Xem Mục Lục

  Nguyên Lý Về Vấn Đề Niệm Phật Vãng Sanh - Nguyên Tác: Thái Hư Đại Sư - Dịch Giả: Thích Chánh Lạc

 Lời Tựa

LỜI TỰA


Kinh Thanh Tịnh Giác nói:

“Nếu người nào đối với pháp môn Tịnh Độ nghe như không nghe, biết như không biết, tất kẻ ấy vừa ở ba đường ác ra hoặc tội chướng quá nặng nên không sanh được lòng tin.

Như Lai nói kẻ ấy kém phước duyên trên đường giải thoát. Nếu người nào khi nghe pháp môn Tịnh Độ liền thương mừng rơi lệ, cảm động đến mức nghẹn ngào, nên biết kẻ ấy đời trước đã từng nghe, tin và tu tập pháp môn này. Như họ chánh niệm tu hành, tất sẽ được vãng sanh.”

Đại Tập Kinh, Phẩm Hiền Hộ:


Đức Thích Ca nói với pháp hội:

“Người cầu Vô Thượng Bồ đề nên tu niệm Phật Tam muội.” Rồi Ngài nói bài kệ:Dịch nghĩa:


Nếu người xưng niệm Phật A Di Đà
Gọi đó là Vô Thượng thâm Diệu Thiền
Lúc chí tâm tưởng tượng thấy được Phật
Chính là đắc pháp bất sanh bất diệt.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com