Xem Mục Lục

 Uống Dòng Suối Núi, Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa - Việt dịch: Tha Nhân - NXB Thiện Tri Thức, 2002

 Bìa

UỐNG DÒNG SUỐI NÚI
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa

Việt dịch: Tha Nhân - Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2002  TTT-28-2546/12-2002

Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa
Translated by Lama Kunga Rinpoche & Brian Cutillo, Wisdom Publications, 1995

Một Ấn bản khác có trên Trạng mạng: http://www.namsebangdzo.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=5295

 

Ấn bản đầu (không còn), theo Wikipedia.org

  

 

  Drinking the Mountain Stream (First Edition LOTSAWA 1978)

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com