Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm - TRÍ VÀ BI ĐỒNG THỜI

Thế gian lìa sanh diệt
Ví như hoa hư không,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả pháp như huyễn
Xa lìa nơi tâm thức,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Xa lìa chấp đoạn thường
Thế gian hằng như mộng,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Biết nhơn pháp vô ngã
Phiền não và sở tri (nhỉ diệm)
Thường thanh tịnh không tướng
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả không Niết bàn
Không Niết Bàn của Phật
Không có Phật Niết Bàn
Xa lìa giác, sở giác
Hoặc có hoặc không có
Cả hai thảy đều lìa.

Quán Mâu Ni tịch tĩnh
Thế là xa lìa sanh
Ấy gọi là chẳng thủ
Đời này đời sau tịnh.

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com