Xem Mục Lục

 CAO TĂNG DỊ TRUYỆN (Truyện Kể Các Vị Cao Tăng Trung Quốc) Hạnh Huệ biên soạn - Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2001

 33 Bài tán Hình Tượng TỔ SƯ, Tổ thứ 1 - 10
Cao tăng dị truyện
33 Bài tán Hình Tượng TỔ SƯ
   
33 Bài tán Hình Tượng TỔ SƯ của ngài HÁM SƠN
 

33 Bài tán Hình Tượng TỔ SƯ của ngài HÁM SƠN

Tổ thứ 1

TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP

(Maha-Kasypa)

Thân hình sắc vàng

Kim chi sắc hình

Kim cang là tâm

Kim cang vị tâm

Vâng gìn huệ mạng

Phụng trì tuệ mạng

Thường chuyển pháp luân

Thường chuyển pháp luân

Thế Tôn nâng hoa

Thế Tôn niêm hoa

Khẽ mỉm miệng cười

Phá nhan nhất tiếu

Ðến nay khiến ngưòi

Chí kim linh nhân

Nghĩ suy chẳng đến.

Tư nghì bất đáo.

 

Tổ thứ 2

 TÔN GIẢ A NAN

(Ananda)

Nghe nhiều như biển

Ða văn như hải

Uống dòng rượu pháp

Ẩm súc pháp lưu

Chư Phật còn mất

Chư Phật xuất một

Chẳng rời đầu lưỡi

Bất ly thiệt đầu

Pháp êm dịu hóa

Cổ hoàng pháp hóa

Tiết phách thành lệnh

Tiết phách thành lệnh

Thế nên thầy ta

Thị cố ngã sư

Là chánh trong thiên

Vi thiên trung chính.

 

Tổ thứ 3

 TÔN GIẢ THƯƠNG NA HÒA TU

(Sanakavasa)

Căn linh Bát Nhã

Bát Nhã linh căn

Kiếp trước đã chứng

Túc sanh dĩ chứng

Nên Sư sắp sanh

Cố sư tương xuất

Cỏ lành ứng trước

Thụy thảo tiên ứng

Dùng tâm ấn tâm

Dĩ tâm ấn tâm

Như lửa vào lửa

Như hỏa đầu hỏa

Ðường hẹp gặp nhau

Hiệp lộ tương phùng

Không có chỗ trốn

Ðịnh một xứ đóa.

 

Tổ thứ 4

TÔN GIẢ ƯU BA CÚC ÐA

(Upagupta)

Một người tâm không

Nhất nhân tâm không

Cung ma chấn động

Ma cung chấn động

Cầm mũi kim cương

Ác kim cương phong

Ai dám đùa giỡn

Thùy cảm khinh lộng

Nếu chịu quay đầu

Nhược khẳng hồi quang

Tâm cuồng chóng hết

Cuồng tâm đốn hiết

Lễ bái quy y

Lễ bái quy y

Các tội tiêu diệt

Chư tội tiêu diệt.

 

Tổ thứ 5

 TÔN GIẢ ÐỀ ÐA CA

 (Dhrtaka)

Ðã ngộ bổn tâm

Dĩ ngộ bổn tâm

Như trời soi đêm

Như nhật chiếu dạ

Mộng sanh tử này

Thị sanh tử mộng

Ánh sáng siêu việt

Quang minh siêu việ

Pháp thầy vốn không

Sư pháp bổn vô

Tâm con chẳng có

Ngã tâm bất hữu

Như không hợp không

Như không hợp không

Lưỡi không ra miệng

Thiệt bất xuất khẩu.

 

Tổ thứ 6

TÔN GIẢ DI GIÁ CA

(Miccaka)

Ðều do đây đến

Ðô nhân thử lai

Chẳng vì việc khác

Bất vi biệt sự

Gặp nhau giữa chợ

Náo thị tương phùng

Tự bày pháp khí

Tự thị kỳ khí

Huyền kiến chưa đến

Huyền kiến vị nhiên

Sớm biết hôm nay

Tảo tri kim nhật

Cứ lo buôn bán

Ðương hành mãi mại

Chẳng kế giá cả

Bất luận giá trị.

 

Tổ thứ 7

 TÔN GIẢ BÀ TU MẬT

 (Vasumitra)

Từ đường nóng đến

Tùng nhiệt lộ lai

Chợt gặp bạn thân

Hốt phùng thân hữu

Một lời luận nghĩa

Nhất ngôn luận nghĩa

Chóng biết chưa có

Ðốn tri vị hữu

Xin vị cam lồ

Khất cam lồ vị

Chỉ pháp hư không

Thị hư không pháp

Nếu nói có được

Nhược vị hữu đắc

Rơi bảy rụng tám

Lạc thất lạc bát.

 

Tổ thứ 8

 TÔN GIẢ PHẬT ÐÀ NAN ÐỀ

 (Buddhanandi)

Chẳng phải không nói

Bất thị bất ngôn

Nói không đến được

Ngôn chi bất cập

Chẳng phải không đi

Bất thị bất hành

Vốn không tung tích

Bổn vô tung tích

Nay gặp người này

Kim ngộ kỳ nhân

Mới mở miệng được

Nãi khả khai khẩu

Từ đây liền đi

Tùng thử tiện hành

Chẳng rơi hang ổ

Bất đọa khòa cửu.

 

Tổ thứ 9

 TÔN GIẢ PHỤC ÐÀ MẬT ÐA

(Buddhamitra)

Ở trong thai mẹ

Trụ mẫu thai trung

Qua sáu mươi năm

Kinh lục thập niên

Chỉ đợi thầy đến

Chỉ đãi sư lai

Mới thỏa duyên trước

Phương toại tiền duyên

Trên đảnh quang minh

Ðảnh thượng quang minh

Nguyên là sẵn có

Nguyên thị bổn hữu

Vừa vót liền thấu

Nhất quát tiện thấu

Như sư tử rống.

Như sư tử hống.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com