Xem Mục Lục

 Đức Đạt Lai Lạt Ma Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh (Essence of the Heart Sutra)

 “Cho và Nhận”

Một khi đã có được lòng cảm thông gần gũi đối với kẻ khác,

khi ấy có thể bắt đầu tu theo pháp tong-len. Tong-len tiếng Tây

Tạng có nghĩa là “cho và nhận”. Tu theo pháp này phải tưởng

tượng mình đang nhận về hết thảy khổ não cùng mầm mống

khổ não của kẻ khác, đồng thời cho đi hết thảy hạnh phúc cùng

mầm mống hạnh phúc của mình. Nhận là phát triển tâm đại bi,

cho là mở rộng tâm đại từ. Quí vị có thể thắc mắc không biết

thiền quán như vậy có tác dụng gì trực tiếp hay không. Cũng

có khi có tác dụng, nếu giữa hai bên có mối liên hệ nghiệp

thức chặt chẽ. Nhưng điều chắc chắn sẽ xảy ra, là tong-len sẽ

tác động mạnh mẽ lên tâm thức của quí vị, làm tăng lòng can

đảm và quyết tâm hoàn thành tâm nguyện Bồ tát. Ngoài ra,

tong-len cũng làm giảm sức mạnh của tâm ái ngã và tăng thêm

năng lực của lòng vị tha. Pháp tu tong-len cũng có khả năng

đưa đến thái độ vị tha phi thường, để cuối cùng dẫn đến ngay

chính tâm bồ đề.iAnh ngữ: form body.

iiAnh ngữ: truth body.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com