Xem Mục Lục

 Uống Dòng Suối Núi, Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa - Việt dịch: Tha Nhân - NXB Thiện Tri Thức, 2002

 Dẫn nhập

Dẫn Nhập

Milarepa thuật lại kinh nghiệm thiền định 
đầu tiên của mình cho Marpa

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com