Xem Mục Lục

 Đại Ấn
(Đại Ấn Xóa Tan Bóng Tối Vô Minh) - Việt dịch: Đương Đạo - NXB Thiện Tri Thức, 2001

 Bìa

 

ĐẠI ẤN
THIỀN XÓA TAN BÓNG TỐI CỦA VÔ MINH

  Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje với bình giảng khẩu thuyết của 
Beru Khyentze Rinpoche - dịch từ tiếng Tây Tạng và biên tập bởi Alexander Berzin
Văn phòng Dịch thuật Thư Viện những Tác phẩm và Văn thư Lưu trữ của Đức Dalai Lama

Việt dịch: Đương Đạo - Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2001 TTT-19-2545/09-01

THE MAHAMUDRA
ELIMINATING THE DARKNESS OF IGNORANCE
WANGCHUG DORJE THE NINTH KARMAPA  

 Bản tiếng Anh
Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com