HẠNH PHÚC NIẾT BÀN - NARADA THERA

Niết Bàn là một đạo quả. Có thể chứng ngộ Niết Bàn được, như một đối tượng tinh thần. Sự kiện này rõ ràng chứng tỏ rằng Niết Bàn không phải là một trạng thái hư vô. Nếu Niết Bàn là hư vô Đức Phật đã không mô tả bằng những danh từ như "Vô Tận" (Ananta), "Bất Tùy Thế" (Asamkhata), "Vô Song" (Anupameya), "Tối Thượng" (Anuttara), "Tối Cao" (Para), “Bỉ Ngạn” (Para), "Chỗ Nương Tựa Tối Thượng" (Parayana), "Châu Toàn" (Tana), "Đảm Bảo" (Khema), "Hạnh Phúc" (Siva), "Duy Nhất" (Kevala), "Phi Nhơn" (Analaya), “Bất Khả Diệt” ( Akkhara), "Tuyệt Đối Thanh Tịnh" (Visuddha), "Siêu Thế" (Lokuttara), "Vĩnh Cửu" (Amata), "Giải Thoát" (Mutti), "Vắng Lặng" (Santi), “ Vĩnh Cửu” (Dhura), “Đáng Được Ham Muốn” (Subha) và “Hạnh Phúc” (Sukha) v.v...

Trong kinh Udana và Itivuttaka, Đức Phật đề cập đến Niết Bàn như sau:

"Này chư Tỳ Khưu, có một trạng thái không sanh (ajata), không khởi phát (abhuta), không tạo (akata) và không tùy thế (asamkhata). Nếu không có trạng thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo, và không tùy thế ấy ắt không thể có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo, và tùy thế (hữu vi).

Do sự kiện có trạng thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo, và không tùy thế nên mới có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo, và tùy thế".

Trích “Đức Phật Và Phật Pháp” Tác Giả: Narada Thera
Dịch Giả: Phạm Kim Khánh

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com