LỜI CẦU NGUYỆN DÀNH CHO LÀM VIỆC TRÊN MẠNG - A “PRAYER FOR INTERNET PRACTICE” (Phật giáo song ngữ Việt - Anh)

 

Namo Ākāśagarbhāya* oṃ ārya kamari mauli svāhā

Ôi Đức Đại Bồ tát!

Con xin đảnh lễ dưới đôi chân hoa sen của Ngài,

và kính dâng mọi thứ mà con có thể gọi tên và biết đến

Và tất cả những gì gợi lên trong tâm con,

Cũng như tất cả những gì hiện hữu, tất cả những gì không thể nghĩ bàn hay mơ tưởng tới,

Khắp không gian vô lượng.

Lên Ngài, tinh túy của không gian này,

Con kính dâng lên lời cầu nguyện

Xin hãy ban cho không gian mạng (Internet) này sự thoải mái, an vui và sáng tỏ— 

Cầu xin điều này mang lại lợi ích cho bản thân con và những người khác.

Trút bỏ những nghi ngờ của chúng con;

Tịnh hoá tất cả những gì nhiễm ô và làm hư hỏng chúng con,

Và những phô diễn kỳ lạ,

Khiến cho không gian này sinh động và đầy màu sắc.

 

- Dzongsar Khyentse Rinpoche -

---

 

Prayer for Internet Practice

Namo ākāśagarbhāya oṃ ārya kamari mauli svāhā

Oh bodhisattva mahasattva!

As I prostrate at your lotus feet,

I offer everything I can name and understand,

And all my mind’s conjurings,

As well as everything that exists, inconceivable and undreamed of,

Throughout immeasurable space.

To you, who are the very essence of space,

I offer praise.

Bless this cyber-space with comfort, bliss and enlightenment—

May it be of benefit to myself and others.

Unburden our misgivings;

Purify all that sullies and despoils us,

And the profligate displays,

That throng and colour this space.

- Dzongsar Khyentse Rinpoche - 

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com