Xem Mục Lục

 Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối, Bồ Tát Hạnh của Shantideva - Việt dịch: Đoàn Phụng Mệnh, Thiện Tri Thức 1999

 Trang Đầu

Nguyện Bồ đề tâm qúy báu nảy sinh 
Ở những ai nó chưa được phát sinh. 
Và nơi nào nó đã sanh ra,chớ để dừng tắt, 
Mà ngày càng lớn rộng khắp nơi nơi

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com