ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN NYOSHUL KHENPO Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương - Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức 1999