Xem Mục Lục

 Phật Thuyết Kinh Vạn Phật - Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn

 Quyển Thứ Chín & TÁN

 

Ðức Phật Vô-Biên như biển lớn

Vô hạn báu mầu nhóm ở trong

Nước đức trí tuệ trấn thường đầy

Trăm ngàn định thắng đều sung mãn.

 

Nam-mô Bất Vi Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Sơn Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nhiệt Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ám Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tịnh Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Quang Phật.

Nam-mô Kiến Ðệ Nhất Nghĩa Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Diệu Hạnh Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Diệu Thân Phật.

Nam-mô Công Ðức Phật.

Nam-mô Phạm Mạng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Giáng (Hàng) Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðiều Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Tài Phật.

Ðây là kiếp A-tăng-kỳ lớn thứ hai có như vậy cả thảy 72 ức Phật, thích đáng kỉnh lễ. Xá Lợi Phất ! Qui mạng.

Nam-mô Ðại Lực Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Tịnh Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Minh Phật.

Nam-mô Dương Diệm Phật.

Nam-mô Phục Hữu Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Ðại Long Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Hành Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Tràng Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Phú Lầu Na Phật.

Nam-mô Bảo Kế Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Dữ Quang Minh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Ba Tư Ðà Phật.

Nam-mô Ðại Tràng Phật.

Nam-mô Phả La Ðọa Phật.

Nam-mô Tất Sa Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang-Minh Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Phục Hữu Thi Khí Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Tối Hậu Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Trong kiếp A-tăng-kỳ lớn thứ ba, có như thế cả thảy 71 ức Phật, hãy cần nhất tâm kỉnh lễ. Xá Lợi Phất ! Như thế cả thẩy quá khứ vô lượng Phật. Như thế cả thảy hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam-mô Hoan-Hỷ Tăng Trưởng Phật.

Nam-mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Ðại Thánh Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Mãn Túc Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô An Ẩn Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô A Nâu Luật Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Phật.

Nam-mô Ðại Quang Diệm Tụ Tập Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thừa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly Nhất-Thiết Ưu Não Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vân Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tý Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thắng Hộ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Thiên Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Ðồng Danh Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Phật.

Xá Lợi Phất ! Các ông hãy nên qui mạng.

Nam-mô Thế Giới An-Lạc, nước Phật Vô-Lượng-Thọ, Bồ-Tát Quan-Thế-Âm,

Bồ-Tát Ðắc-Ðại-Thế dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ-Tát, như thế cả thảy,

Chí tâm qui mạng.

Nam-mô Thế Giới Ma-Lê-Chi, cõi nước Phật Nan-Thắng, Bồ-Tát Quang-Minh Tràng,

Bồ-Tát Quang-Minh Thắng dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên A-tăng-kỳ

Chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Khả Lạc, cõi nước Phật A-Sơ (Súc), Bồ-Tát Hương-Tượng, Bồ-Tát

Diệu Hương-Tượng dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên Bồ-Tát chúng.

Nam-mô Thế Giới Lô-Xá-Na, cõi nước Phật Nhựt-Nguyệt, Bồ-Tát Sư-Tử Tuệ, dùng làm

Thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ-Tát chúng.

Nam-mô Thế Giới Bất Thuấn, đất nước Phật Thiện Nguyệt, Bồ-Tát Tá-La-Thai, Bồ-Tát

Nhất-Thiết-Pháp Ðắc-Tự-Tại dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ-Tát chúng.

Nam-mô Thế Giới Quang-Minh, đất nước Phật Phổ Chiếu, Bồ-Tát Nguyệt Luân, Bồ-Tát

Bảo-Cự dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Lạc-Thành,đất nước Phật Bảo-Diệm Như Lai, Bồ-Tát Bất Không Phấn Tấn,

Bồ-Tát Bất Không Kiến, dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Quang (xem) cõi nước Phật Phổ Quan Như Lai, Bồ-Tát Vân Vương,

Bồ-Tát Pháp Vương dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Kiến Ái, đất nước Phật Quan-Thế-Âm Vương Như Lai, Bồ-Tát Hàng

Phục-Ma, Bồ-Tát Sơn-Vương dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Như thế mười phương thế giới, tất cả cõi nước Phật, tất cả Bồ-Tát, thảy đều qui mạng.

Xá Lợi Phất ! Qui mạng.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Vô-Cấu Phật.

Nam-mô Bảo Công-Ðức Tập-Thắng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Nhân-Ðà-La Tràng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo ý chúng sinh hòa vui cùng nói, con và chúng sinh nguyện dều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

Trên đây bảy ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Phổ-Thắng Sơn Công-Ðức Phật.

Nam-mô Kim-Cang Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Công-Ðức Ma-Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Ý Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Ðịa-Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Quang Phật.

Nam-mô Ly Trần Công Ðức Phật.

Nam-mô Nan-Tri Phật.

Nam-mô Kim Cang Diệu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Nhất Vị Thắng Phật.

Nam-mô Bàn-Ðầu Hoa Phật.

Nam-mô Man-Hương Thắng Phật.

Nam-mô Ða-Mạt-La Bạt Hương Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt-Tạng Phật.

Nam-mô Trầm-Thủy Hương Phật.

Nam-mô Thọ-Ðề Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại-Vân-Tạng Phật.

Nam-mô Hải-Hương Phật.

Nam-mô Long-Tạng Phật.

Nam-mô Trí-Ðức Phật.

Nam-mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Ðịa Phật.

Nam-mô Hư-Không Bình Ðẳng Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Nhuyễn Ngữ Phật.

Nam-mô Hữu-Ðức Phật.

Nam-mô Sơn-Tạng Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Phật.

Nam-mô Ái Thắng Phật.

Nam-mô Cổ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Tạng Phật.

Nam-mô Nhân Tạng Phật.

Nam-mô Hành Thắng Phật.

Nam-mô Thật Ngữ Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Phật Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Giới Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam-mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tràng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Công-Ðức Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Căn-Bổn Thắng-Tạng Phật.

Nam-mô Bất Khả Tri Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Căn Bổn Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Căn Bổn Quang Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Chúng-Sinh Kiến Ái Phấn-Tấn Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Nhẫn Vương Phật.

Nam-mô Ly Nhất-Thiết Phiền-Não Phật.

Nam-mô Bảo Sắc Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Vương Phật.

Nam-mô Ức Tạng Phật.

Nam-mô Kiến Nhất-Thiết Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Bất Khả Kiến Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Công-Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Hống Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Úy Sai-Biệt Năng Ðoạn Nghi Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trí Tác Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Tác Lạc Phật.

Nam-mô Giải Thoát Phật.

Nam-mô Thế Gian Thinh Phật.

Nam-mô Kiên Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Kiên Tự-Tại Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam-mô Bất Sai Biệt Phật.

Nam-mô Tôn Thắng Phật.

Nam-mô Kiết Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ðạo Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Thắng Tu Di Phật.

Nam-mô Tức Công Dụng Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Năng Ðoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật.

Nam-mô Ly Tưởng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Luân Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lỗ lông ra hơi thơm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam-mô Xuất Hỏa Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quán Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tấn Nhựt Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Công-Ðức Trí Thinh Vương Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.

Nam-mô Phá Nhất-Thiết Ám-Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Hoa-Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Ðế Sa Phật.

Nam-mô Mãn Hiền Phật.

Nam-mô Tối Lực Tinh-Tấn Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Xưng Phật.

Nam-mô Tịnh Kính Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ly Trần Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Phật.

Nam-mô Nhân-Ðà-La-Tài Phật.

Nam-mô Lạc Sơn Phật.

Nam-mô Năng Hóa Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Tràng Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Phú Lầu Na Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Pháp Thủy Thanh-Tịnh Hư-Không Giới Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Quang-Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Công-Ðức Bảo Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Thinh Vương Phật.

Nam-môThanh-Tịnh Minh Vô Cấu Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Tứ Vô-Úy Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Quang Ðại Quang Phật.

Nam-mô Phổ Môn Trí Chiếu Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Công-Ðức Hải Tạng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Ðiện Quang Vô Ngại, Ngại Công-Ðức Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhãn Vô-Cấu Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang-Minh Thắng Quang Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Trí Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Kim Quang-Minh Vô-Biên Lực Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Hoan-Hỷ Lực Hải Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vương Phật.

Nam-mô Tự Tại Cao Phật.

Nam-mô Hoan-Hỉ Ðại-Hải Tốc Hành Phật.

Nam-mô Xưng Tự-Tại Quang Phật.

Nam-mô Quảng Xưng Trí Phật.

Nam-mô Trí Thành-Tựu Hải Vương Tràng Phật.

Nam-mô Tương Hiển Văn-Thù Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Pháp-Hải Thắng Vương Phật.

Nam-mô Trí Công-Ðức Pháp Trụ Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Quá Pháp Giới Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Công-Ðức Nhựt Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trí Phổ Chiếu Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thắng Kê Ðâu Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hư-Không Phổ Biến Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phước Ðức Tướng Vân Thắng Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Chiếu Thắng Ðảnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp-Phong Ðại-Hải Ý Phật.

Nam-mô Tướng Pháp Hóa Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỉ Huệ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Trí Lực Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Hư-Không Thanh-Tịnh Nhãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhiên Kim-Sắc Tu-Di Ðăng Phật.

Nam-mô Trí-Thắng Bảo-Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhiên Bảo Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Cao Sơn Phật.

Nam-mô Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thiện Thiên Chiếu Phật.

Nam-mô Vô Tận Công Ðức Phật.

Nam-mô Hoa Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Lực Phật.

Nam-mô Thinh-Biên Phật.

Nam-mô Diệu Pháp Thắng Oai-Ðức Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thinh Hư-Không Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ-Môn Kiến Thắng Quang Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Quang Công-Ðức Nhiên-Ðăng Kính Tượng Phật.

Nam-mô Hỉ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Tu-Di Nhiên-Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Pháp Giới Kim Quang-Minh Ðiện Thinh Phật.

Nam-mô Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật.

Nam-mô Hư-Không Thành Tuệ Hống Thinh Phật.

Nam-mô Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang-Minh Mãn-Túc Công-Ðức Hải Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, miệng ra thơm vô thượng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Trí Phu Hoa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Kê Ðâu Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Huệ Thiện Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tác Phật.

Nam-mô Ðông Phương Thiện Hộ Tứ Thiên Hạ Danh Kim-Cang Lương Như Lai

Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Nam Phương Nan Thắng Tứ Thiên Hạ Nhân-Ðà-La Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Tây Phương Thân Ý Tứ Thiên Hạ Bà-Lầu-Na Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Bắc Phương Sư-Tử Ý Tứ Thiên Hạ Ma-Ha Mâu-Ni Như-Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Ðông-Bắc Phương Thiện-Trạch Tứ Thiên Hạ Hàng Phục Chư Ma Như Lai

Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Ðông Nam Phương Lạc Tứ Thiên Hạ Tì-Sa-Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Tây-Nam Phương Kiên-Cố Tứ Thiên Hạ Bất Ðộng Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Tây-Bắc Phương Thiện Ðịa Tứ Thiên Hạ Phổ Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Hạ Phương Diệm Tứ Thiên Hạ Thiện Tập Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Thượng Phương Diệu Tứ Thiên Hạ Ðắc Trí Giả Ý Như Lai Vi Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Oai-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Giới Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thắng Tạng Vương Phật.

Nam-mô Trí Ðăng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hư-Không Trí Tràng Chiếu Phật.

Nam-mô A-Di-Lạm Ba Nhãn Phật.

Nam-mô Long Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Pháp Nguyệt Phổ Trí Quang Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Thắng Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Hư-Không Trí Kê Ðâu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Luân Ðáo Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Tú Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hương Phổ Biến Phật.

Nam-mô Di-Lưu Nhiên-Ðăng Vương Phật.

Nam-mô A-Na-La Nhãn Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Hương Tỳ Ðầu La Phật.

Nam-mô Chiên Ðà Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thế-Gian Trí Luân Kê Ðâu Phật.

Nam-mô A-Tăng-Già Trí Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Mạng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Dụng Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Ðại Chiếu Phật.

Nam-mô Nhựt Ðăng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Phạm Mạng Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam-mô Tối Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Bình-Ðẳng Pháp Giới Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Lực Quang-Minh Phật.

Nam-mô Cao Hành Phật.

Nam-mô Chiên-Ðàn Vi Phật.

Nam-mô Kim Sắc Ý Phật.

Nam-mô Diệu Ẩm Phật.

Nam-mô Cao Thinh Phật.

Nam-mô Cao Kiến Phật.

Nam-mô Kiết Sa Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Cao Xưng Phật.

Nam-mô Diệu Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam-mô Tác Ðăng Phật.

Nam-mô Thiện Mục Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Pháp Phật Hống Vương Phật.

Nam-mô Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Nhiên-Ðăng Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Luân Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Tràng Thắng Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Kim-Cang Na-La-Diên Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Ðại Bi Vân Tràng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thắng An Ổn Mãn Túc Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Thắng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Kế Diệm Mãn Túc Ðăng Phật.

Nam-mô Thâm Pháp Hải Quang Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thập Ức Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Thập Ức Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Kim-Cang Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Thập Bá Thiên Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Thập Bá Thiên Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Thập Bá Thiên Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Xưng Tâm Phật.

Nam-mô Nhứt Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Phổ Công-Ðức Phật.

Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Bất-Khả Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Tỳ-Bà-Thi Phật.

Nam-mô Thập Phật Quốc Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Phổ Tràng Phật.

Nam-mô Bát Thập Ức Phật Quốc Ðộ Vi Trần Số Bất-Khả Số Bá Thiên Vạn Ức Na-Do-Tha

Ðồng-Danh Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Nhứt Phật Quốc-Ðộ Vi Trần Số Ðồng Danh Giác Thắng Phật.

Nam-mô Thập Phật Quốc Ðộ Vi Trần Số Bá Thiên Vạn Ức Na-Do-Tha Bất Khả Thuyết

Ðồng Danh Phổ Xưng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Hải Quang-Minh Thắng Chiếu Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hư-Không Mãn Túc Bất Thối Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hống Phật.

Nam-mô Bất Thối Chuyển Luân Pháp Giới Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Thọ Sơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Pháp Kiên Cố Hống Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Nhiên Ðăng Tràng Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sơn Quang-Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Ðiển Tràng Vương Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Ðăng Trí Sư Lực Sơn Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Ấn Hống Oai Ðức Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung như sư tử, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn sáu trăm vị Phật.

********************************

Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp-Luân Quang-Minh Ðảnh Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Thắng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thinh Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Diệm Sơn Kê Ðâu Vương Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Trí Luân Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật.

Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang-Minh Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Môn Hiền Di-Lưu Pháp Tinh-Tấn Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Cu-Tô-Ma Thắng Vân Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Quang-Minh Thân Kế Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật.

Nam-mô Diệm Thắng Hải Phật.

Nam-mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Luân Phật.

Nam-mô Trí Chiếu Ðảnh Vương Phật.

Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương Quang-Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Quang-Minh Cu-Tô-Ma Ðăng Phật.

Nam-mô Trí Cự Thương Kê Ðâu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Nhật Chiếu Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Tướng Sơn Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật.

Nam-mô Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Pháp Vương Võng Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Tứ Vô Úy Kim-Cang Na-La-Diên Sư-Tử Phật.

Nam-mô Phổ Trí Tràng Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Công-Ðức Cu-Tô-Ma Thân Trọng Ðảm Phật.

Nam-mô Phổ-Hiền Quang-Minh Ðảnh Phật.

Nam-mô Ðạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Kim Cang Kiên Tràng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Cu-Tô-Ma Oai Ðức Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Hương Diệm Chiếu Vương Phật.

Nam-mô Nhân Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Tướng Sơn Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Xưng Công-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tướng Phật.

Nam-mô Phổ-Môn Quang-Minh Tu-Di Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Thành Quang-Minh Thắng Công-Ðức Sơn Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Lực Dõng Mãnh Tràng Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp-Luân Quang-Minh Hống Thinh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Công-Ðức Sơn Trí Tuệ Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp-Luân Nguyệt Thắng Ba-Ðầu-Ma Chiếu Phật.

Nam-mô Phật Tràng Tự-Tại Công-Ðức Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Ba Ðầu Ma Quang Minh Tạng Phật.

Nam-mô Quang Minh Phong Vân Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Giác Cu-Tô-Ma Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Minh Luân Phong Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vân Cái Phật.

Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Vân Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Vân Thập Phương Xưng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Luân Cái Vân Phật.

Nam-mô Giác Trí Trí Tràng Phật.

Nam-mô Trí Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Vân Phong Phật.

Nam-mô Pháp-Luân Thanh-Tịnh Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Kim Sơn Oai Ðức Hiền Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Sơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phổ Tuệ Vân Thinh Phật.

Nam-mô Hương Diệm Thắng Vương Phật.

Nam-mô Dà-Na-Ca-Ni Sơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tu-Di-Tạng Nhứt-Thiết Pháp Quang Luân Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Ðức Phật.

Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tam-Muội Hải Quảng Ðảnh Quan Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Thắng Diệu Phật.

Nam-mô Phổ Tinh-Tấn Cự Phật.

Nam-mô Bảo Diệu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thinh Phật.

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Tràng Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Vô-Biên Quang Sư-Tử Phật.

Nam-mô Quang-Minh Sơn Lôi Ðiển Vân Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phu Thân Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Vô Ngại Quang Phật.

Nam-mô Pháp Tam-Muội Quang Phật.

Nam-mô Thế-Gian Nhân-Ðà-La Diệu Quang-Minh Vân Phật.

Nam-mô Pháp Thiện Trang-Nghiêm Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Nhiên-Ðăng Diệm Kiên Cố Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Luân Phong Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tam-Thế Tướng Kính Tượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Giới Sư-Tử Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Tu-Di Sơn Tam-Muội Kiên Cố Sư-Tử Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thành Ðăng Phật.

Nam-mô Bảo Cu-Tô-Ma Tạng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đi đứng như voi chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chuyển Diệu Pháp Thinh Phật.

Nam-mô Hư-Không Kiếp Ðăng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô An-Ổn Thế-Gian Nguyệt Phật.

Nam-mô Ma-Ha-Ca-La-Na Sư-Tử Phật.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Khả Lạc Thinh Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Tín Oai Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Thượng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Y Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Hống Vương Phật.

Nam-mô Thiên Tạng Phật.

Nam-mô Ðịa Phong Vương Phật.

Nam-mô Trí Hư-Không Lạc Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Hống Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng Phục Phật.

Nam-mô Thập Phương Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Cụ-Túc Kiên Tụ Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp-Luân Hóa Phổ Quang-Minh Thinh Phật.

Nam-mô Tướng Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Bà Ta Phật.

Nam-mô Trụ Trì Tật Hành Phật.

Nam-mô Biến Tướng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Bà Hầu Phật.

Nam-mô Sư-Tử Bộ Tu Phật.

Nam-mô Thiên Tự-Tại Ðảnh Phật.

Nam-mô Pháp Khởi Xưng Phật.

Nam-mô Hỏa Vô Ưu Trà Phật.

Nam-mô Hư-Không Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Hiền Hạnh Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Vô Biên Mạng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Thiện Quang Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Ðồng Danh Kim Cang Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Ðồng Danh Ðại Từ Bi Phật.

Nam-mô Phổ Trí Diệm Công-Ðức Tràng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Thệ Pháp Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Tu-Di Phật.

Nam-mô Công-Ðức Man Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tịch Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Ái Phật.

Nam-mô Bổn Xưng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tu-Di Sơn Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Hư-Không Hành Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Phương Thành Trụ Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Vân Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Diệm Sơn Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Sinh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam-mô Hải Ðăng Phật.

Nam-mô Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Bảo Kê Ðâu Vương Phật.

Nam-mô Trí Ý Phật.

Nam-mô Tư Nghị Phật.

Nam-mô Nhân-Ðà-La Thắng Phật.

Nam-mô Thiên Trí Phật.

Nam-mô Vân Vương Úy Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Thắng Phấn-Tấn Oai-Ðức Bộ Phật.

Nam-mô Hành Quảng Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Giới Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Sơn Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Vô-Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Bảo Công-Ðức Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Phật.

Nam-mô Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Thế Gian Nhãn Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Tu-Di Thắng Phật.

Nam-mô Nhạc Vương Phật.

Nam-mô Thâm Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Ma-Ni Phật.

Nam-mô Tạng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Úy Phật.

Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Quảng Trí Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Hư Không Vân Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Tướng Phật.

Nam-mô Thắng Tướng Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Hành Luân Phật.

Nam-mô Quang Thắng Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Hành Phật.

Nam-mô Tu-Di Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, phép đi như ngỗng chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Công-Ðức Luân Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.

Nam-mô Sơn-Vương Thọ-Phật.

Nam-mô Như Thế Cả Thảy Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Ta-La-Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Thân Phật.

Nam-mô Kính Tượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðịa Xuất Phật.

Nam-mô Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam-mô Kim Cang Sắc Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Oai-Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Thinh Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Thắng Quang Minh Ý Phật.

Nam-mô Phạm Quang Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Kính Tượng Thắng Phật.

Nam-mô Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Quang Cao Kê-Ðâu Ý Phật.

Nam-mô Dà-Dà Na-Ðăng Phật.

Nam-mô Lạc-Thắng Chiếu Phật.

Nam-mô Công-Ðức Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Bi Tốc Tật Phật.

Nam-mô Ðịa Lực Quang Minh Ý Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Tu-Diện Sắc-Phật.

Nam-mô Thắng Thân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Túc Phật.

Nam-mô A-Ni-La Tốc Hành Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Tràng Cái Thắng Phật.

Nam-mô Tam-Thế Kính Tượng Phật.

Nam-mô Nguyện-Hải Lạc Thuyết Thắng Phật.

Nam-mô Tàm-Quí Tu-Di Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Ý Phật.

Nam-mô Niệm-Kê Ðâu Vương Thắng Phật.

Nam-mô Tuệ Ðăng Phật.

Nam-mô Quang Minh Kê Ðâu Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Trí Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hạnh Trí Ý Phật.

Nam-mô Pháp-Hải Ý Trí Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Luân Phật.

Nam-mô Thắng Vân Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Ðăng Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Ðăng Phật.

Nam-mô Tốc Quang Minh Xa Ma Tha Thinh Phật.

Nam-mô Tịch Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Nguyện Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Trí Diệm Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vô Ngại Ý Phật.

Nam-mô Cụ-Túc Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Ngôn-Ngữ Kiên-Cố Hống Quang Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thinh Phân Hống Thắng Tinh-Tấn Tự-Tại Phật.

Nam-mô Chư Phương Thiên Phật.

Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật.

Nam-mô Tri Chúng Sinh Tâm Bình Ðẳng Thân Phật.

Nam-mô Hành Phật Hạnh Phật.

Nam-mô Tối Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Ðẳng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Thân Phật.

Nam-mô Thắng Hiền Phật.

Nam-mô Như Thị Ðẳng Thượng Thủ Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Bỉ Phật Diệu Pháp Thân Phật.

Nam-mô Bỉ Chư Phật Sở Thuyết Diệu Pháp.

Nam-mô Bỉ Phật Tam-Thập Nhị-Tướng Bát Thập Chủng Hảo vô lượng vô biên công đức. Nam-mô các thứ đạo tràng, cây bồ đề, các thứ hình tượng, các thứ tháp màu, chỗ đi lại ngồi nằm mầu Phật ấy.

Nam-mô Ðại-Tăng Bồ-Tát chẳng thối pháp luân, Tăng Thinh Văn chẳng thối, Tỳ-Khưu, Tỳ-Khưu-Ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di, Thiên-Long,

Dọa-Xa, Càn-Thát-Bà, A-Tu-La, Ca-Làu-La, Khẩn-Na-La, Ma-Hàu-La-Dà, các thứ trạng mạo tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như Lai, chẳng thể nghĩ bàn Bồ-Tát ma-ha-tát Phật ấy, thảy đều qui mạng.

Nam-mô mười sức, bốn không chỗ sợ, bốn trí vô ngại, giới-định-tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến như thế cả thảy vô lượng vô biên công đức Phật ấy. Công đức như thế hồi thí tất cả chúng sinh, nguyện đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam bồ-đề.

Xá Lợi Phất ! Qui mạng :

Nam-mô Thiện Nhãn Kiếp Trung Thất Thập Na-Do Tha Phật Xuất Thế.

Nam-mô Thiện-Kiếp-Kiếp-Trung, Thất Thập Nhị-Ức Phật Xuất Thế.

Nam-mô Phạm Tán Thán Kiếp Trung, Nhứt Vạn Bát Thiên Phật Xuất Thế.

Nam-mô Quá Khứ Kiếp Trung, Tam-Thập Tam-Thiên Phật Xuất Thế.

Nam-mô Trang-Nghiêm Kiếp Trung, Bát Vạn Tứ Thiên Phật Xuất Thế.

Nam-mô Như-Thị Ðẳng Vô Lượng Vô Biên Chư Phật.

Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân muốn diệt tất cả tội, hãy nên tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, niệm như thế cả thảy hiệu Phật, lễ bái nên nói như vầy ' Tôi từ thế giới vô thỉ đến nay, thân khẩu ý nghiệp, làm hạnh chẳng lành, nhẫn đến báng kinh Kinh Phương-Ðẳng, năm tội nghịch v.v.., nguyện đều tiêu diệt'.

Xá Lợi Phất ! Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân muốn đầy đủ hạnh ba-la-mật, muốn hồi hướng vô-thượng Bồ-Ðề, muốn đầy đủ tất cả ba-la-mật chư Bồ-Tát, hãy nói như vầy : 'Tôi học Bồ-Tát ma-ha-tát quá khứ, vị lai, hiện tại, tu hành xả lớn, mổ ngực xuất tim thí cho chúng sinh chư Bồ-Tát Trí-Thắng và vua Ca-Thi v.v... Xả vợ con cả thảy bố thí kẻ nghèo thiếu, như Bồ-Tát Bất Thối và vua A-Thí La-Na, Tu-Ðạt-Noa và vua Trang-Nghiêm v.v... Vào trong địa ngục cứu khổ chúng sinh, như Bồ-Tát Ðại-Bi và Thiên-Tử Thiện-Nhãn v.v...Cứu chúng sinh ác hạnh, như Bồ-Tát Thiện-Hạnh và vua Thắng-Hạnh v.v... Xả mão trời báu trên đảnh và lột da đầu mà cho, như Bồ-Tát Thắng Thượng Nhân và Thiên Tử Bảo Kế v.v... Xả mắt bố thí như Bồ-Tát Ái-Tác và vua Nguyệt Quang v.v... Xả tai mũi như Bồ-Tát Vô Oán và Thiên-Tử Thắng-Khứ v.v... Xả răng bố thí như Bồ-Tát Hoa Xỉ và vua Tượng Sáu Ngà v.v... Xả lưỡi bố thí như Bồ-Tát Bất Thối và vua Thiện Diện v.v... Xả tay bố thí như Bồ-Tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý v.v... Xả máu không hối như Bồ-Tát Pháp Tác và Thiên-Tử Nguyệt Tư v.v... Xả thịt và tủy như Bồ-Tát An-Ổn và vua Nhất Thiết Thí v.v... Xả ruột lớn ruột nhỏ, gan phổi tì thận như Bồ-Tát Thiện Ðức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác v.v... Xả lóng đốt chân, tất cả lớn nhỏ như Bồ-Tát Pháp Tự Tại và Thiên Tử Quang Thắng v.v... Xả da thứa thân như Bồ-Tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên Tử Kim Sắc v.v... Xả ngón tay như Bồ-Tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc v.v... Xả móng tay chân như Bồ-Tát Bất Khả Tận và Thiên Tử Cầu Pháp Lành v.v... Vì cớ cầu Pháp, vào hầm lửa lớn, như Bồ-Tát Tinh Tấn và vua Câu Pháp Mầu Tinh Tấn v.v... Vì cớ cầu Pháp, bán thân khoét tâm, chẻ xương xuất tủy như Bồ-Tát Tát Ðà Ba Lôn, và vua Kim Kiên v.v... Chịu tất cả khổ não, như Bồ-Tát Cầu Pháp Mầu (cầu diệu pháp) và Ðại Vương Tốc Hành v.v... Xả đại địa bốn thiên hạ và tất cả trang nghiêm như Bồ-Tát Ðắc Ðại Thế Chí và Thiên Tử Thắng Công Ðức Nguyệt v.v... Xả thân như Bồ-Tát Ma-Ha-Tát-Ðỏa và vua Ma-Ha-Bà-La v.v... Xả thân cho tất cả chúng sinh bần cùng khổ não làm kẻ hầu cấp sử như vua Thi-Tỳ v.v... Tóm lại mà nói : Tất cả hạnh nguyện Ba-La-Mật chư Bồ-Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, con cũng thành tựu như thế.

Các tràng hoa hương mầu, các kỹ nhạc mầu, mười phương thế giới, tôi mừng theo cúng dường Phật, Pháp, Tăng, lại hồi phước đức ấy thì tất cả chúng sinh, nguyện nhân phước đức ấy các chúng sinh cả thảy chẳng đọa đường dữ, nhân phước đức ấy đầy đủ tám muôn bốn ngàn các hạnh Ba-La-Mật mau đặng thọ ký A-Nău- đa-la tam-miệu tam Bồ-Ðề mau đặng địa lớn chẳng thối chuyển, mau thành vô thượng Bồ-Ðề.

Xá Lợi Phất ! Hãy nên kỉnh lễ mười phương chư Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Tận Thánh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Long Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tự Tại Quang Minh Xưng Phật.

Nam-mô Thập Quang Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Xưng Tự Tại Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Xưng Phật.

Nam-mô Diệm Ý Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Quang Phật.

Nam-mô Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Di Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Trí Hải Phật.

Nam-mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Di Lưu Công Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Trí Ðức Phật.

Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đầu như trái ma-đà-na, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn chín trăm vị Phật.

 

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Thiện Tuệ Ðịa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com