Xem Mục Lục

 Kinh Viên Giác - HT Thích Thanh Kiểm (1917-1990)

 Chương 12: Hiền Thiện Thủ

 

 

Chương 12: Hiền Thiện Thủ

Lúc đó, Bồ tát Hiền Thiện Thủ, ở trong đại chúng, từ tòa ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu phía hữu 3 vòng, quỳ dài chắp tay bạch Phật rằng:
Đại bi Thế Tôn! Ngài đã vì chúng con và chúng sinh đời mạt, khai thị rộng thêm những việc không thể nghĩ bàn như thế. Bạch Thế Tôn! Đề kinh của giáo đại thừa này tên là gì? Phải phụng trì kinh này như thế nào? Chúng sinh tu tập được những công đức gì? Khiến chúng con phải thủ hộ người trì kinh này như thế nào? Phải truyền bá giáo lý này đến những nơi chốn nào?
Hỏi như thế rồi, 5 vóc gieo xuống đất, thỉnh cầu như thế trước sau 3 lần.

Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ tát Hiền Thiện Thủ rằng: Tốt lắm thay! Tốt lắm thay! Thiện nam tử! Như các ông mới có thể vì chư Bồ tát và chúng sinh đời mạt, hỏi về danh tự, công đức của kinh giáo này như thế ở Như Lai. Ông nay nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông nói.

Khi đó, Bồ tát Hiền Thiện Thủ vui mừng, vâng lời Phật dạy, cùng cả đại chúng im lặng lắng nghe.

Thiện nam tử!! Kinh này là chỗ sở thuyết của trăm ngần vạn ức hà sa chư Phật, nơi thủ hộ của Như Lai trong cả 3 đời, nơi quy y của Bồ tát ở khắp 10 phương, và là nhãn mục thanh tịnh của 12 bộ kinh. Kinh này có tên là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni, cũng gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa. Cũng gọi là Bí Mật Vương Tam Muội. Cũng gọi là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới. Cũng gọi là Như Lai Tạng Tự Tính Sai Biệt. Ông nên phụng trì.

Thiện nam tử! Kinh này chỉ hiển về cảnh giới của Như Lai, duy có Phật Như Lai mới hay tuyên thuyết hết được. Nếu chư Bồ tát và chúng sinh đời mạt, y vào kinh này mà tu hành, tăng tiến lần lần, rồi cũng tới ngôi Phật. Thiện nam tử! Kinh này gọi là Đốn giáo đại thừa, đốn cơ chúng sinh, đều do đây mà khai ngộ. Kinh này cũng còn thu nhiếp hết thảy mọi phẩm loại thuộc tiệm tu chúng sinh. Ví như biển lớn, không nhường dòng sông nhỏ, cho đến nhỏ như loài mòng muỗi, lớn như thân A tu la, chúng uống nước đó, đều được sung mãn.
Thiện nam tử! Ví, khiến có người, lấy thuần đồ thất bảo, chứa đầy ở 3 ngàn đại thiên thế giới, dùng để bố thí, cũng không bằng có người nghe tên và nghĩa một câu của kinh này. Thiện nam tử! Ví như có người giáo hóa hàng trăm hằng hà sa chúng sinh, được quả A la hán, cũng không bằng có người tuyên thuyết và phân biệt nửa bài kệ ở kinh này. Thiện nam tử! Nếu lại có người, nghe tên kinh này, lòng tin không ngờ vực, nên biết người đó, không phải đã trồng cội phúc tuệ ở một chư Phật, hay hai vị Phật, mà đã trồng mọi căn lành ở tận cùng hằng hà sa hết thảy mọi Phật, để nghe kinh giáo này. Thiện nam tử! Các ông phải bảo hộ, những người tu hành như thế, ở đời mạt pháp, chớ để cho các ác ma và ngoại đạo làm não loạn đến thân tâm họ, khiến họ phải thụt lùi.

Khi đó, trong chúng hội, có Hỏa Thủ Kim Cương, Tối Toái Kim Cương, Ni Lam Bà Kim Cương, .. cho đến các tám vạn thần Kim Cương, gồm quyến thuộc của chúng, liến từ chỗ ngồi đứng dây, đảnh lễ chân Phật, nhiễu phía hữu 3 vòng, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu sau này, hết thảy chúng sinh đời mạt, có chúng sinh nào, hay trì Kinh Quyết định Đại thừa này, chúng con sẽ bảo hộ người ấy, cũng như bảo hộ con ngươi mắt vậy. Cho đến nơi chốn đạo tràng tu hành, Thần Kim Cương chúng con, tự lãnh cả đồ chúng, để sớm chiều giữ gìn, khiến cho chúng không thoái chuyển. Ngay đến nhà cửa của chúng, cũng không còn tai chướng, tật bệnh đều tiêu tan, của cải phong phú sung túc, thường không bị thiếu thốn.

Khi ấy, Đại Phạm Vương, 28 Thiên Vương và Tu Di Sơn Vương, Hộ Quốc Thiên Vương,… liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu phía hữu 3 vòng, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng xin thủ hộ người trì kinh nà, thường khiến cho họ được an ổn, tâm họ không thoái chuyển.

Khi ấy, cũng có Đại Lực Quỷ Vương, tên là Cát Bà Trà, cùng với 10 vạn quỷ vương, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, nhiễu phía hữu 3 vòng, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng xin giữ gìn người trì kinh này, túc trực bên họ sớm tối, để tâm họ không thoái chuyển. Chỗ ở của người đó, trong phạm vi một do tuần, nếu có quỷ thần nào xâm nhập cảnh giới ấy, chúng con sẽ khiến thân chúng phải nát như vi trần.

Phật nói kinh này rồi, hết thảy Bồ tát, tám bộ Thiên Long, Quỷ, Thần, cùng với quyến thuộc và Chư Thiên Vương, Phạm Vương, hết thảy đại chúng nghe Phật nói kinh xong, đều rất vui mừng, ai nấy đều tin theo, thọ trì phụng hành.

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU ĐA LA LIỄU NGHĨA


HẾT

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com