BẤT SANH BẤT DIỆT - Bồ Tát Long Thọ

1. Chẳng sinh cũng chẳng diệt,
Chẳng thường cũng chẳng đoạn,
Chẳng một cũng chẳng khác,
Chẳng đến cũng chẳng đi.

2. Nói lên được pháp nhân duyên ấy,
Khéo diệt trừ các thứ hý luận.
Tôi cúi đầu kính lễ Thế Tôn
Đã thuyết nhân duyên, cao nhất trong các thuyết.

Trích dẫn: TRUNG LUẬN

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com