Xem Mục Lục

 Yên Tĩnh Và Trong Sáng - Người dịch: Trùng Hưng, NXB Thiện Tri Thức 2004

 Bìa

Yên Tĩnh và Trong Sáng

 BÁNH XE CỦA THIỀN QUÁN

 Lama Mipham

  NHỮNG GIÁO HUẤN VỀ NHŨNG CÁI NHÌN THẤY TRONG TRUNG ĐẠO

Người dịch: Trùng Hưng, NXB Thiện Tri Thức 2004 - TTT-42-2548/12-2004

 Dịch từ Tạng ngữ với bình giãng của Tarthang Tulku

 Nguyên Tác Calm and Clear của Lama Mipham, Dharma Publishing, 1973

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com