Xem Mục Lục

 CAO TĂNG DỊ TRUYỆN (Truyện Kể Các Vị Cao Tăng Trung Quốc) Hạnh Huệ biên soạn - Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001

 33 Bài tán Hình Tượng TỔ SƯ, Tổ thứ 21 - 33
Cao tăng dị truyện
Tổ thứ 21
   

Tổ thứ 21

TÔN GIẢ BÀ TU BÀN ÐẦU

 (Vasubandhu) 

Sáng tối đồng thể

Minh ám đồng thể

Thánh phàm một đường

Thánh phàm nhất lộ

Chỗ đến sâu xa

Lai xứ u vi

Chẳng biết thế nào?

Mạc trì kỳ cố

Người chỗ khó quên

Thục xứ nam vong

Lại cầu bạn lữ

Cánh cầu bạn lữ

Chợt lại gặp nhau

Hốt nhĩ tương phùng

Chấp nhận tâm mình.

Khẳng tâm tự hứa.

 

Tổ thứ 22

 TÔN GIẢ MA NOA LA

 (Manorhita)

Ðược thọ ký rồi

Tùng thọ ký lai

Chẳng làm việc khác

Bất vi biệt sự

Ðồng loại theo nhau

Ðồng loại tương tùng

Duyên gặp liền ngộ

Duyên hội tất ngộ

Ôi bầy hạc kia

Ta bỉ hạc chúng

Bay kêu đã lâu

Phi minh ký cửu

Chỉ ở một lời

Nhất ngôn chi ngôn

Chóng biết sẵn có.

Ðốn tri bổn hữu.

 

Tổ thứ 23

TÔN GIẢ HẶC LẶC NA

(Haklena)

Từ đảnh Tu Di

Tùng Tu Di đảnh

Cầm vòng vàng lai

Trì kim hoàn lai

Ôi! Chúng hạc kia

Ta bỉ hạc chúng

Tình cảnh đáng thương

Kỳ tình khả ái

Gặp được sư tử

Ðắc sư tử nhi

Rống tiếng rống lớn

Tác đại hô hống

Có khí xuyên trời

Hữu khí quán thiên

Thí nghiệm việc sau.

Thí nghiệm kỳ hậu.

 

Tổ thứ 24

 TÔN GIẢ SƯ TỬ

(Aryasimha)

Gặp nhau đòi châu

Tưong kiến sách châu

Mở tay liền có

Khai phủ tiện hữu

Vì trước đã giao

Dĩ tiên sở phó

Từ biệt không lâu

Biệt lai bất cửu

Biết thiếu nợ trước

Tri hữu túc khiếm

Riêng đến đáp đền

Ðặc lai phụng thù

Ðầu kề gươm nhận

Tương đầu lâm nhận

Sữa trắng tuôn trào

Bạch nhũ hoành lưu.

 

Tổ thứ 25

 TÔN GIẢ BÀ XÁ TƯ ÐA

(Basiasita)

Cầm kiếm Bát Nhã

Bỉnh Bát Nhã kiếm

Năm châu như ý

Ác như ý châu

Tuy nói tạm đến

Tuy vân tạm đáo

Hạnh này chẳng hư

Thử hạnh bất hư

Bỗng gặp người ác

Ngẫu ngộ ác nhân

Khéo được bạn tốt

Kháp đắc hảo bạn

Nhân tà đánh chánh

Nhân tà đả chánh

Tiện lợi cả hai.

Lưỡng đắc kỳ tiện.

 

Tổ thứ 26

 TÔN GIẢ BẤT NHƯ MẬT ÐA

 (Punyamitra)

Từ dòng Sát lợi

Tùng sát lợi chủng

Tiếp ngọn truyền đăng

Tục truyền đăng diệm

Nối pháp chẳng rõ

Chân tự bất minh

Cơ hồ mất hẳn

Cơ hồ thất hãm

Vào trong phố chợ

Tùng náo thị trung

Chợt gặp cố nhân

Hốt phùng cố nhân

Nắp hộp vừa vặn

Hàm cái tương hợp

Bèn được rõ chân.

Nãi đắc kỳ chân.

 

Tổ thứ 27

TÔN GIẢ BÁT NHA ÐA LA

(Prajnatara)

Chớ bảo không nhân

Mạc vị vô nhân

Gặp nhau liền thấy

Tương phùng tiện kiến

Chỗ đến tự nhiên

Lai xứ tự nhiên

Không nhờ phương tiện

Bất giả phương tiện

Nay nhân châu này

Kim nhân kỳ châu

Bèn được người ấy

Nãi đắc kỳ nhân

Ðào ao được trăng

Khai trì đắc nguyệt

Mua đá được (thêmmây.

Mãi thạch nhiêu vân.

 

Tổ thứ 28

 TÔN GIẢ BỒ ÐỀ ÐẠT MA

 (Bodhidharma)

Tâm sư thật gấp

Sư tâm thậm cấp

Ðến đây quá sớm

Kỳ lai thái tảo

Một lời chẳng hợp

Nhất ngữ bất đầu

Tâm này chẳng xong (rõ)

Thử tâm bất liễu

Ngồi lạnh Thiếu Lâm

Lãnh tọa Thiếu Lâm

May được Thần Quang

Hạnh đắc Thần Quang

Một tay rơi rụng

Nhất tí đọa lạc

Ðạo này thịnh hưng.

Kỳ đạo đại xương.

 

Tổ thứ 29

 ÐẠI SƯ HUỆ KHẢ

Vượt thuyền riêng đến

Hàng hải đặc lai

Biết bao khổ tâm

Ða thiểu khổ tâm

Trong nước Trung Hoa

Chấn Ðán quốc lý

Chỉ được một người

Kỳ đắc nhất nhân

Tìm không thể được

Mích bất khả đắc

Như nước tùy bình

Như thủy nhậm khí

Lấy đây trao truyền

Dĩ thử truyền gia

Ðấy là đệ nhị.

Thị vi đệ nhị.

 

Tổ thứ 30

 ÐẠI SƯ TĂNG XÁN

Suốt thân là bệnh

Thông thân thị bịnh

Chẳng biết từ đâu

Bất tri lai xứ

Chợt gặp y vương

Hốt phùng y vương

Tỉnh hẳn duyên cớ

Mãnh tỉnh kỳ cố

Tâm rỗng xương cứng

Tâm không cốt cương

Lại đi hành cước

Thả tiện hành cước

Gặp người có sức

Ngộ hữu lực giả

Một gánh giao cho.

Nhất đảm phó thác.

 

Tổ thứ 31

 ÐẠI SƯ ÐẠO TÍN

Tuổi trẻ xuất gia

Thiếu niên xuất gia

Lợi căn nhậm lẹ

Lợi căn tiệp tật

Hơn sáu mươi năm

Lục thập dư niên

Hông không dính chiếu

Hiếp bất chí tịch

Người học tụ tập

Học lữ vân trăn

Ðâu tiếp trẻ con

Hà đãi tiểu nhi

Vì có hẹn xưa

Dĩ hữu túc ước

Người xem chẳng biết.

Quán giả bất tri.

 

Tổ thứ 32

ÐẠI SƯ HOẰNG NHẪN

Lai lịch chẳng tỏ

Lai lịch bất minh

Xuất thân đúng lúc

Xuất thân kháp hảo

Một việc chưa xong

Nhất kiện vị hoàn

Hai nhà đều rõ

Lưỡng gia đô liễu

Trong núi Phá Ðầu

Phá đầu sơn trung

Trên đường Hoàng Mai

Hoàng Mai lộ thượng

Qua lại tự do

Vãng lai tự do

Ðủ tướng đại nhân.

Cụ đại nhân tướng.

 

Tổ thứ 33

 ÐẠI SƯ HUỆ NĂNG

Búa tiều vừa ném

Tiều phủ tài phao

Lấy đá cột eo

Dĩ thạch trụy yêu

Linh căn trồng lâu

Linh căn cửu thực

Từ đây nảy nhánh

Tùng thử trừu điều

Nguồn từ Tào Khê

Nguyên xuất Tào Khê

Trôi khắp đại địa

Hoành lưu đại địa

Thẳng đến bây giờ

Trực chí vu kim

Không đâu chẳng phải.

Vô xứ bất thị.

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com