Xem Mục Lục

 Phật Thuyết Kinh Vạn Phật - Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn

 TÁN

 

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử.

Ba đời trong thế mười phương.

Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh.

Tất cả lạy khắp không còn sót.

 

TÁN

 

Thập phương thế giới, Tam-thế năng-nhân.

Bi thinh tế vật diễn hồng danh.

Trường dạ giác mê tình, Tam nghiệp đầu thành.

Tướng hảo nguyện nghiêm thân.

Nam mô Hoan Hỉ Ðịa Bồ Tát ma ha tát. ( 3 lần )

DỊCH NÔM

Mười phương thế giới, Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Hoan Hỉ Ðịa Bồ-Tát ma ha tát. ( 3 lần )

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com