Quy Sơn Cảnh Sách - TỔ QUY SƠN

Nếu muốn tham thiền học đạo, đốn siêu pháp môn phương tiện, tâm khế hợp Đạo mầu; phải cứu xét cơ tinh yếu, chọn lấy xác quyết cái sâu xa, tỏ ngộ được nguồn chân. 🌺

Hai câu đầu, nêu tông chỉ. Câu thứ ba ngộ được tông chỉ. Câu bốn câu năm, tột lý. Câu thứ sáu, đạt đến nguồn. Lại câu thứ ba, thấy đạo. Câu bốn câu năm, là rán sức làm theo, tức là theo dòng vậy. Câu thứ sáu, ngộ bản tâm, tức là đạt nguồn vậy.

Tham là tham thiền trực chỉ. Học là học đạo vô thượng. Thế nào là đốn siêu các pháp môn phương tiện? Dứt hết các pháp quyền thừa, không rơi vào tầng bậc. Tâm khế hợp đạo mầu là một niệm tương ưng, bèn hiệp cùng đạo. Cứu xét cái tinh yếu là gì? Nghiên là xét tìm; cơ là tâm, kín nhiệm. Nghĩa là xét tìm cái kín nhiệm của chân lý tự tâm, cho nên gọi là tinh yếu. Chọn lấy xác quyết cái sâu xa là dùng trí huệ vô lậu, quyết đoán chọn lựa, bỏ chỗ thô cạn, lựa lấy cái sâu mầu. Tỏ ngộ nguồn chân là cùng nguồn tột đáy vậy.

Lời ký nói: Phương tiện là phương pháp tạm thời thích nghi với căn cơ, tức là giáo pháp quyền thừa. Giáo pháp thì có quyền có thiệt, quyền để tiếp với sự việc, thiệt thì tột chân lý, cho nên nói tột nguồn vậy.

Nếu trải qua ba vô số kiếp, rộng tu sáu ba la mật, vạn hạnh, mà chứng Tam hiền, Thập thánh cũng đều là pháp quyền thừa.

Kinh Tư Ích nói: Đắc chánh tánh của các pháp thì chẳng từ một địa đến một địa khác. Cho nên nói chẳng sa vào tầng bậc thứ lớp. Nói một niệm tương ưng bèn cùng hiệp với Đạo. Là nếu được xứng với chân, thì không có mê lầm để có thể đoạn, không có lý nào để chứng, không có hạnh để tu, không có địa vị nào để đắc, cho nên nói liền cùng Đạo hiệp

Nhưng tâm tuy khế hợp với Đạo mà sức chưa được tự do. Cái thấy tướng có, vốn như huyễn, chưa trừ; các trần vốn không mà chưa thoát thì cần dùng cái trí của như huyễn mà đoạn mê lầm như huyễn, chứng chân lý như huyễn, tu cái hạnh như huyễn, cầu cái vị như huyễn. Nên nói: Nghiên xét chân lý tự tâm, chọn lấy cái huyền diệu, cần đoạn đến chỗ không có gì để đoạn, chứng đến chỗ không có gì để chứng thì mới gọi là cùng nguồn tột đáy.
"Quy Sơn cảnh sách"

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com