KỆ TÁN THÁN ĐỨC PHẬT - KINH DUY MA CẬT

“Mắt trong, dài, rộng như sen xanh

Tâm tịnh đã vượt các thiền định,

Lâu chứa tịnh nghiệp lường không xiết,

Dùng Tịch độ chúng, tận đảnh lễ.

Đã thấy Đại thánh dùng thần biến,

Khắp hiện mười phương vô lượng cõi,

Trong đó chư Phật diễn nói Pháp

Ngay đó tất cả đều thấy, nghe.

Pháp lực Pháp Vương vượt quần sanh,

Thường đem kho Pháp thí tất cả,

Hay khéo phân biệt tướng các pháp,

Trong Đệ nhất nghĩa hằng bất động.

Đã được tự tại nơi các pháp,

Thế nên đảnh lễ bậc Pháp vương,

Thuyết pháp chẳng Có cũng chẳng Không,

Bởi do nhân duyên các pháp sanh

Không ngã, không tạo, không người thọ,

Mà nghiệp thiện ác cũng chẳng mất.

Trước dẹp Ma tại cội Bồ đề,

Được cam lồ Diệt, thành Giác Ngộ,

Đã không tâm ý, không thọ hành,

Mà dẹp tan hết các ngoại đạo.

Ba lần chuyển pháp cõi Đại Thiên,

Pháp ấy xưa nay thường thanh tịnh,

Trời người đắc đạo, đó là chứng,

Tam Bảo ngay đó hiện thế gian.

Đem diệu pháp ấy độ quần sanh,

Đã thọ, không thối, thường tịch nhiên

Đại Y Vương diệt lão, bệnh, tử

Đảnh lễ biển Pháp, đức vô biên,

Khen chê chẳng động, như Tu Di,

Với người thiện, ác thảy đều Từ;

Tâm hạnh bình đẳng, như hư không,

Ai nghe Nhân Bảo, chẳng kính vâng?

Nay dâng Thế Tôn lọng báu này

Trong đó cõi Tam thiên hiện đủ

Cung điện chư Thiên, Long, Thần ở

Càn thát bà thảy với Dạ xoa

Mọi vật thế gian thấy trong đó

Thập lực từ bi hiện biến hóa

Chúng thấy hy hữu đều ngợi Phật.

Nay con cúi lạy Tam giới Tôn,

Đại thánh Pháp Vương chúng đều quy.

Tâm tịnh nhìn Phật ai cũng vui

Mỗi thấy Thế Tôn ở trước mình,

Đó là thần lực pháp bất cọng.

Phật dùng một âm diễn thuyết Pháp,

Chúng sanh tùy loại đều được hiểu

Đều cho Thế Tôn đồng tiếng mình.

Đó là thần lực pháp bất cọng.

Phật dùng một âm diễn thuyết Pháp

Chúng sanh mỗi mỗi tùy chỗ hiểu,

Thảy được thọ, hành đều lợi lạc

Đó là thần lực pháp bất cọng.

Phật dùng một âm diễn thuyết Pháp,

Có kẻ kinh sợ, hoặc vui vẻ,

Hoặc sanh chán lìa, hoặc dứt nghi,

Đó là thần lực pháp bất cọng.

Đảnh lễ Bậc Thập Lực, Đại Tinh Tấn.

Đảnh lễ Bậc Đắc Vô Sở Úy.

Đảnh lễ Bậc Trụ bất cọng pháp.

Đảnh lễ Đại Đạo sư tất cả.

Đảnh lễ Bậc Dứt mọi trói buộc.

Đảnh lễ Bậc Đã đến bờ kia.

Đảnh lễ Bậc độ các thế gian.

Đảnh lễ Vĩnh Ly đường sanh tử.

Biết rõ tướng đến đi chúng sanh,

Khéo nơi các pháp được giải thoát,

Chẳng nhiễm thế gian như hoa sen,

Thường khéo vào trong hạnh không tịch

Thấu tướng các pháp, không ngăn ngại,

Đảnh lễ Như Không không chỗ nương.”

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com