Xem Mục Lục

 Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu - Việt dịch: Nguyễn An Cư - Thiện Tri Thức

 Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu (Phật Quả Không Thiền Định)

PHẬT QUẢ KHÔNG THIỀN ĐỊNH

 

 

Chỉ dạy để làm hiển lộ rõ ràng Khuôn Mặt
Xưa Nay như là Đại Toàn Thiện,
cũng tức là Bản Tánh Cố Hữu

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com