ không còn sót
Công dụng đại bi của Như Lai
Quang Tràng Thiên Vương được giải thoát.
Huệ Quang thanh tịnh khắp thế gian
Những người được thấy trừ si ác
Các đường ác đạo cũng được lìa
Tịnh cảnh Thiên Vương được tỏ ngộ.
Ánh sáng chân lông hay diễn thuyết
Hiện chư Phật đồng số chúng sanh
Tùy chỗ thích ưa đều được nghe
Nghiêm Tràng Thiên Vương môn giải thoát.
Như Lai tự tại chẳng thể lường
Pháp giới hư không đều đầy khắp
Tất cả chúng hội thấy rõ ràng
Hoa Quang Thiên Vương chứng nhập được.
Vô lượng vô biên biển đại kiếp
Hiện khắp mười phương mà thuyết pháp
Chưa từng thấy Phật có đến đi
Diệu Quang Thiên Vương đã tỏ ngộ.

"Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất"

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com