• Biên soạn: Nguyễn Nam Trân

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 443
 • TỌA THIỀN CHÂM: TÂM YẾU TỌA THIỀN -

  ĐẠO NGUYÊN HY HUYỀN (1200 - 1253)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 324
 •  fANPAGE TẠI ĐÂY & BÂY GIỜ

  Trích "Ngữ Lục Lâm Tế"

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 343
 • Thiền không phải là và cũng không nhắm đến những cảnh giới của định (mà chúng ta thường gọi là Bốn thiền Tám định) như là cứu cánh. Những cấp độ định chỉ là những trạng thái, dù vi tế hoặc cùng cực vi tế, của tâm. Chúng có thể dùng để huấn luyện cho tâm thức, chúng là những trạng thái, những biểu lộ vi tế của tâm, nhưng chúng không phải là bản tánh của tâm thức, chúng chưa phải là Tâm..

   Đương Đạo

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 570
 • Một khi bạn chứng ngộ vô tự tánh, nếu bạn lơ là bỏ qua những điều như tôn kính, lòng bi, bạn bị kích động bởi những làn sóng trộn lẫn với một vị. Bởi vì bạn đã không nhận biết bản tánh cốt lõi của bạn một cách bất nhị..

  Gyatrul Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 540
 • ..Tánh Không, cốt lõi của Phật giáo, thì ngược lại. Nó là phương tiện (“Lấy vô sở đắc làm phương tiện”) và cứu cánh cho những con người tích cực nhất, trách nhiệm nhất, nhiều tình thương nhất. Đó là những Bồ-tát, mà Tây phương thường dịch là những Anh hùng...

  Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 550
 • Dưới đây là hai bản dịch về Thiền tập dựa theo truyền thống Tây Tạng.

  Hai bản văn này đang được phổ biến rộng rãi trong giới Phật Tử Tây Phương để đáp ứng nhu cầu Thiền tập. Các pháp tu dưới đây tuy được viết từ truyền thống Tây Tạng nhưng thực sự cũng đã ẩn tàng trong nhiều truyền thống Thiền tập khác của Phật Giáo.

  Bản văn đầu tiên là của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Bản văn thứ nhì là của Kadampa, một tông phái Tây Tạng đang có hơn 700 tự viện tại 36 quốc gia.

  Nguyên Giác Phan tấn Hải biên dịch

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 616
 • Thiền định, thiền quán và thiền định thiền quán song tu, hay nói gọn theo người xưa là Chỉ, Quán, và Chỉ Quán song tu, của Đại thừa được đặt nền trên thực tại tối hậu mà các kinh thường gọi là Thật tướng của tất cả các pháp, Pháp tánh, tánh Không, Chân như, Phật tánh, Pháp giới tánh, Pháp thân…

   Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 616
 • Light of Dharma - Lama Thubten Yeshe
  Ánh Sáng Đạo Pháp - Vô Huệ Nguyên chuyễn ngữ. Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính

  © Wisdom Publications 1984, 1993 (Bản Anh ngữ)
  ISBN 0 86171 210 2

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 633
 • Truyền thống của Thiền tông là:phat-tanh-va-thien tong

  Chẳng lập văn tự
  Ngoài giáo riêng truyền
  Chỉ thẳng tâm người
  Thấy tánh thành Phật..

  Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 1.171
 • Luận Đại Thừa Khởi Tín cũng là quan điểm của tất cả Đại thừa, trích Khế kinh nói:

  Tất cả chúng sanh từ xưa nay vốn thường trụ trong Bồ-đề Niết bàn, chẳng phải do tu mới có, chẳng phải do làm mới được, rốt ráo không có cái gì chứng đắc, cũng không có tướng gì để thấy”.

  Thế mà chúng ta luôn luôn bị chướng ngại, không thấy được thực tại Bồ-đề Niết bàn Chân Như ấy...

  Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 535
 • Cái thường được hiểu như là tu tập chỉ có nghĩa là sống thuận theo [bất cứ trạng thái nào của] tâm mà ngươi ở nơi đó để thanh tịnh hóa, và làm biến đi các vọng niệm và tập quán. Đưa nỗ lực của ngươi vào đây thì gọi là tu tập. Nếu chỉ trong nhất niệm, mà các vọng tưởng hốt nhiên ngưng lại, thì [ngươi sẽ] nhận ra bản tâm của ngươi một cách tận tường, và chứng ngộ rằng nó thì bao la và rộng mở, sáng tỏ và chiếu diệu – vốn đã sẵn viên mãn và tròn đầy. Trạng thái này, thanh tịnh tự nguyên thủy, không [chứa] một vật nào, thì gọi là giác ngộ. Ngoài tâm này ra, thì không hề có cái gì gọi là tu hay chứng. Tự tánh của tâm thì y hệt như một tấm gương, và mọi dấu vết của vọng niệm và chấp thủ như bụi phủ lên tâm..

  Thiền Tập - Cư Sĩ Nguyên Giác biên dịch

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 660
 • Nếu có thể ngừng được cái tâm khởi niệm liên miên theo cảnh, bạn sẽ không khác biệt với một vị Tổ hay Phật. Bạn có muốn biết thế nào là một vị Tổ hay Phật không? Chỉ là cái hiện tiền ngay đây, đang nghe giảng Pháp. Chỉ vì người học đạo không có lòng tin hoàn toàn nơi mình nên mới tìm cầu ở ngoài. Ví như họ có đắc được cái gì ở ngoài, đó cũng chỉ là kiến thức sách vở, chứ không bao giờ đạt được ý nghĩa sống thực của các vị thầy..

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 633
 • Bodhidharma is a bit of a gusher.  His words tend to tumble out in a torrent, with very few pauses to interrupt  the flow.  He is like a Jazz improviser who likes to compose his music on the fly, spontaneously expressing what's on his mind without any thought for how it might come across to others.   There is the occasional bum note, as you might expect, but on the whole his words are very inspired.  

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 591
 • Song of Enlightenment  by Yung-chia Hsuan-chueh

  (Ch'an Buddhist monk, 665 - 713AD)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 689
 • Thuận tánh khởi tu là một thành ngữ được dùng nhiều trong Thiền tông, và nói chung, trong kinh luận Đại thừa.

  Nguyễn thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 667

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com