Xem Mục Lục

 Phật Thuyết Kinh Vạn Phật - Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn

 TÁN

 

Mười phương thế giới, Ba đời Năng Nhân,

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh,

Ðêm dài giấc mê tình. Ba nghiệp gieo thành,

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Ly Cấu Ðịa Bồ-Tát ma ha tát. ( 3 lần )

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com