Xem Mục Lục

 Phật Thuyết Kinh Vạn Phật - Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn

 Quyển Thứ Hai

 

Sức oai Thần hạnh nguyện Phổ Hiền

Khắp hiện trước tất cả Như-Lai

Một thân lại hiện bụi cõi thân

Mỗi mỗi khắp lạy bụi cõi Phật.

 

Nam-mô Bảo-Quang-Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật.

Nam-mô Bảo-Hỏa Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Bảo-Thiên Phật.

Nam-mô Bảo-Thắng Phật.

Nam-mô Bảo-Cao Phật.

Nam-mô Bảo-Kiên Phật.

Nam-mô Bảo-Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Bảo-Niệm Phật.

Nam-mô Bảo-Lực Phật.

Nam-mô Bảo-Sơn Phật.

Nam-mô Bảo-Viêm Phật.

Nam-mô Bảo-Viêm-Vi-Nhiễu Phật.

Nam-mô Bảo-Chiếu Phật.

Nam-mô Phóng-Chiếu Phật.

Nam-mô Ðiệt-Cộng-Hoa Phật.

Nam-mô Diệu-Thuyết Phật.

Nam-mô Nguyệt-Thuyết Phật.

Nam-mô Kim Cang Thuyết Phật.

Nam-mô Bảo-Thuyết Phật.

Nam-mô Bảo-Trượng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bảo-Trượng Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Trượng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trượng Phật.

Nam-mô Pháp Trượng Phật.

Nam-mô Bảo-Cái Phật.

Nam-mô Quân Bảo-Cái Phật.

Nam-mô Ma-Ni Cái Phật.

Nam-mô Kim-Cái Phật.

Nam-mô Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hỏa Thành-Tựu Vương Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Dõng Thí Phật.

Nam-mô Trí Thí Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Công Ðức Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vân Thinh Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Hải Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thế Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Chiếu Chư Thú Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phá Chư Ám Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Thế Thành-Tựu Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Ðế Bảo Tràng Ma-Ni Thắng Quang Phật.

Nam-mô Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật.

Nam-mô Cu-Tô Ma Kiến Phật.

Nam-mô Kim Sơn Phật.

Nam-mô Sư Tử Ðức Phật.

Nam-mô Bất Tán Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Bất Tán Hoa Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Lục Thập Quang Minh Phật.

Nam-mô Quan Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Quang Minh Phật.

Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Phật.

Nam-mô Vô-Tỷ Phật.

Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Ðức Phật.

Nam-mô Vô Ưu Ðức Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Ðức Phật.

Nam-mô Hoan Hỉ Ðức Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Hải Phật.

Nam-mô Tịnh Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Thiên Phật.

Nam-mô Cúng Dường Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Xuất Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Trí Luân Quang Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Vân Thắng Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng trên lông mình sinh màu xanh mềm dịu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. ( 1 lạy )

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát ( 3 lần 1 lạy sau y đây )

Trên đây một ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô An-Ổn Thinh Phật.

Nam-mô Lạc-Thinh Phật.

Nam-mô Diệu-Cổ-Thinh Phật.

Nam-mô Thiên-Thinh Phật.

Nam-mô Nguyệt-Thinh Phật.

Nam-mô Nhật-Thinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thinh Phật.

Nam-mô Phước-Ðức Thinh Phật.

Nam-mô Kim Cang Thinh Phật.

Nam-mô Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Tuệ Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Tuyển Trạch Thinh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh-Tràng Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Trụ Trì Pháp Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phật.

Nam-mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam-mô Hộ Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam-mô Hộ Pháp Nhãn Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Ðình Liệu Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Công Ðức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thinh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Quán-Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ý Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Ðịa Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Ni Di Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Khí Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tánh Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Thắng-Sắc Phật.

Nam-mô Chuyển Phát Khởi Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Quan Hình Thị Phật.

Nam-mô Phát Nhất-Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật.

Nam-mô Phát Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thiện-Hộ Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Thiện Hỉ Phật.

Nam-mô Thiện Xứ Phật.

Nam-mô Phổ Thiền Phật.

Nam-mô Cam-Lộ Công-Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam-mô Phật Nhãn Phật.

Nam-mô Hiệp Tụ Phật.

Nam-mô Tật Trí Dũng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thật Hành Phật.

Nam-mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam-mô Hải Mãn Phật.

Nam-mô Năng Ðộ Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Trụ Trì Phật.

Nam-mô Thiện Dạ Ma Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Thiện Công Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Phật.

Nam-mô Thiện Thức Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phật.

Nam-mô Tốc Dữ Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Tâm Phật.

Nam-mô Ứng Xưng Phật.

Nam-mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Oai Ðức Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.

Nam-mô Bất Tận Phật.

Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam-mô Danh Vô Úy Phật.

Nam-mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.

Nam-mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.

Nam-mô Công Ðức Trụ Trì Phật.

Nam-mô Danh Hiệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật.

Nam-mô Danh Hiệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.

Nam-mô Danh Lạc-Pháp Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Danh Pháp-Giới Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Danh Ðại-Thừa Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Danh Giải-Thoát Hành Phật.

Nam-mô Danh Ðại-Hải Di-Lưu Khởi Vương Phật.

Nam-mô Danh Hiệp Tụ Na La Diện Vương Phật.

Nam-mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.

Nam-mô Danh Tinh-Tấn Căn Bảo Vương Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Phật Pháp Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Phật Nhãn Phân Ðà-Lợi Phật.

Nam-mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Tác Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm-Niệm Viễn-Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô Phiền Não Khởi

Công-Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lông tóc xụ hướng lên xoáy phía hữu uốn cuốn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn ba trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Danh Giáo Hóa Bồ-Tát Phật.

Nam-mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Danh Bảo Tượng Quang-Minh Phủ Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Danh Dà La Hương Phật.

Nam-mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Thành-Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật.

Nam-mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang-Minh Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát-Tâm Niệm-Ðoạn Nghi Ðoạn Phiền-Não Phật.

Nam-mô Danh Quang-Minh Phá Ám Khởi Tam-Muội Vương Phật.

Thiện Nam tử Thiện Nữ nhân, nếu có ai đặng nghe danh chư Phật này, mãi lìa nghiệp chướng chẳng đọa đường dữ. Nếu người không mắt tụng ắt đặng mắt.

Nam-mô Thập Thiên Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng-Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Tam Thập Thất Thiên Ðồng Danh Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng-Danh Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Nhị Ức Ðồng-Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng-Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Nhật Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Phật.

Nam-mô Tứ Vạn Tứ Thiên Ðồng Danh Diện Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diện Phật.

Nam-mô Vạn Thiên Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam-mô Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Thiên Bát Bá Ðồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Kiếp tên Thiện-Nhãn,trong kiếp đó có 72 na-do-tha Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như-Lai đó.

Kiếp tên Thiện-Kiến, trong kiếp đó có 72 ức Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng các Như-Lai đó.

Kiếp tên Tịnh-Tán-Thán, trong đó có một một muôn tám ngàn Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như-Lai đó.

Kiếp tên Trang Nghiêm, trong kiếp đó có tám muôn bốn ngàn Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như-Lai đó.

Nam-mô chư Phật hiện tại ở mười phương thế giới chẳng xả mạng nói pháp, gọi là Phật A-Di-Ðà trong thế giới An-Lạc, làm thượng thủ.

Nam-mô A Sơ Như-Lai trong thế giới Diệu-Lạc làm thượng thủ.

Nam-mô Toái Kim Cang Kiên Như-Lai trong thế giới Ca-Sa tràng làm thượng thủ.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang, Ba-Ðầu-Ma-Hoa Thân Như-Lai trong thế giới Bất Thối Luân Hẩu làm thượng thủ.

Nam-mô Pháp-Tràng Như-Lai trong thế giới Vô-Cấu làm thượng thủ.

Nam-mô Sư Tử Như-Lai trong thế giới Thiện Ðăng làm thượng thủ.

Nam-mô Lô-Xá-Na Tạng Như-Lai trong thế giới Thiện Trụ làm thượng thủ.

Nam-mô Công-Ðức Hoa Thân Như-Lai trong thế giới Nan-Quá làm thượng thủ.

Nam-mô Nhất Thiết Thông Quang Minh Phật trong thế giới Trang Nghiêm Tuệ làm thượng thủ.

Nam-mô Nguyệt Trí Tuệ Phật trong thế giới Kính Luân Quang Minh làm thượng thủ.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Như-Lai trong thế giới Hoa Thắng làm thượng thủ.

Nam-mô Hiền Thắng Như Lai trong thế giới Ba Ðầu Ma Thắng làm thượng thủ.

Nam-mô Phổ-Hiền Như-Lai trong thế giới Bất Thuấn làm thượng thủ.

Nam-mô Tự Tại Vương Như-Lai trong thế giới Phổ Hiền làm thượng thủ.

Nam-mô Thành-Tựu Nhất-Thiết Nghĩa Như-Lai trong thế giới Bất Khả Thắng làm thượng thủ.

Nam-mô Tỳ-Lô-Giá-Na Kính-Tượng Như-Lai trong thế giới Hoa Tạng làm thượng thủ.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật trong thế giới Ta-Bà làm thượng thủ.

Nam-mô Thiện-Thuyết Thắng Phật làm thượng thủ.

Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật làm thượng thủ.

Nam-mô Tác Ðại Quang Phật làm thượng thủ.

Nam-mô Vô Úy Quan Phật làm thượng thủ.

Như thế cả thẩy chư Phật thượng thủ, con đem thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khắp đầy mười phương một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường ( 1 lạy ).

Pháp mầu cảnh giới rất sâu, cảnh giới chẳng khá lường, cảnh giới chẳng khà nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng v.v... của chư Như-Lai ấy nói, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, lễ bái khen ngợi cúng dường. (1 lạy )

Tăng Bồ-Tát bất thối, Tăng Thinh Văn bất thối, trong thế giới Phật ấy, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đầu mặt lễ chân khen ngợi cúng dường. ( 1 lạy )

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Liễu Ðạt Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Thần Thông Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Ðắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Tinh-Tấn Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thiền-Na Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Phước-Ðức Thanh-Tịnh Quang-Minh Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Ðà-La-Ni Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Cao Thắng Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ða Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tam-Muội Thủ Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Hải Thâm Thắng Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Nhạo Thuyết Nhất-Thiết Pháp Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Luân Oai Ðức Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Nhật Luân Thượng Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tàm-Quí Kim-Sắc Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Hải Lưu-Ly Kim-Sơn Kim-Sắc Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo-Hoa Phổ-Chiếu Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Vô-Biên Công-Ðức Vô Cấu Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Ða La Vương Thắng Phật.

Nam-mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thanh-Tịnh Công-Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Kiếp Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành-Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng màu vàng sáng rất nhiệm mầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát...

Trên đây một ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bảo Tập Thắng Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Bất Không Thắng Phật.

Nam-mô Văn Thắng Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Hành Thắng Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Phước Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Ly Nhất-Thiết Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Thiện Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Câu-Tô-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Tam-Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam-mô Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Công-Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Phật.

Nam-mô thế-giới Thanh-Tịnh Quang, có Phật hiệu Tích Thanh-Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thượng Vương Phật.

Nam-mô thế-giới Phổ Quang, Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai.

Nam-mô Danh Quân Bảo Trang-Nghiêm Như-Lai, thế-giới Phổ-Cái. Như-Lai ấy thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát La Võng Quang.

Nam-mô Danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như-Lai, thế-giới Nhất Bảo Kế. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Không Phấn Tấn Cảnh Giới.

Nam-mô Danh Vô Lượng Thinh Như-Lai, thế-giới Tướng Oai Ðức Vương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.

Nam-mô Danh Tu Di Lưu Tụ Tập Như-Lai, thế-giới Danh Xưng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Quang-Minh Luân Thắng Oai Ðức.

Nam-mô Danh Hư-Không Tịch Như-Lai, thế-giới Thiện-Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Nguyệt Quang.

Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Như-Lai, thế-giới Ðịa-Luân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Trí Xưng.

Nam-mô Danh Phóng Quang-Minh Như-Lai, thế-giới Nguyệt Khởi Quang. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Quang-Minh Luân.

Nam-mô Danh Ly-Ca-Sa Như-Lai, thế-giới Ca-Sa-Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.

Nam-mô Danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành-Tựu Như-Lai, thế-giới Ba-Ðầu-Ma-Hoa.

Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Lượng Tinh-Tấn.

Nam-mô Danh Viễn Ly Chư Bố Mao-Thụ Như-Lai, thế giới Nhất Cái. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát La-Võng Quang-Minh.

Nam-mô Danh Tu-Di Lưu Tụ Như-Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Ðại-Thắng.

Nam-mô Danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như-Lai, thế giới Phổ Quang. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Thắng.

Nam-mô Danh Chiên-Ðàn Ốc Như-Lai, thế giới Hiền. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Công Ðức Tràng.

Nam-mô Danh Hiệp Tụ Như-Lai, thế giới Hiền-Tuệ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Diệu Trí.

Nam-mô Danh La-Võng Quang Minh Như-Lai, thế giới Bảo Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Trí Công-Ðức.

Nam-mô Danh Bảo-Liên-Hoa-Thắng Như-Lai, thế giới An-Lạc Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ba-Ðầu-Ma Thắng Công Ðức.

Nam-mô Danh Trí Hoa Bảo Quang-Minh Thắng Như-Lai, thế giới Xưng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ðệ Nhất Trang Nghiêm.

Nam-mô Danh Khởi Hiền Quang-Minh Như-Lai, thế giới Hiền Tý. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Bảo Quang-Minh.

Nam-mô Danh-Diệt Tán Nhất-Thiết Bố Úy Như-Lai, thế giới Vô Úy. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Úy.

Nam-mô Danh Di Lưu Ma Như-Lai, thế giới Di-Lưu Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Hiệp Tụ.

Nam-mô Danh Vô Úy Vương Như-Lai, thế giới Viễn-Ly Nhất Thiết Ưu Não Chướng Ngại.

Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ða Thinh.

Nam-mô Danh Tác Pháp Như-Lai, thế giới Pháp. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Tác.

Nam-mô Danh Bá Nhất Thập Quang Minh Như-Lai, thế giới Thiện Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Quang Minh.

Nam-mô Danh Thiên Thượng Quang Minh Như-Lai, thế giới Cộng Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Phổ Quang Minh.

Nam-mô Danh Trí Quang Minh Như-Lai, thế giới Ða-Dà-La. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thiện Nhãn.

Nam-mô Danh Bảo Thắng Quang-Minh Như-Lai, thế giới Hương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô-Lượng Quang Minh.

Nam-mô Danh Vô-Lượng Quang-Minh Như-Lai, thế giới Quang-Minh Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Dược-Vương.

Nam-mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như-Lai, thế giới Thượng Thủ Hiền. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tịnh Thinh.

Nam-mô Danh La Võng Quang Như-Lai, thế giới Pháp. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng.

Nam-mô Danh-Bảo Trí Tuệ Như-Lai, thế giới Hiền Nhập. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Hương.

Nam-mô Danh Vô-Lượng Thắng Như-Lai, thế giới Ưu-Bát-La. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ðàm Vô Kiệt.

Nam-mô Danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như-Lai, thế giới Thanh Tịnh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Trang Nghiêm.

Nam-mô Danh Ưu-Bát-La Thắng Như-Lai, thế giới Giác Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ba Ðầu Ma Thắng.

Nam-mô Danh Trí Trụ Như-Lai, thế giới Ba-Ðầu-Ma Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Mãn Túc.

Nam-mô Danh Thích-Ca Mâu-Ni Như-Lai, thế giới Trí Lực. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Mâu-Ni.

Nam-mô Danh Trí Xưng Như-Lai, thế giới Thập Phương Xưng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô-Biên Tinh Tấn.

Nam-mô Danh Kiên Tự-Tại Vương Như-Lai thế giới Hỉ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Kiên.

Nam-mô Danh Bảo Ta-La Như-Lai, thế giới Nguyệt. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Phổ Hương.

Nam-mô Danh Ðại Thắng Như-Lai, thế giới Ta-Bà. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ðại Thắng Thiên Vương.

Nam-mô Danh Bảo Luân, Như-Lai thế giới Nhất Cái. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tinh-Tú Man.

Nam-mô Danh Bất Không Thuyết Như-Lai, thế giới Quá Nhất-Thiết Ưu Chướng Ngại. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Không Thuyết.

Nam-mô Danh Công Ðức Thành Tựu Như-Lai, thế giới Viễn Ly Ưu Não. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Ưu Thắng Oai Ðức.

Nam-mô Danh Xưng Vương Như-Lai, thế giới Tịch-Tịnh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Dõng Ðức.

Nam-mô Danh Bất Không Phấn Tấn Như-Lai, thế giới Bất Không Kiến. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Hương Quang Minh Như-Lai, thế giới Hương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Tạng.

Nam-mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như-Lai, thế giới Vô-Lượng Hống Thinh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Phân Biệt Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Như-Lai, thế giới Nguyệt Luân Quang-Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Xưng.

Nam-mô Danh Bảo Thượng Thắng Như-Lai, thế giới Bảo Luân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ðại Ðạo Sư.

Nam-mô Thiện-Minh Như-Lai, thế giới Bảo Luân. Như-Lai đó thọ lý A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Lạc Hạnh.

Nam-mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Như-Lai, thế giới Pháp. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ðại Pháp.

Nam-mô Danh Tu-Di Ðảnh Thượng Vương Như-Lai. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Lực.

Nam-mô Danh Ba-Ðầu-Ma Thắng Như-Lai. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Ðức.

Nam-mô Danh Hương Quang Minh Như-Lai, thế giới Ðà-La-Ni Luân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ðà-La-Ni Tự Tại Vương.

Nam-mô Danh Thập Phương Xưng Phát Như-Lai, thế giới Kim Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Xưng Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thinh Vương Như-Lai, thế giới Trí Khởi. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tinh Tú Vương.

Nam-mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như-Lai, thế giới Thường Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ðại Quang Minh.

Nam-mô Danh Vô Lượng Trí Thành Tựu Như-Lai, thế giới Nhiên Ðăng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Công Ðức Vương Quang Minh.

Nam-mô Danh Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như-Lai, thế giới Nhiên Ðăng Tác. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Danh Thượng Thủ Như-Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Na-La Diên.

Nam-mô Danh Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như-Lai, thế giới Thập Phương Xưng. Như-Lai thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Khuyết Phấn Tấn.

Nam-mô Danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như-Lai, thế giới Kim Cang Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Hỏa.

Nam-mô Danh Bảo Hình Như-Lai, thế giới Chiên Ðàn Khốt. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Quan-Thế-Âm.

Nam-mô Danh Bất Không Thuyết Như-Lai, thế giới Dược-Vương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Vô-Biên Công Ðức Tinh Tấn Phát Như-Lai, thế giới Dược Vương Thắng Thượng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.

Nam-mô Danh Phát Tâm Sinh Trang-Nghiêm Nhất-Thiết Chúng Sinh Tâm Như-Lai, thế giới Phổ Trang-Nghiêm. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Phật Hoa Thủ.

Nam-mô Danh Cái Man Như-Lai, thế giới Phổ Cái. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Hạnh.

Nam-mô Danh Nhật-Luân Oai-Ðức Vương Như-Lai, thế giới Hoa Thượng Quang-Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thiện Trụ.

Nam-mô Danh Chúng Sinh Quang-Minh Như-Lai, thế giới Thiện Trang Nghiêm. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Diện.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng thường quang chiếu thân, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Danh Vô Úy Như-Lai, thế giới Hiền. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Kinh Bố.

Nam-mô Danh Ba-Ðầu-Ma-Thắng Quang Minh Như-Lai, thế giới Ba-Ðầu-Ma. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí-Tượng.

Nam-mô Trí Ưu Bát Thắng Như-Lai, thế giới Ưu Bát-La. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Cảnh Giới Hạnh.

Nam-mô Danh Bảo Tác Như-Lai, thế giới Bảo Thượng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Pháp Tác.

Nam-mô Danh Vô-Lượng Nguyện Như-Lai, thế giới Nguyệt. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tán Hoa.

Nam-mô Danh Bảo-Tụ Như-Lai, thế giới Thiện Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Dược Vương.

Nam-mô Danh-Ta-La Tự-Tại Vương Như-Lai, thế giới Hương Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Bảo Quang Minh Như-Lai, thế giới Hoa Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Nhật-Ðức.

Nam-mô Danh Bảo Sơn Như-Lai, thế giới Phổ Sơn. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Hỏa-Ðức.

Nam-mô Danh Thượng Thủ Như-Lai, thế giới Ưu Cái Nhập. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thượng Trang-Nghiêm.

Nam-mô Danh Phát Vô Biên Công Ðức Như-Lai, thế giới Vô Ưu. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Phát Quan.

Nam-mô Danh Thiện Thượng Thủ Như-Lai, thế giới Nhất-Thiết Công-Ðức Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Phổ Chí.

Nam-mô Danh Tu-Di Quang-Minh Như-Lai, thế giới Bảo Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thiện Trụ.

Nam-mô Danh Vô Lượng Cảnh Giới Như-Lai, thế giới Nhất-Thiết Công-Ðức Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Dược Vương.

Nam-mô Danh Cao Diệu Khứ Như-Lai, thế giới Trang-Nghiêm Bồ-Ðề. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tư-Ích Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Ðức Như-Lai, thế giới Vô Cấu. Như-Lai đó thọ-ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ đề cho Bồ-Tát Danh Ðắc Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Phấn Tấn Như-Lai, thế giới Vân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tự Tại Quan.

Nam-mô Danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như-Lai, thế giới Hoa Võng Phú. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Lạc Tinh Tú Khởi Như-Lai, thế giới Tinh-Tú Hành. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Ưu.

Nam-mô Danh Thắng Chúng Như-Lai, thế giới Bảo Hoa. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Diệu Thắng.

Nam-mô Danh Vô Lượng Hoa Như-Lai, thế giới Vô Lượng Chí. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Hương Tượng Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Bảo Thắng Như-Lai, thế giới Hoa. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Viễn Ly Chư Hữu Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Nguyệt Thắng Công Ðức Như-Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Ðoạn Nhất Thiết Chư Nạn Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như-Lai, thế giới Khả Lạc. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Bất Thối Chuyển Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Thập Phương Xưng Danh Như-Lai, thế giới Vô Úy. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Trí Xưng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Tự-Tại Ca-Lăng Dà Phật.

Nam-mô Thế Giới An-Lạc Nhật Luân Ðăng Minh Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Úy Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Trí Thành Tựu, Trí Khởi Phật.

Nam-mô Thế Giới Thuần Lạc Công Ðức Vương Trụ Phật.

Nam-mô Thế Giới Cái Hành Hoa Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Thế Giới Kim-Cang Luân, Vô Úy Phật.

Nam-mô Thế Giới Phát Khởi, Trí Tích Phật.

Nam-mô Thế Giới Thiện Thanh Tịnh, Vô Quan Tướng Phật Hạnh Phật.

Nam-mô Thế Giới Phổ Quang-Minh, Quang-Minh Luân Oai Ðức Vương Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Cao Tràng Nhân Tuệ Phật.

Nam-mô Thế Giới Ðức Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Cấu, Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Thế Giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng, An-Ổn Phật.

Nam-mô Thế Giới Hiền Thượng, Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam-mô Thế Giới Nhất Thiết An Lạc, Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Lượng Công-Ðức Cụ-Túc Thiện-Tư-Duy Phát Phật.

Nam-mô Thế Giới Bình Ðẳng, Hàng Phục Chư Oán Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Úy, Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Thập Phương Quang Minh Thắng Lực Vương Phật.

Qui mạng như vậy cả thẩy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thế Giới Thường Quang Minh, Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Hàng Phục Nam, Nữ Phật.

Nam-mô Thế Giới Trầm Thủy Hương, Thượng Thắng Hương Phật.

Nam-mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam-mô Thế Giới Hương Cái Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Thế Giới Chiên Ðàn Hương, Bảo Thượng Vương Phật.

Nam-mô Thế Giới Hương, Hương Di-Lưu Phật.

Nam-mô Thế Giới Phổ Hỉ, Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật.

Nam-mô Thế Giới Bất Khả Lượng, Vô Biên Thinh Phật.

Nam-mô Thế Giới Phật Hoa Trang Nghiêm, Trí Công Ðức Thắng Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy Vô Lượng Vô Biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thế Giới Thiện Trụ, Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam-mô Thế Giới Hoa, Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Thế Giới Nguyệt, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Thế Giới Kiên Trụ Ca Diếp Phật.

Nam-mô Thế Giới Phổ Ba Ðầu Ma, Quan Nhất Thiết Cảnh Giới Kính Phật.

Nam-mô Thế Giới Chiên Ðàn, Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thế Giới Thật, Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Thế Giới Hữu Nguyệt, Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Chướng Ngại Danh Xưng Phật.

Nam-mô Thế Giới An-Lạc, Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Qui mạng như vậy cả thẩy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Trí Thắng Phật Thế Giới Quang Vương.

Nam-mô Nguyệt Phật Thế Giới Phổ Úy.

Nam-mô Công Ðức Vi Diệu Phật, Thế Giới Chủng Chủng Thành Tựu.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật, Thế Giới Trầm Thủy Hương.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật, Thế Giới Chủng Chủng Hoa.

Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật Thế Giới Quảng.

Nam-mô La Võng Quang Minh Phật, Thế Giới La Võng.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật, Thế Giới Vô Kinh Bố.

Nam-mô Hiện Bảo Thắng Phật, thế giới Khả Lạc.

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật, thế giới Ly Quan.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Bất Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hạnh Phật, thế giới Thường Xưng.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật, thế giới Thường Hoan Hỉ.

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, thế giới Phổ Kính.

Nam-mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, thế giới Phổ Chiếu.

Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Ðức Phật, thế giới Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu.

Nam-mô Trí Khởi Quang Phật, thế giới Vô Cấu.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật, thế giới Vô Bố Ưu Bát-La.

Nam-mô Thập Phương Thắng Phật, thế giới Ba-Ðầu-Ma Bố.

Nam-mô Hoa Thành Tựu Thắng Phật, thế giới Hoa Bố.

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật, thế giới Thiên.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật, thế giới Quang Minh.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Tu-Trí Phật, thế giới An-Lạc Ðiều.

Nam-mô Viễn Ly Thai Phật, thế giới An-Lạc.

Nam-mô Minh Vương Phật, thế giới Vô Nhiễm.

Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật, thế giới Vân.

Nam-mô Vô Biên Trí Xưng Phật, thế giới Phổ Sắc.

Nam-mô Chiên Ðàn Ốc Thắng Phật, thế giới Kiên Cố.

Nam-mô Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật, thế giới Vô Tỷ Công Ðức.

Nam-mô Thiện Trụ Lực Vương Phật, thế giới Bảo.

Nam-mô Siêu Nguyệt Quang Phật, thế giới Thập Phương Thượng Thủ.

Nam-mô Thượng Thủ Phật, thế giới Long Vương.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thiện Cao Tụ Phật, thế giới Thiện Trụ.

Nam-mô Tác Xưng Phật, thế giới Vô Bố Úy.

Nam-mô Ðoạn Chư Nạn Phật, thế giới Ái Hương.

Nam-mô Xưng Thân Phật, thế giới Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Thiện Trụ.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng da thứa nhuyễn láng chẳng dính bụi nước muỗi ruồi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn sáu trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Xưng Kiên Cố Phật, thế giới Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực Thiện Trụ.

Nam-mô Viễn Ly Chư Ưu Phật, thế giới Vô Ưu Tuệ.

Nam-mô Khởi Ba Ðầu Ma Công Ðức Vương Phật, thế giới Xứng.

Nam-mô Thiện Tán Hoa Tràng Phật, thế giới Hoa Cu Tô Ma Trụ.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật, thế giới Thập Phương Danh Xứng.

Nam-mô Danh Xưng Nhãn Phật, thế giới Thập Phương Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Phóng Diệm Phật, thế giới Diệm Tuệ.

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật, thế giới Hống.

Nam-mô Tự Tại Di-Lưu Phật, thế giới Quang Minh.

Nam-mô Ðại Quang-Minh Phật, thế giới Bảo Quang Minh.

Nam-mô Diệm Xí Phật, thế giới Thường Hoan Hỉ.

Nam-mô Tam-Giới Tự Tại Phấn-Tấn Phật, thế giới Hữu.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Luân Phật, thế giới Vô-Úy.

Nam-mô Chúng Tịch Thắng Phật, thế giới Thường Huyền.

Nam-mô Vô Tận Thắng Phật, thế giới Ba-Ðầu Ma-Vương.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Phật, thế giới Phổ Hống.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Phổ Thắng Phật, thế giới Vô Úy.

Nam-mô Trí Thắng Phật, thế giới Thập Phương Danh Xưng.

Nam-mô Sơn Vương Phật, thế giới Ðịa.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật, thế giới Ðịa Công Ðức.

Nam-mô Thiện Trụ Phật, thế giới Nhiên Ðăng Luân.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật, thế giới Phổ Trang Nghiêm.

Nam-mô Tác Nhất Thiết Công Ðức Phật, thế giới Ỷ.

Nam-mô Tất Cánh Thành-Tựu Phật, thế giới Hoan Hỉ.

Nam-mô Bảo Công-Ðức Phật, thế giới Hoan Hỉ.

Nam-mô Trí Thượng Thắng Phật, thế giới Tinh-Tú Hành.

Nam-mô Trí Khởi Quang-Minh Oai Ðức Vương Thắng Phật,thế giới Cái Hành Trang-Nghiêm.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Sinh Vương Phật, thế giới Ba-Ðầu-Ma.

Nam-mô Tự-Tại Phật, thế giới Pháp Cảnh.

Nam-mô Nguyệt Trung Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu Sơn Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Vô Úy Tác Vương Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Ðức Tác Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Cự Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Bảo-Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Kim-Sắc Hoa Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thượng Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Hư Không Luân Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Câu Tô Ma Hoa Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Vô Trần Ly Trần Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Bất Túc Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xá (Hàm) Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Cái Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Qui mạng quá, hiện, vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Vô Lượng Chúng Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thủ Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Tất Cánh Ðắc Vô Biên Công Ðức Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Nhật Nhiên Ðăng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ưu-Bát-La Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Thập Phương Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Diệu-Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Công-Ðức Nhất Vị Phật.

Nam-mô Thập Phương Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Vương Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Kiên Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi La Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Vương Phật.

Nam-mô Vô Thượng Thủ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng bẩy chỗ bằng đầy, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn bảy trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Ðại Long Phật.

Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Ốc Phật.

Nam-mô Hương Tràng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Kinh Bố Ba-Ðầu-Ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Võng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Hương Tượng Vương Phật.

Nam-mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.

Nam-mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Phật.

Nam-mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh An Ổn Phật.

Nam-mô Quan Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tu Hành Tràng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Ðại Tướng Quân Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Cao Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Bất Khả Y Phật.

Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Nguyệt Luận Văn Vương Phật.

Nam-mô Diệu-Di Lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Văn Di Lưu Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Ðức Tác Phật.

Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.

Nam-mô Trí Thượng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Phương Tác Phật.

Nam-mô Ðại Hội Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Trí Hộ Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Thù Diệu Thân Phật.

Nam-mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.

Nam-mô Phật Ba Ðầu Ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Quan Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Phật Hình Phật.

Nam-mô Ðông Phương Thuyết Kiên Như Phật.

Nam-mô Hóa Thinh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Hải Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Tích Thắng Thượng Oai Ðức Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Úy Khứ Phật.

Nam-mô Hương Phong Phật.

Nam-mô Vô Ðẳng Hương Quang Phật.

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di Lưu Tụ Phật.

Nam-mô Hương Thắng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Tu Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Thành Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Lực Xưng Phật.

Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Di Lưu Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Di Lưu Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thành-Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng dưới hai nách đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn tám trăm vị Phật.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com