KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Nếu người trì Pháp Hoa
Thân thể rất thanh tịnh
Như lưu ly sạch kia
Chúng sanh đều ưa thấy.

Lại như gương sáng sạch
Đều thấy các sắc tượng
Bồ Tát nơi tịnh thân
Thấy cả vật trong đời
Chỉ riêng mình thấy rõ
Người khác không thấy được.

Trong cõi nước Tam thiên
Tất cả các chúng sanh
Trời, người, A -tu - la,
Địa ngục, quỷ, súc sanh
Các sắc tượng như thế
Điều hiện rõ trong thân.

Cung điện của các trời
Nhẫn đến trời Hữu-đảnh
Núi Thiết-vi, Di-lâu
Núi Ma-ha Di-lâu
Các biển nước lớn thảy
Đều hiện ở trong thân.

Các Phật cùng Thanh Văn
Phật tử Bồ Tát thảy
Hoặc riêng, hoặc tại chúng
Nói Pháp thảy đều hiện.

Dầu chưa đặng diệu thân
Pháp tánh sạch các lậu
Dùng thân thanh tịnh thường
Tất cả hiện trong đó.

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com