Xem Mục Lục

 Ba Trụ Thiền - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004) - ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

 3 THẤY TRÂU

 

THẤY TRÂU 

Đã nghe thấy tiếng ắt sẽ tìm được nguồn phát ra tiếng. Sáu thức không khác với Chân Nguyên, giống như muối trong nước hay màu trong thuốc nhuộm.(4) Khi tập trung được cái thấy bên trong ắt sẽ nhận ra rằng cái bị thấy đồng nhất với Chân Nguyên.  

Tụng: 

            Hoàng li chi thượng nhất thanh thanh 

            Nhật noãn phong hòa ngạn liễu thanh 

            Chỉ thử cánh vô hồi thị xứ

            Sâm sâm đầu giác họa nan thành. 

 

Tạm dịch:

            Vàng anh ríu rít hót trên cành 

            Nắng ấm gió êm bờ liễu xanh

            Chẳng trốn được đâu, Trâu ở đó

            Đầu sừng sừng sững vẽ sao thành. 

---------------------------------------

(4) So sánh sắc và Không: muối với Không và nước với sắc. Cho đến khi một người nếm được “mùi vị” của ngộ thì y không biết được cái Không này và chỉ thấy có sắc. Khi đã ngộ rồi thì y thấy cả hai không khác nhau. [Tâm kinh nói: “Sắc bất dị không, Không bất dị sắc. Sắc tức thị không, Không tức thị sắc.] 

 

3. THẤY TRÂU

 

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com