Xem Mục Lục

 Kinh Viên Giác - HT Thích Thanh Kiểm (1917-1990)

 Chương 7: Uy Đức Tự Tại

 

 

Chương 7: Uy Đức Tự TạiLúc đó, Bồ tát Uy Đức Tự Tại, ở trong đại chúng từ tòa ngồi đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, nhiễu phía hữu 3 vòng, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng:

Đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con, phân biệt rõ ràng cảnh tùy thuận giác tính như thế, khiến cho chư Bồ tát, tâm giác được sáng tỏ, nương vào viên âm của Phật, không nhân nơi tu tập mà được lợi ích tốt đẹp. Bạch Thế Tôn, ví như thành trì lớn, bên ngoài có 4 cửa, tùy từng phương hướng cho người qua lại, chẳng phải chỉ có một đường. Hết thảy Bồ tát trang nghiêm nước Phật và thành đạo Bồ đề, chẳng phải chỉ noi theo một phương tiện. Kính xin Thế tôn, rộng mở vì chúng con tuyên thuyết hết thảy phương tiện lần lượt và người tu hành gồm có mấy thứ? Khiến cho Bồ tát trong hội này và chúng sinh đời sau, người cầu đạo đại thừa, mau chóng được khai ngộ, được du ngoạn ở biển đại tịch diệt của Như Lai.

Nói như thế rồi, 5 vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế, trước sau 3 lần.

Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Uy Đức Tự Tại Bồ tát rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các ông mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời sau, hỏi những phương tiện như thế ở Như Lai. Ông nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông nói.

Khi đó, Bồ tát Uy Đức Tự Tại vui mừng, vâng lời Phật chỉ dạy, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe.

Thiện nam tử! Diệu giác vô thượng, biến khắp 10 phương, sinh ra Như Lai và hết thảy pháp, đều cùng thể bình đẳng, đối với mọi sự nghiệp tu hành thật không có hai. Nhưng những phương tiện tùy thuận, số đó có vô lượng. Nếu nhiếp chỗ quy tụ tròn đầy, theo căn tính sai biệt khác nhau thì có 3 thứ:

Thiện nam tử! Nếu chư Bồ tát đã ngộ được Tịnh Viên Giác, dùng tâm tịnh giác, lấy tĩnh là hạnh tu hành, bởi lắng được mọi niệm, nên biết được tướng khuấy động của thức. Nhân tĩnh mà tuệ phát sinh, khách trần của thân tâm, diệt vĩnh viễn từ đây, bên trong liền hay phát sinh tịch tĩnh nhẹ nhàng. Do tịch tĩnh nên tâm của chư Như Lai khắp 10 phương thế giới, hiển hiện ở trong như bóng trong gương. Tu phương tiện này, gọi là Sa ma tha.

Thiện nam tử! Nếu chư Bồ tát, đã ngộ được Tịnh Viên Giác, lấy tâm tịnh giác, biết được tâm tính, cùng với căn trần, đều nhân vì huyễn hóa, liền khởi mọi huyễn để trừ diệt huyễn, biến hóa ra mọi huyễn mà khai thị cho huyễn chúng. Do nơi khởi huyễn liền hay phát khởi lòng đại bi nhẹ nhàng ở trong. Hết thảy Bồ tát từ nơi khởi hạnh này, mà tăng tiế dần dần. Phần quán huyễn kia vì chẳng cùng huyên thì quán chẳng cùng huyễn hóa, đó cũng đều là huyễn, nên xa lìa vĩnh viễn được tướng huyễn. Diệu hạnh trong đầy của chư Bồ tát đây, cũng như đất làm tăng trường mầm cây. Tu phương tiện này, gọi là Tam ma bát đề.

Thiện nam tử! Nếu chư Bồ tát, đã ngộ được Tịnh Viên Giác, lấy tâm tịnh giác, chẳng lấy huyễn hóa và mọi tĩnh tướng, nên biết rõ thân tâm đều là chướng ngại. Nguồn sáng không tri giác, chẳng nương ở mọi ngại, vượt qua vĩnh viễn cảnh ngại và vô ngại. Thế giới thọ dụng cùng với thân tâm, cùng ở cõi trần, tựa như tiếng coong trong đồ kim khí, tiếng thoát ra ngoài. Phiền não và Niết bàn không cùng để vướng ngại nhau. Tức thì bên trong phát ra tịch diệt nhẹ nhàng. Cảnh giới tịch diệt ở tùy thuận, diệu giác, thì tự tha thân tâm chỗ không thể tới kịp. Thọ mạng của chúng sinh, đều là phù tưởng. Tu phương tiện này, gọi là Thiền na.

Thiện nam tử! 3 pháp môn này, đều là tùy thuận thân cận ở Viên Giác, Như Lai ở 10 phương, nương ở đây mà thành Phật. Hết thảy thứ thứ phương tiện của 10 phương Bồ tát giống nhau hoặc khác nhau, nhưng cũng đều nương vào 3 thứ sự nghiệp như thế. Nếu được viên chứng, tức thành Viên Giác.

Thiện nam tử! Giả sử có người, tu theo Thánh đạo, giáo hóa thành tựu cho trăm ngàn vạn ức A la hán và Bích chi Phật quả, chẳng bằng có người nghe pháp môn Viên Giác vô ngại này chỉ một khoảnh sát na mà tùy thuận tu tập.

Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Uy Đức ông nên biết
Tâm đại giác vô thượng
Vốn không cả 2 tướng
Tùy thuận mọi phương tiện
Số đó có vô lượng
Như Lai tóm khai thị
Chia ra 3 chủng loại
Tịch tĩnh Sa ma tha
Như gương soi mọi tượng
Nhu huyễn Tam ma đề
Như mầm cây tăng trưởng
Thiền na duy tịch diệt
Như tiếng trong vật kia
3 pháp môn vi diệu
Đều là giác tùy thuận
Mười phương chư Như Lai
Và chư Đại Bồ tát
Nhân đây đều thành đạo
Viên chứng được 3 môn
Gọi cứu cánh Niết bàn.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com