Xem Mục Lục

 Ba Trụ Thiền - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004) - ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

 4 ĐƯỢC TRÂU

 

4 ĐƯỢC TRÂU   

Bấy lâu Trâu đã sổng ra ngoài hoang dã, nay mới gặp lại và thực sự đã bắt được nó. Vì lâu nay lêu lỏng, đã mất hết nết xưa nên khó mà khắc phục được nó. Trâu vẫn còn ham những ngọn cỏ non, nên nó vẫn cứng đầu và không chịu kiềm chế. Nếu muốn thuần thục hoàn toàn, phải dùng roi vọt. 

Tụng:

 

            Kiệt tận thần thông hoạch đắc cừ 

            Tâm cường lực tráng tốt nan trừ  

            Hữu thời tài đáo cao nguyên thượng 

            Hựu nhập yên vân thâm xứ cư.   

 

Tạm dịch:

            Trăm phương ngàn kế khắc phục mày 

            Tâm lực cương cường, thực khó thay(5)

            Ví chẳng phóng lên trên gò nổng  

            Lại vào những chốn khói mây bay.

--------------------------------------

(5) Đây ám chỉ rằng ở giai đoạn này vọng tình vẫn còn, muốn nhổ rễ nó phải tu tập thêm nữa. 

 

 4. ĐƯỢC TRÂU

  


Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com