Xem Mục Lục

 Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ - Việt dịch : Trùng Hưng. NXB TTT

 48. Hãy tu hành không có thiên chấp trong mọi lãnh vực. Cốt yếu là luôn luôn làm việc ấy một cách sâu rộng và toàn tâm

Hãy tu hành không có thiên chấp trong mọi lãnh vực.
Cốt yếu là luôn luôn làm việc ấy một cách sâu rộng và toàn tâm

Sự thực hành lojong bao trùm mọi người và mọi sự. Quan trọng là khắp suốt và không thiên chấp trong thực hành của bạn, không loại trừ một cái gì xảy đến trong kinh nghiệm của bạn.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com