Xem Mục Lục

 Kinh Viên Giác - HT Thích Thanh Kiểm (1917-1990)

 Chương 8: Biện Âm

 

 

Chương 8: Biện Âm

Lúc đó, Bồ tát Biện Âm, ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, nhiễu phía hữu 3 vòng, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng:

Đại bi Thế Tôn! Pháp môn như thế rất là hy hữu. Bạch Thế Tôn! Mọi phương tiện này có mấy thứ tu tập, ở môn Viên Giác đối với hết thảy Bồ tát! Xin Thế Tôn vì đại chúng và chúng sinh đời sau, phương tiện khai thị, khiến được ngộ vào đời sau, phương tiện khai thị khiến được ngộ vào thực tướng.
Nói như thế, 5 vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau 3 lần.

Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Biện Âm rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các ông mới có thể vì chư đại chúng và chúng sinh đời sau, hỏi về cách tu tập như thế ở Như Lai. Ông nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông nói.

Khi đó, Bồ tát Biện Âm vui mừng nghe lời Phật chỉ day, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.

Thiện nam tử! Viên Giác của hết thảy Như Lai thì vốn dĩ thanh tịnh, không có pháp để tu tập và người tu tập. Hết thảy Bồ tát và chúng sinh đời sau, nương vào chỗ chưa giác ngộ, tu tập theo sức huyễn. Khi ấy liền có 25 thứ định luân thanh tịnh.

Nếu chư Bồ tát, duy lấy cực tĩnh, do nơi sức tĩnh đoạn diệt vĩnh viễn phiền não, được thành tựu cứu cánh, ở ngay nơi tòa ngồi, liền chứng vào Niết Bàn. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Đơn tu Sa ma tha”.

Nếu chư Bồ tát, chỉ lấy quán như huyễn, vì lấy sức Phật, biến hóa thứ thứ tác dụng của thế giới, làm đầy đủ hiệu hạnh thanh tịnh của Bồ tát, mà không mất tịnh niệm và mọi tĩnh tuệ của Đà la ni. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Đơn tu Tam ma bát đề”.

Nếu chư Bồ tát, chỉ diệt mọi huyễn, không lấy tác dụng, mà chỉ đoạn phiền não, đoạn hết phiền não, liền chứng vào thực tướng. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Đơn tu Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, trước lấy chí tĩnh, lấy tâm tu tịnh tuệ, chiếu mọi cảnh huyễn, liền ở trong đó, khởi ra hạnh Bồ tát. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Trước tu Sa ma tha, sau tu Tam ma bát đề”.

Nếu chư Bồ tát, lấy tuệ tịch tĩnh, lại hiện ra huyễn lực, thứ thứ biến hóa, độ các chúng sinh sau đoạn phiền não mà vào tịch diệt. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Sa ma tha, giữa tu Tam ma bát đề, sau tu Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh, đoạn phiền não rồi, sau khởi ra diệu hạnh thanh tịnh của Bồ tát, độ mọi chúng sinh. Tu tập hạnh Bồ tát này gọi là “Trước tu Sa ma tha, giữa tu Thiền na, sau tu Tam ma bát đề”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh, giữa tu đoạn phiền não ở tâm, lại độ chúng sinh, kiến lập thế giới. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là trước tu Sa ma tha, tề tu Tam ma bát đề, Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh, giúp phát sinh biến hóa, sau đoạn phiền não. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Tề tu Sa ma tha, Tam ma bát đề, sau tu Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức chí tĩnh dùng giúp tịch diệt, sau khởi ra mọi tác dụng, biến hóa các cảnh giới. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Tề tu Sa ma tha, Thiền na, sau tu Tam ma bát đề”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, tùy thuận thứ thứ huyễn hóa, rồi lấy chí tĩnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, sau tu Sa ma tha”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, thứ thứ cảnh giới, rồi lấy tịch diệt. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đè, sau tu Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, mà làm việc Phật, an trụ tịch tĩnh, mà đoạn phiền não. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, giữa tu Sa ma tha, sau tu Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, lấy tác dụng vô ngại của sức biến hóa, đoạn trừ phiền não, an trụ ở chí tĩnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, giữ tu Thiền na, sau tu Sa ma tha”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, khởi phương tiện tác dụng, tùy thuận với cả hai, chí tĩnh và tịch diệt. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Tam ma bát đề, tề tu Sa ma tha, Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, khởi thứ thứ tác dụng, để giúp cho chí tĩnh, sau đoạn phiền não. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Tề tu Tam ma bát đề, Sa ma tha, sau tu Thiền na”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức biến hóa, giúp cho tịch diệt, an trụ ở Tĩnh lự vô - Tác thanh tịnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Tề tu Tam ma bát đề, Thiền na, sau tu Sa ma tha”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt mà khởi chí tĩnh, trụ ở thanh tịnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Thiền na, sau tu Sa ma tha”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt mà khởi tác dụng, tùy thuận tịch dụng ở hết tảy cảnh. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Thiền na, sau tu Tam ma bát đề”.

Nếu chư Bồ tát, lấy tự tính của thứ thứ sức của tịch diệt, an trụ ở tĩnh lự mà khởi biến hóa. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Trước tu Thiền na, giữa tu Sa ma ta, sau tu Tam ma bát đề”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức tự tính vô tác của sức tịch diệt, khởi ra tác dụng cảnh giới thanh tịnh, rồi trở về tĩnh lự. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là trước tu Thiền na, giữa tu Tam ma bát đề, sau tu Sa ma tha”.

Nếu chư Bồ tát, lấy thứ thứ thanh tịnh của sức tịch diệt, mà trụ ở tĩnh lự, rồi khởi ra biến hóa. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là trước tu Thiền na, tề tu Sa ma tha, Tam ma bát đề”.

Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt, giúp cho chí tĩnh mà khởi ra biến hóa. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Tề tu Thiền na, Sa ma tha, sau tu Tam ma bát đề.”

Nếu chư Bồ tát, lấy sức tịch diệt, giúp cho biến hóa, mà khởi cảnh tuệ của chí tĩnh trong sáng. Tu hạnh Bồ tát này, gọi là “Tề tu Thiền na, Tam ma bát đề, sau tu Sa ma tha”.

Nếu chư Bồ tát, lấy tuệ Viên Giác, viên hợp hết thảy, ở mọi tính, tướng, không lìa tính giác. Tu tập hạnh Bồ tát này, gọi là “Viên tu Biện Âm thứ tự tính thanh tịnh tùy thuận”.

Thiện nam tử! Đó gọi là 25 luân của Bồ tát. Hết thảy sự tu hành của Bồ tát là như thế.
Nếu chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, tu theo những luận này, phải giữ phạm hạnh, tịch tĩnh, tư duy, cầu khẩn, thương xót, sám hối, trải qua 3 lần 7 ngày, ở 25 định luân này, đều nêu tên của mỗi luân, ghi riêng từng tờ giấy, gấp xếp lại thành nút, an trí nơi đạo tràng, rồi chí tâm cầu khẩn, thuận tay bốc một nút, y nơi khai thị trong nút, liền
biết được tu đốn hay tu tiệm, nếu thảy một niệm nghi ngờ, tức thì không thành tựu.

Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn, muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Biện Âm ông nên biết
Hết thảy chư Bồ tát
Tuệ thanh tịnh vô ngại
Đều y thiền định sinh
Đó là Sa ma tha
Tam ma đề, Thiền na
3 pháp tu đốn, tiệm
Có hai mươi lăm thứ
Mười phương chư Như Lai
Tu hành trong 3 đời
Đều cùng nhân pháp này
Mà được thành Bồ đề
Duy trừ người đốn giáo
Và chẳng tùy thuận pháp
Hết thảy chư Bồ tát
Và chúng sinh đời mạt
Thường phải trì luân này
Tùy thuận siêng tu tập
Nương sức Phật đại bi
Mau chóng chứng Niết Bàn.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com