NHỮNG CHIẾN SĨ VÀ NHỮNG NGƯỜI NHÁT GAN, VẼ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH.

Những người hơi nhát gan nghĩ đời này là thật

Có thể trở thành những chiến sĩ bằng cách chứng hiểu đời này là hình tướng-tánh Không!

Những người hơi nhát gan, bị lừa dối bởi sự mê lầm của những tư tưởng của họ,

Có thể trở thành những chiến sĩ bằng cách chứng hiểu thật tánh của tâm!

Những người hơi nhát gan, bị lừa dối bởi sự mê lầm của người tri giác và cái được tri giác

Có thể trở thành những chiến sĩ bằng cách chứng hiểu không làm gì có nhị nguyên!

Những người hơi nhát gan, luôn đặt hy vọng vào những người khác

Có thể trở thành những chiến sĩ bằng cách siêu vượt mọi hy vọng và sợ hãi!

Những người hơi nhát gan nghĩ rằng ta và người là khác nhau
Có thể trở thành những chiến sĩ bằng cách chứng hiểu ta và người là bình đẳng!

Những người hơi nhát gan bám chấp vào mình như là quan trọng nhất

Có thể trở thành những chiến sĩ bằng cách chứng hiểu vô ngã!
Nếu bạn muốn biết những khác biệt này giữa người nhát gan và chiến sĩ,

Hãy biết trí thông minh của bạn đang làm việc rất giỏi!

Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche -11/3/2000

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com