KHÉO LÉO, THIỆN XẢO

Những khéo léo của tôi vẫn là những khéo léo của tôi.
_Floyd Mayweather

☀️ Lập lại là bà mẹ của tinh xảo. _ Anthony Robbins

☀️ Tôi tin rằng bạn học những kỹ năng xã hội bằng cách hòa trộn với người dân. _Joe Morgan

☀️ Kiến thức không phải là tinh xảo. Kiến thức gấp mười ngàn lần là sự tinh xảo. _Shinichi Suzuki

☀️ Viết đòi hỏi một số lớn kỹ năng, giống như vẽ. Người ta không muốn học những kỹ năng này.
_John Milius

☀️ Kỹ năng là sức mạnh thống nhất của kinh nghiệm, trí năng và đam mê trong làm việc.
_John Ruskin

☀️ Những kỹ năng kỹ thuật có thể cho bạn một công việc, nhưng những kỹ năng mềm mới có thể khiến cho bạn trở thành hay không trở thành một giám đốc.

☀️ Nghệ thuật lãnh đạo là nói không, chẳng phải nói vâng. Rất dễ dàng để nói vâng. _Tony Blair

☀️ Phương tiện thiện xảo của đạo Phật là đứa con của cha mẹ Trí huệ và Đại bi. _Kinh Phật

☀️ Như một vị Thầy dạy học một cách thiện xảo
Một vị Phật dạy theo căn cơ của những đệ tử;
Một số ngài đòi hỏi chấm dứt tội lỗi, số khác dạy hãy làm điều thiện ,
Một số dựa trên nhị nguyên, số khác trên bất nhị;
Và một số ngài dạy nghĩa sâu,
Cái đáng sợ, sự thực hành giác ngộ,
Tinh túy của nó là tánh Không cũng là lòng bi.
_Nagarjuna (Long Thọ)

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com