Xem Mục Lục

 CAO TĂNG DỊ TRUYỆN (Truyện Kể Các Vị Cao Tăng Trung Quốc) Hạnh Huệ biên soạn - Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001

 33 Bài tán Hình Tượng TỔ SƯ, Tổ thứ 10 - 20
Cao tăng dị truyện
Tổ thứ 10
   

 Tổ thứ 10

 HIẾP TÔN GIẢ

 (Parsva)

Chỉ đất thành vàng

Chỉ địa biến kim

Theo tay mà hiện

Tùy thủ nhi hiện

Thánh nhân liền đến

Thánh nhân tức chí

Còn gì mau hơn?

Hà đẳng khoái tiện

Tợ như hang trống

Tợ hồ không cốc

Ứng tiếng đáp vang

Ứng thanh đáp hưởng

Thì biết tâm ta

Thị tri ngã tâm

Vốn không qua lại.

Bổn vô lai vãng.

 

Tổ thứ 11

 TÔN GIẢ PHÚ NA DẠ XA

(Punyaysas)

Phật chẳng biết Phật

 Phật bất thức Phật

Mắt chẳng thấy sắc

Nhãn bất kiến nhãn

Lại kiếm nơi khác

Cánh hướng tha mích

Nên bị kiểm điểm

Cố tao kiểm điểm

Toan nói vẹn toàn

Tương vi hồn toàn

Sớm bị phá vỡ

Tảo bị giải phá

Mãnh tỉnh đưa ra

Mảnh tỉnh tương lai

Mới biết lời rụng.

Phương tri thoại đọa.

 

Tổ thứ 12

 TÔN GIẢ MÃ MINH

 (Asvaghosha)

Ngựa kêu bình thương

 Mã chi bi minh

Sẵn tự có nhãn

Cố tự hữu nhân

Ðất vọt cô gái

Ðịa dũng nữ tử

Nguyên chẳng phải người

Nguyên phi kỳ nhân

Ma vốn không ma

Ma phi bổn ma

Phật cũng chẳng Phật

 Phật diệc phi Phật

Mắt chánh xem lại

Chánh nhãn khán lai

Rốt là vật gì?

Cánh thị hà vật.

 

Tổ thứ 13

 TÔN GIẢ CA TỲ MA LA

 (Kapimala)

Từ dị học đến

Tùng dị trung lai

Ðược tri kiến chánh

Ðắc chánh tri kiến

Ðường gặp rắn độc

Lộ phùng độc xà

Tâm từ bi hiện

Từ bi tâm hiện

Lại hỏi rồng độc

Cánh vấn độc long

Ðều muốn điều phục

Ðô yếu điều phục

Mắt thấy tâm hay

Nhãn kiến tâm tri

Như vang lìa hang

Như hưởng xuất cốc.

 

Tổ thứ 14

 TÔN GIẢ LONG THỌ

 (Nagarjuna)

Trong rồng dạy rồng

Long trung hóa long

Lấy độc chống độc

Dĩ độc công độc

Tôn giả tay khéo

Tôn giả diệu thủ

Một lời điều phục

Nhất ngôn điều phục

Phật tánh tam muội.

Phật tánh tam muội

Thể như hư không

Thể ngược hư không

Trăm ngàn pháp môn

Bách thiên pháp môn

Ðều vào đây hết.

Tận nhập kỳ trung.

 

Tổ thứ 15

 TÔN GIẢ CA NA ÐỀ BÀ

(Kanadeva)

Bỏ kim vào bát

Dĩ châm đầu bát

Diệu khế mất lời

Diệu kế vong ngôn

Dạy nghĩa Phật tánh

Thị Phật tánh nghĩa

Trăng tròn hiện tiền

Mãn nguyệt hiện tiền

Ðến nhà trưởng giả

Chí trưởng giả gia

Ðem kim kéo chỉ

Tương châm dẫn tuyến

Mượn nhân duyên người

Giả tha nhân duyên

Làm phương tiện mình.

Vi kỷ phương tiện.

 

Tổ thứ 16

 TÔN GIẢ LA HẦU LA ÐA

 (Rahulata)

Theo dòng được nguồn

Tầm lưu đắc nguyên

Suối cùng non tận

Thủy cùng sơn tận

Chợt gặp người này

Hốt kiến kỳ nhân

Biết ngay là Thánh

Tri kỳ vi thánh

Bưng cơm thơm đến

Hương phạn kình lai

Chia tòa dâng ăn

Phân tòa cung thực

Ðại chúng cùng uống

Ðại chúng đồng ẩm

Cam lồ như mật

Cam lồ như mật.

 

Tổ thứ 17

 TÔN GIA TĂNG GIÀ NAN ÐỂ

(Saghanandi)

Chẳng thích cung vua

Bất lạc vương vung

Trời mở một đường

Thiên khai nhất lộ

Chạm thẳng cuối nguồn

Trực để cùng nguyên

Chẳng biết lý do

Bất tri kỳ cố

Dưới đám mây tía

Tử vân chi hạ

Chỗ nương của Thánh

Thánh giả sở y

Quả được đồng tử

Quả đắc đồng tử

Hội cơ chư Phật.

Hội chư Phật cơ.

 

Tổ thứ 18

 TÔN GIẢ GIÀ DA XÁ ÐA

(Gayasata)

Bảy ngày chẳng sanh

Thất nhật bất sanh

Chẳng rơi các ấm

Bất đạo chư ấm

Thân thể thơm sạch

Kỳ thể hương khiết

Xưa nay thanh tịnh

Bổn lai thanh tịnh

Gõ cửa một lời

Khẩu môn nhất ngữ

Ðáp không là ai?

Ðáp vô giả thùy

Mạnh mẽ gọi tỉnh

Mãnh nhiên hóan tỉnh

Ngay đó biết về

Ðương hạ tri quy.

 

Tổ thứ 19

 TÔN GIẢ CƯU MA LA ÐA

(Kumarata)

Ðã sanh thiên đường

Ký sanh thiên thượng

Chẳng nên dục ái

Bất ưng khởi ái

Một niệm chưa quên

Nhất niệm vị vong

Liền chẳng tự tại

Tiện bất tự tại

Do sức Bát Nhã

Dĩ Bát Nhã lực

Lại thăng cõi Phạm

Phục thăng Phạm thế

Nên đến truyền đăng

Cố lai truyền đăng

Là việc nhà mình.

Thị kỳ gia sự.

 

 

Tổ thứ 20

 TÔN GIẢ XÀ DẠ ÐA

 (Jayata)

Vô sanh vốn đủ

Vô sanh bổn cụ

Chẳng cần cầu chân

Bất dụng cầu chân

Gặp duyên thì phát

Ngộ duyên nhi phát

Như hoa gặp xuân

Như hoa phùng xuân

Cầu thì vội quá

Cầu chi thái cấp

Cách đạo càng xa

Khứ đạo chuyển viễn

Ngay đó biết về

Ðương hạ tri quy

Ðến đường quay lại.

Tựu lộ nhi phả.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com