Dòng Truyền Thừa Kagyu - VNF

Kagyu là dòng Khẩu Truyền (hoặc có khi còn được gọi là Nhĩ Truyền) do chư đạo sư trực tiếp truyền lại cho đệ tử, từ  miệng của Thầy qua tai của trò, chứ không qua văn tự. Dòng Kagyu gồm nhiều tông phái với các vị Tổ khác nhau. Ngài Karmapa đời thứ 17 hiện nay là Pháp Vương nắm giữ dòng truyền thừa Karma Kagyu... Hai ngài Chetsang Rinpoche đời thứ 37 và Chungsang Rinpoche đời thứ 36 cùng nắm giữ dòng truyền thừa Drikung Kagyu... Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ 12 nắm giữa dòng truyền thừa Drukpa Kagyu...  Ngài Phakchok Rinpoche đời thứ 7 nắm giữ dòng truyền thừa Taklung Kagyu Hạ và ngài Matrul Rinpoche nắm giữa dòng truyền thừa Taklung Kagyu Thượng...

Sơ Tổ Tilopa (988-1069)  Ấn Độ

Nhị Tổ Naropa (1016-1100) và Lục Pháp Du Già Của Naropa

Đại Dịch Giả Marpa (1012-1096) và Dakpo Kagyu

Đại Đạo Sư Du Già Milarepa (1
040-1123)


Giáo Lý Mahamudra - Đại Thủ Ấn

Đại Sư Gampopa và Bốn Pháp Tu

Pháp Bảo Giải Thoát

Ngondro - Các Pháp Chuẩn Bị Thông Thường và Phi Thường

Các Tông Phái Kagyu

Ï  Baram Kagyu

Ï  Drikung Kagyu

Ï  Drukpa Kagyu 

Ï  Karma Kagyu 

Ï  Taklung Kagyu

Các đại tu viện dòng Kagyu được thành lập:
Tu viện Thil (1158)
Tu viện Tshal (1175)
Tu viện Drikung (1158)
Tu viện Tsurphu (1175)

Theo: VNF
 

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com