Xem Mục Lục

 Phật Thuyết Kinh Vạn Phật - Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn

 Quyển Thứ Nhất

 

Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật ở thành Xá-Bà-Ðề, vườn Kỳ-Thọ Cấp Cô-Ðộc, cùng chúng đại Tỳ-Khưu một ngàn hai trăm năm chục vị hội họp. Khi ấy Thế-Tôn bốn chúng vây quanh, và Trời, Rồng, Dạ-Xoa Càn Thát Bà, A-Tu-La, Ca-Làu-La, Khẩn-Na-La, Ma-hầu-La-dà, Người, Phi-nhân v.v...

Khi ấy Thế-Tôn bảo chư đại chúng. Ông hãy lóng nghe! Tôi vì ông nói danh hiệu chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật, người ấy hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội, về sau sẽ đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân muốn tiêu diệt các tội, hãy tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, quỳ dài chắp tay mà nói như vầy:

 

TÁN

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử.

Ba đời trong thế mười phương.

Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh.

Tất cả lạy khắp không còn sót.

 

Nam-mô Ðông-Phương A-Sơ (súc) Phật

Nam-mô Hỏa-Quang Phật.

Nam-mô Linh-Mục Phật.

Nam-mô Vô-Úy Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Phóng Quang Phật.

Nam-mô Quang-Minh Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðại-Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Ðại-Sự Phật.

Nam-mô Thật Kiến Phật.

Nam-mô Kiên-Vương Hoa Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Nam-Phương Phổ Mãn Phật.

Nam-mô Oai-Vương Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Tật-Hành Phật.

Nam-mô Hạt-Huệ Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Phật.

Nam-mô Bất-Yểm Kiến Thân Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Khởi Hành Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Hạnh Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương-Phật.

Nam-mô Ðại-Sơn Vương Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Tây-Phương Vô-Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Hương Tích Vương Phật.

Nam-mô Hương Thủ Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hư-Không Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Lạc Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Quang Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Qui mạng phương Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Bắc Phương, Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Kim Sắc Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Sắc Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật.

Nam-mô Luân Thủ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Qui mạng phương Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Ðông Nam phương, Trị Ðịa-Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Pháp Huệ Phật.

Nam-mô Pháp Tư Phật.

Nam-mô Thường Pháp Huệ Phật.

Nam-mô Thường Lạc Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Túy Phật.

Qui mạng phương Ðông Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Tây Nam phương, Na La Diên Phật.

Nam-mô Long Vương Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Ðịa Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhân Vương Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Hạc Tuệ Phật.

Nam-mô Diệu Hương Hoa Phật.

Nam-mô Thiên Vương Phật.

Nam-mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Qui mạng phương Tây Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Tây Bắc Phương, Nguyệt Quang Diện Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Diện Phật.

Nam-mô Nhựt-Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hoa Thân Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tu Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ ý Phật.

Qui mạng phương Tây Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Ðông Bắc phương, Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Tịch-Diệt Phật.

Nam-mô Ðại-Tướng Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Tinh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Thiên Cúng-Dường-Phật.

Nam-mô Thiện-Hóa Phật.

Nam-mô Hóa Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Thiện-Ý Trụ-Trì Phật.

Qui mạng phương Ðông Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Hạ-Phương, Thật-Hành Phật.

Nam-mô Tật Hành Phật.

Nam-mô Hạc Tuệ Phật.

Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Kim-Cang-Tề Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Như-Thật-Trụ-Phật.

Nam-mô Thành Công Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Ðắc Phật.

Nam-mô Thiện An-Lạc Phật.

Nam-mô Thiên Kim Cang Phật.

Qui mạng phương dưới như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy

(1 lạy).

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chưn bằng đầy như đáy hộp, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

(1 lạy).

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát (3 lần, 1 lạy. Các lạy sau đều xem theo đây)

Trên đây một trăm vị Phật.

************************************

 

Nam-mô Thượng Phương, Vô Lượng Thắng Phật.

Nam-mô Vân Vương Phật.

Nam-mô Vân Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Phật.

Nam-mô Văn Thân Vương Phật.

Nam-mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Tu Di Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Vương Phật.

Qui mạng phương trên như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Vị Lai Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Di-Lặc Phật.

Nam-mô Quan Thế Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam-mô Hư Không Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Thật Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Vô Tận Ý Phật.

Qui mạng vị-lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nếu có thiện-nam-tử thiện-nữ-nhân, thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật này, hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội vị lai: (về sau rốt ráo đặng A-nậu-đa-la tam miệu tam Bồ-đề).

Nam-mô Thiên Kim-Cang Phật,

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Lạc Trang-nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt-Tràng Xưng Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quang Phật.

Nam-mô Viễn-Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam-mô Kim-Quang Minh-Vương Phật.

Nếu có Thiện Nam Tử Thiện nữ nhân, mười ngày đọc tụng ngẫm nghĩ danh Phật này ắt xa lìa tất cả nghiệp chướng.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Phật.

Nam-mô Nhật-Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Sáu Mươi Công Ðức Bảo Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Công Ðức Bảo Phật.

Nam-mô Sáu Mươi Hai Tỳ-Lưu-La Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng Danh Tỳ-Lưu-La Phật.

Nam-mô Tám Muôn Bốn-Ngàn Danh Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Ba-Trăm Tràng Lớn Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng Danh Tràng Lớn Phật.

Nam-mô Năm Trăm Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam-mô Năm Trăm Ba-Ðầu Ma Vua Phật (hoa sen đỏ).

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Ba Ðầu Ma Vua Phật.

Nam-mô Năm Trăm Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam-mô Năm Trăm Tiếng Vui Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Vui Tự-Tại Phật.

Nam-mô Năm Trăm Mặt Trời Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Mặt Trời Phật.

Nam-mô Năm Trăm Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam-mô Năm Trăm Ba-Ðầu-Ma Thượng-Vương Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Ba-Ðầu-Ma Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảy Trăm Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ngàn Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Tất Cả Ðồng-Danh Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Bá Ức Vi-Trần Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Thiên-Bát-Bá xưng Thinh Vương-Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Ðồng-Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Tam-Vạn Tán Hoa Vương Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng Danh Tán Hoa Vương Phật.

Nam-mô Tam-Vạn Tam-Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bát Vạn Tứ Thiên A-Nan-Ðà Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh A-Nan-Ðà Phật.

Nam-mô Thiên-Bát-Bá Tịch Diệt-Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Hoan-Hỉ Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Hoan-Hỉ Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ngũ-Bá Thượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Thượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Nhật Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Nhật Vương Phật.

Nam-mô Thiên-Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam-mô Thiên Nhật Xí Tự-Tại Thinh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Nhật Xí Tự-Tại Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Ly Cấu Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Ly Cấu Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiên-Thế Tự-Tại Thinh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Thế Tự-Tại Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Công Ðức Cái Tràng An-Ổn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiên Diêm Thù Tràng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Diêm Thù Tràng Phật.

Nam-mô Thiên Vô Cấu Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Vô Cấu Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiên-Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Chư Bố Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhị Thiên Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng-Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhị-Thiên Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng-Danh Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Bát Thiên Kiên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Kiên-Tinh-Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.

(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bánh xe ngàn chấu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát ( 3 lần 1 lạy )

Trên đây hai trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Bát Thiên Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Bát Thiên Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thập-Thiên Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Thập-Thiên Thanh-Tịnh Diện-Liên-Hoa Hương Tích Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Thanh-Tịnh Diện-Liên-Hoa Hương Tích Phật.

Nam-mô Nhị-Thiên Vạn Ức Oai Âm Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Oai-Âm Vương Phật.

Nam-mô Thập Thiên Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Thập-Thiên Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Vạn Bát Thiên Ta La Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng-Danh Ta La Vương Phật.

Nam-mô Nhất Vạn Bát Thiên Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Vạn Bát Thiên Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Tứ Vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tam Thiên Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Tam Thiên Phóng Quang Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phóng Quang Phật.

Nam-mô Tam Thiên Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Tam Vạn Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam-mô Lục Vạn Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam-mô Nhất Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam-mô Lục Vạn Năng Linh Chúng Sinh Ly Chư Kiến Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Năng Linh Chúng Sinh Ly Chư Kiến Phật.

Nam-mô Lục Thập Bá Thiên Vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả Thắng Phật. (hoặc Bất Khả Thăng Phật).

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Nhị Ức Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Tam Ức Phất Sa Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phất Sa Phật.

Nam-mô Lục Thập Ức Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bát Thập Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Lục Thập Ức Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Bá Ức Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Diệu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhị Thập Bá Ức Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tam Thập Ức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhị Thập Ức Thiên Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam-mô Tứ Thập Ức Na Do Tha Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Ức Thiên Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ức Na Do Tha Bá Thiên Giác Hoa Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Giác Hoa Phật.

Nam-mô Lục Thập Tần Bà La Viễn-Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố-Úy Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Viễn Ly Chư Bố-Úy Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Tu Di Sơn Vi Trần Số Nhất Thiết Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam-mô Thập Phật Quốc Ðộ Bất Khả Thuyết Ức Na Do Tha Vi Trần Số Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Quá Khứ Vị-Lai Hiện Tại Chư Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật.

Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tu Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Thượng Tịch-Tịnh Phật.

Nam-mô Trụ Hư Không Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật.

Nam-mô Bá-Bảo Phật.

Nam-mô Nan-Thắng Quang Phật.

Nam-mô Tự-Tại-Tác Phật.

Nam-mô Nhật-Tác Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Tự-Tại Quan Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Sư-Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Quan-Tự-Tại Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy

( 1 lạy )

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân dài hơn người khác, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

( 1 lạy)

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát ( 3 lần 1 lạy )

Trên đây 300 vị Phật.

************************************

Nam-mô Kim Quang Phổ Diệu Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Úy Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Thiện Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Thượng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam-mô Kim Cang Công Ðức Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Phổ-Hiền Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Thật Pháp Thượng Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Xuất Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quan Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật.

Nam-mô Kim Cang Mâu Ni Phật.

Nam-mô Ẩm Cam Lồ Phật.

Nam-mô Kim Cang Quang Vương Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thi-Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô A Súc (Sơ) Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Phật.

Nam-mô A Di Ðà Phật.

Nam-mô Ni Di Phật.

Nam-mô Bảo Quang Viêm Phật.

Nam-mô Di Lưu Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nguyệt Quang Trang Nghiêm Oai Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Sơ-Phát-Tâm-Niệm Ðoạn-Nghi Phát Giải Ðoạn-Phiền-Não Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Phiền-Não Ám-Tam Mụi Thượng Vương Phật.

Nam-mô Kim-Cang Kiên-Cường Tiêu Phục Hoại Toán Phật.

Nam-mô Bảo-Viêm Phật.

Nam-mô Ðại-Diệm Tích Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ-Trí Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Huệ Diệt Hôn Ám Phật.

Nam-mô Tượng Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Triệt Kim Cang Phật.

Nam-mô Thiên Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật.

Nam-mô Tam-Mụi Dụ Phật.

Nam-mô Niệm Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Quan Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật.

Nam-mô Phát Thu Tốc Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Phật.

Nam-mô Tích Ðại Diệm Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Huệ-Vương Vô-Chướng Phật.

Nam-mô Ðại-Trí Ý Phật.

Nam-mô Bảo-Tạng Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Ða-La-Trụ Phật.

Nam-mô Trí-Lai Phật.

Nam-mô Năng Thánh Phật.

Nam-mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Công-Ðức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Vô Úy Nghĩa Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Chúng-Sinh Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Nguyệt-Ðiện Diệu-Tôn Âm Vương Phật.

Nam-mô Bất-Ðộng-Quang Quan Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Ni Di Phật.

Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Di Lưu Kim Cang Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Huệ Nguyệt Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.

Nam-mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Tận Ý Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Di Lưu Thượng Vương Phật.

Nam-mô Trí Huệ Lai Phật.

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Hoa-Thân Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam-mô Ðắc Mãn Túc Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy

( 1 lạy )

Pháp thân chư Phật, tướng tay chưn mềm dịu hơn thân phần khác, tôi và chúng sinh nguyện đều thành tựu

( 1 lạy )

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát...

Trên đây bốn trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tác Công-Ðức Phật.

Nam-mô Phổ Hương Thượng Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Thắng Phấn-Tấn Thinh-Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.

Nam-mô Tỳ-Bà-Thi Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhất-Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Năng-Tác Vô Úy Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam-mô A-Sơ (Súc) Phật.

Nam-mô Lô Chí Phật.

Nam-mô A -Di-Ðà Phật.

Nam-mô Ni-Di Phật.

Nam-mô Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Di Lưu Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Trì Pháp Phật.

Nam-mô Dõng-Mãnh Pháp Phật.

Nam-mô Diệu-Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô An Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Tịch Phật.

Nam-mô Thiện Trí Lực Phật.

Nam-mô Di-Lặc-Ðẳng Vô Lượng Phật.

Nam-mô Tỳ-Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô A -Di-Ðà Phật.

Nam-mô Quang Chiếu Vương Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Lạc Ý Phật.

Nam-mô Ðại-Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Ðại-Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Na La Diên Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Phật.

Nam-mô Từ Ðịa Phật.

Nam-mô Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Cụ Túc Phật.

Nam-mô Hóa Hiện Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Phật.

Nam-mô Thế Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam-mô Ma Hê Na Tự Tại Phật.

Nam-mô Thắng Tự Tại Phật.

Nam-mô Thập Lực Tự Tại Phật.

Nam-mô Tỳ Ðầu La Phật.

Nam-mô Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Ly Chư Ưu Phật.

Nam-mô Năng Phá Chư Tà Phật.

Nam-mô Tán Chư Tà Phật.

Nam-mô Phá Dị Ý Phật.

Nam-mô Trí Huệ Nhạc Phật.

Nam-mô Bảo Nhạc Phật.

Nam-mô Di Lưu Nhạc Phật.

Nam-mô Hàng Ma Phật.

Nam-mô Thiện Tài Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Tài Phật.

Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Kiên Ta La Phật.

Nam-mô Kiên Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Kiên Dõng Mãnh Phá Trận Phật.

Nam-mô Phá Tránh Phật.

Nam-mô Thật Thể Phật.

Nam-mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ni-Thi-Ðà Phật.

Nam-mô Ba La Kiên Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Thắng Hải Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Phật.

Nam-mô Pháp Hải Phật.

Nam-mô Hư Không Tịch Phật.

Nam-mô Hư Không Công Ðức Phật.

Nam-mô Hư Không Khố Tạng Phật.

Nam-mô Hư Không Tâm Phật.

Nam-mô Hư Không Ða La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân lưới hiệp liền hơn người khác, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát... ( 3 lần )

Trên đây năm trăm vị Phật.

 

*******************************

Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.

Nam-mô Công Ðức Lâm Phật.

Nam-mô Hư Không Thắng, Ly Trần Vô Cấu Trần, Bình Ðẳng Nhãn, Thanh Tịnh Công Ðức Tràng Quang Minh Hoa Ba Ðầu Ma, Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm đảnh Vô Lượng Nhựt Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới, Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật, trong thế giới Phóng Quang, hiện tại nói Pháp. Trong thế giới Phật đó có Bồ Tát tên Vô Tỷ, Phật đó thọ ký chẳng lâu đặng A-Nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, hiện chủng chủng quang Hoa-Bảo-Ba-Ðầu-Ma Kim-Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thế Giới Tràng Vương Phật. Nếu có Thiện Nam tử thiện nữ nhân lòng tin thọ trì đọc tụng danh Phật và Bồ-Tát đó, Thiện nam tử Thiện nữ nhân đó siêu vượt cõi Diêm Phù bụi nhỏ số kiếp, đặng Ðà La Ni, tất cả các bịnh dữ chẳng đến thân người đó.

Nam-mô Thanh Tịnh Bảo Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Lạc Tự Tại Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðiện Quang Phật.

Nam-mô Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Bảo Tập Lạc Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn

Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Bất Ðoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật.

Nam-mô Công Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật.

Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Hoa Phật.

Nam-mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Không Cu Tô Ma Vương Phật.

Nam-mô Ta La Hoa Thượng Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Lạc Tuyết Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam-mô Kim Cang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Hoan Hỉ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Ðộng Sơn Nhạc Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hải Triều Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Xưng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ngân Tràng Cái Vương Phật.

Nam-mô Vân Ðăng Tràng Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt-Ma-Ni Quang Vương Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu Ma-Thượng-Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Thượng Di-Lưu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Tá La Hoa Thượng Vương Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Tràng Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Sinh Vương Phật.

Nam-mô Vi-Tế Hoa Phật.

Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Biên Di Lưu Phật.

Nam-mô Ly Cấu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam-mô Phát Hành Nan Thắng Phật.

Nam-mô Vô Sở Phát Hành Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Nạn Phật.

Nam-mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật.

Nam-mô Vô Niệm Thị-Hiện Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thiện Căn Thành-Tựu Chư Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Hư Không Tinh-Tú Tăng Thượng Vương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thất Phật.

Nam-mô Lạc Ý Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Cảnh Giới Tự-Tại Phật.

Nam-mô Lạc Hành Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tịch-Tịnh Phật.

Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật. ( hoặc Thế Nhàn )

Nam-mô Tùy Thế-Gian Ý Phật. ( hoặc Thế Nhàn )

Nam-mô Tùy Thế Môn Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo-Vương Phật.

Nam-mô Bảo-Ái Phật.

Nam-mô La-Hầu-La Phật.

Nam-mô La-Hầu-La Thiên Phật.

Nam-mô La-Hầu-La Tịnh Phật.

Nam-mô Bảo Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Man Phật.

Nam-mô Bảo Hình Phật.

Nam-mô La Võng Thủ Phật.

Nam-mô Ma Ni Luân Phật.

Nam-mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Ðại-Ái Phật.

Nam-mô Nhân-Diện Phật.

Nam-mô Thiện Kiết Phật.

Nam-mô Mạn-Ðà-La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.. Pháp thân chư Phật, tướng gót châm khẳm đủ tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát...

 

Trên đây sáu trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Tịnh-Thánh Phật.

Nam-mô Tịnh Túc Phật.

Nam-mô Ly-Thai Phật.

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Tập Công Ðức Phật.

Nam-mô Ma-Ni Công Ðức Phật.

Nam-mô Quảng Công Ðức Phật.

Nam-mô Xưng Thành Phật.

Nam-mô Ðại Như Ý Luân Phật.

Nam-mô Vô Úy Thượng Vương Phật.

Nam-mô Cu-Tô Ma Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Nhãn Phật.

Nam-mô Hỉ Thân Phật.

Nam-mô Tuệ Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Hỉ Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Ðà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Tịch-Diệt Tuệ Phật.

Nam-mô Hàng Ma Phật.

Nam-mô Vô Thượng Quang Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Phật.

Nam-mô Thật-Ðế Xưng Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Trí Ái Phật.

Nam-mô Ðắc Trí Phật.

Nam-mô Trí Tràng Phật.

Nam-mô La Võng Quang Tràng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân cho đến tất cả chúng sanh muốn an ổn vui như chư Phật, thì hãy đọc tụng danh chư Phật này. Lại nói như vầy:

Nam-mô Ly Chư Vô Trí Ế Phật.

Nam-mô Hư Không Bình Ðẳng Tâm Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.

Nam-mô Thiện Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Viêm Tích Phật.

Nam-mô Kiên Cố Hạnh Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thinh Phật.

Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Quá Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Quan Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Tu-Di-Diện Phật.

Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật.

Nam-mô Tá La Hoa-Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Ðăng-Vương Phật.

Nam-mô Dược Vương Diệu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Vương Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vân Thinh Vương Phật.

Nam-mô Long Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðà La-Ni Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thâm Vương Phật.

Nam-mô Trị Chư Bịnh Vương Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Tượng Vương Phật.

Nam-mô Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Vương Phật.

Nam-mô Hỉ Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Vân Vương Phật.

Nam-mô Lôi Vương Phật.

Nam-mô Tá-La Vương Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Hoa Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Trụ-Trì Ðình Liệu Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Công Ðức Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Vô Chướng Lực Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Ðịa-Lực Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang-Nghiêm-Sắc Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Tự-Tại Chuyển Nhất-Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thánh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ta La Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Bi Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðịa Trì Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tý Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Diện Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Nhật-Diện Phật.

Nam-mô Nhật Oai Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hình Phật.

Nam-mô Khả Lạc (Nhạo) Sắc Phật.

Nam-mô Chiêm Bà Dà Sắc Phật.

Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật.

Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

 

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lưng bàn chân cao tốt với gót xứng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát...

 

Trên đây bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam-mô Nan Thành Phật.

Nam-mô Nan Lượng Phật.

Nam-mô Ðoạn Chư Ác Phật.

Nam-mô Cu Tô Ma Thành Phật.

Nam-mô Cam Lồ Thành Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật.

Nam-mô Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Diệu Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Ly Chư Chướng Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Quan Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Trụ Hư Không Phật.

Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Phật.

Nam-mô Thiện Tích Phật.

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Phật.

Nam-mô Thiện Ái Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Thân Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Thiện Sinh Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Tý Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thiện Sơn Phật.

Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Thượng Sơn Phật.

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thật Trung Phật.

Nam-mô Kim Cang Hiệp Phật.

Nam-mô Kim Cang Tề Phật.

Nam-mô Toái Kim Cang Phật.

Nam-mô Toái Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Hiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Ðại Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Vô Cấu Kiến Phật.

Nam-mô Kiến Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Phật.

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Vật.

Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bịnh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật.

Nam-mô Thượng Diệu Phật

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Tam Muội Phật.

Nam-mô Ðộ Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Ðộ Nhất Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thông Phật.

Nam-mô Hoa Thông Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thọ-Ðề Phấn-Tấn Thông Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Thông Phật.

Nam-mô Thâm-Vương Phật.

Nam-mô Hải Trụ-Trì Thắng Trí-Tuệ Phấn-Tấn Thông Phật.

Nam-mô Ða-Ma-La Diệp Chiên-Ðàn Hương Thông Phật.

Nam-mô Thường Quan Phật.

Nam-mô Thường Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Thường Bất Khinh Phật.

Nam-mô Thường Ưu Phật.

Nam-mô Thường Hỉ Phật.

Nam-mô Thường Tiếu Hoan Hỉ Căn Phật.

Nam-mô Thường Mãn Túc Thủ Phật.

Nam-mô Thường Cử Thủ Phật.

Nam-mô Thường Hạc Tuệ Phật.

Nam-mô Thường Tu Hành Phật.

Nam-mô Thường Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Ni Câu Luật Phật.

Nam-mô A Thúc Ca Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Hoa Khai Phật.

Nam-mô Thiện Quyết Ðịnh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.

Pháp thân chư Phật, tướng bắp tay nai chúa y-ni-diên nhọn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát....

Trên đây tám trăm vị Phật.

 

************************************

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Quang Phật.

Nam-mô Hoa Thân Phật.

Nam-mô Thủ Khước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật.

Nam-mô Nhật Luân Phật.

Nam-mô Ám Mãn Túc Phật.

Nam-mô Tướng Thân Thân Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Hoa Thân Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam-mô Ðắc Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam-mô Ðắc Phổ Chiếu Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Nam-mô Chí Ðại Phật.

Nam-mô Chí Ðại Tinh-Tấn Cứu-Cánh Phật.

Nam-mô Ðại Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Ðại Dược Vương Phật.

Nam-mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Nhạo (Lạc) Thuyết Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Sinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Bảo Tác Phật.

Nam-mô Pháp Tác Phật.

Nam-mô Kim Sắc Tác Phật.

Nam-mô Thắng Tác Phật.

Nam-mô Tự Tại Tác Phật.

Nam-mô Nhật Tác Phật.

Nam-mô Quang Tác Phật.

Nam-mô Hỏa Tác Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Nhạo (Lạc) Tác Phật.

Nam-mô Ðăng-Tác Phật.

Nam-mô Hiền Tác Phật.

Nam-mô Giác Tác Phật.

Nam-mô Hoa Tác Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Công Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Khoái Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Thiên Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Vân Tạng Phật.

Nam-mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam-mô Như Lai Tạng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Căn Tạng Phật.

Nam-mô Như Ý Tạng Phật.

Nam-mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Ðắc Tạng Phật.

Nam-mô Thế La Tạng Phật.

Nam-mô Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Cu Tô Ma Tạng Phật.

Nam-mô Hương Tạng Phật.

Nam-mô Ma Ni Tạng Phật.

Nam-mô Hiền Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Nhật Tạng Phật.

Nam-mô Chiếu Tạng Phật.

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Ly Thế-Gian Tràng Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Thật Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Tràng Phật.

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Tràng Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Hộ Hiệu Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Vô Cấu Chiếu-Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Hư-Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðại Nguyện Quang Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng hai cánh tay no dài như mũi voi chúa, con và chúng-sinh nguyện đều thành tựu..

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát.

Trên đây chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kim-Quang Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Ða Oai Ðức Vương Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Hư-Không Thanh-Tịnh Kim-Sắc Trang Nghiêm Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Phước Tạng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bảo-Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kim-Quang-Minh Phật.

Nam-mô Cao-Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Cu-Tô Ma Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Di-Lưu Quang Minh Phật.

Nam-mô Tụ Tập Nhật Luân Phật.

Nam-mô Vân Quang Minh Phật.

Nam-mô Ban Ðầu Kỳ Bà Dà Hoa Phật.

Nam-mô Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Lực Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhiên-Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Phần Thiêu Quang Minh Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Sắc Quang Minh Thinh Phật.

Nam-mô Hư Không Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Thiên Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Cổ Xuất Thinh Phật.

Nam-mô Thinh Mãn Pháp Giới Thinh Phật.

Nam-mô Ðịa Hẩu Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Biến Thinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Hẩu Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hẩu Thinh Phật.

Nam-mô Vô Phân Biệt Hẩu Thinh Phật.

Nam-mô Kinh Bố Nhất-Thiết Ma-Luân Thinh Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Nhất-Thiết Thinh Thinh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Tuệ Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Vô-Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Phổ-Chiếu Nguyệt Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Nguyệt Phật.

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật.

Nam-mô Xưng Nguyệt Phật.

Nam-mô Công Ðức Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam-mô Nguyệt Luân Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.

Nam-mô Nguyệt Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam-mô Thâm Tuệ Phật.

Nam-mô Giới Tuệ Phật.

Nam-mô Nan Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô A Tăng Kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Lạc Công Ðức Trang Nghiêm Hành Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ly Kiếp Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Vương Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật.

Nam-mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Tu Di Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật.

Nam-mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam-mô Ái Thượng Phật.

Nam-mô Ðộ Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Thượng Phật.

Nam-mô Kim Cang Thượng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Thượng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thượng Phật.

Nam-mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Thắng Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Tá Lợi La Thượng Phật.

Nam-mô Thiên Thượng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam-mô Hương Thượng Phật.

Nam-mô Phóng Hương Phật.

Nam-mô Lạc Hương Phật.

Nam-mô Hương Phấn Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng âm tàng ẩn mật như ngựa chúa, con và chúng sinh nguyện thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát...

 

Trên đây một ngàn vị Phật.

************************************

Nam-mô Hương Tượng Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Ðại Hương Tượng Phật.

Nam-mô Ða La Bạt Hương Phật.

Nam-mô Giới Hương Phật.

Nam-mô Vô Biên Hương Phật.

Nam-mô Phổ Biến Hương Phật.

Nam-mô Huân Hương Phật.

Nam-mô Ða-Dà La Hương Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Mạn Ðà-La Hương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Hương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thủ Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Nhãn Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Khởi Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Thân Thắng Phật.

Nam-mô Kinh-Bố Thắng Phật.

Nam-mô Man Thắng Vân Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Vân Phật.

Nam-mô Bảo Vân Phật.

Nam-mô Công Ðức Vân Phật.

Nam-mô Vân Hộ Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Thánh Hộ Phật.

Nam-mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam-mô Phổ Biến Hộ Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Hộ Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam-mô Thượng Hỉ Phật.

Nam-mô Thật Hỉ Phật.

Nam-mô Sư Tử Hỉ Phật.

Nam-mô Long Hỉ Phật.

Nam-mô Bảo Hỉ Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô Hỉ Khứ Phật.

Nam-mô Thiện-Tri Tịch-Tịnh Khứ Phật.

Nam-mô Ðại Thế Phật.

Nam-mô Cam-Lộ Thế Phật.

Nam-mô Kim Cang Xử Thế Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xứ Thế Phật.

Nam-mô Khai-Ngộ Bồ Ðề Trí Quang Phật.

Nam-mô Quá Tam Giới Xứ Thế Phật.

Nam-mô Tam-Muội Xứ Thế Phật.

Nam-mô Ðịnh Xứ Thế Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Xứ Thế Phật.

Nam-mô Cao Khứ Phật.

Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật.

Nam-mô Hải Tuệ Phật.

Nam-mô Trụ Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Diệt Chư Ác Huệ Phật.

Nam-mô Tịch-Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Tu Hành Huệ Phật.

Nam-mô Mật Tuệ Phật.

Nam-mô Kiên Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Ðại Tuệ Phật.

Nam-mô Phổ-Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Biên Tuệ Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tuệ Phật.

Nam-mô Thế-Tuệ Phật.

Nam-mô Thượng-Tuệ Phật.

Nam-mô Diệu-Tuệ Phật.

Nam-mô Khoái-Tuệ Phật.

Nam-mô Vô-Quan-Tuệ Phật.

Nam-mô Xưng-Tuệ Phật.

Nam-mô Quảng-Tuệ Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Mãn-Tuệ Phật.

Nam-mô Kim-Cang Tuệ Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Giác-Tuệ Phật.

Nam-mô Pháp-Tuệ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Hổ-Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện-Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo-Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng-Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng-Tích Phật.

Nam-mô Dõng-Mãnh Tích Phật.

Nam-mô Bát-Nhã Tích Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Tích Phật.

Nam-mô Hương Tích Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Bảo Kế Phật.

Nam-mô Thiên Kế Phật.

Nam-mô Long Kế Phật.

Nam-mô Công Ðức Kế Phật.

Nam-mô Ðại Kế Phật.

Nam-mô Di Lưu Tụ Phật.

Nam-mô Ðại Tụ Phật.

Nam-mô Ðại Viêm Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Thủ Phật.

Nam-mô Bảo Thủ Nhu Nhuyến Phật.

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng thân vuông rộng (vuông vức) bằng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát...

Trên đây một ngàn một trăm vị Phật.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com