Xem Mục Lục

 Kinh Viên Giác - HT Thích Thanh Kiểm (1917-1990)

 Phần Tự Phận

 

Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu đa la Liễu Nghĩa*Tam Tạng Phật Đà Đa La Buddhàtàra, người nước Kế Tân dịch từ chữ Phạn sang hán ở đời Đường
*Sa môn Thích Thanh Kiểm dịch từ chữ Hán ra tiếng ViệtPhần Tự Phận

Đúng thế, tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn vào thần thông Đại quang minh tạng, Tam muội chính thọ. Đó là đại định mà hết thảy các Như Lai quang nghiêm trụ trì. Đó cũng là giác địa thanh tịnh của chư chúng sinh. Thân tâm đều vắng lặng, bình đẳng nơi bẩn uế, viên mãn khắp mười phương, ở cảnh giới tùy thuận bất nhị. Trong cảnh bất nhị ấy, hiện ra các cõi tịnh độ, cùng với các hàng Đại Bồ Tát Ma ha tát, gồm có 10 vạn người. Tên các Bồ tát đó là:Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Phổ Hiền Bồ tát
Phổ Nhãn Bồ tát
Kim Cương Tạng Bồ tát
Di Lặc Bồ tát
Thanh Tịnh Tuệ Bồ tát
Oai Đức Tự Tại Bồ tát
Biện Âm Bồ tát
Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ tát
Phổ Giác Bồ tát
Viên Giác Bồ tát
Hiền Thiện Thủ Bồ tát
v.v…


Đều là bậc Thượng thủ, cùng với tất cả quyến thuộc, đều cùng vào Tam muội, cùng trụ trong pháp hội bình đẳng của Như Lai.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com