Xem Mục Lục

 Con Đường Kim Cang Thừa Về Sự Tịnh Hoá, Lama Yeshe - Dịch Việt : Kiến Không, NXB Thiện Tri Thức 1999

 3 Thần Chú Một Trăm Âm (âm Tây Tạng)

PHỤ LỤC 3
THẦN CHÚ MỘT TRĂM ÂM 
(ÂM TÂY TẠNG)

Với các hành giả chưa được nhận lễ quán đảnh Heruka Vajrasattva, khi thực hành Tịnh hóa, xin đọc bài Thần Chú Một Trăm Âm (âm Tây Tạng) sau :

OM BENZA SATOA, SAMAYA MANU PALAYA, BENZA SATOA, TENO PATISTA, DRIDO ME PHAVA, SUTO KAYO ME PHAVA, SUPO KAYO ME PHAVA, ANU RAKTO ME PHAVA, SARVA SIDI ME PRA YACHA, SARVA KARMA SUCHA ME CHI TAN SRIYAN KU RU, HUNG HA HA HA HA HO, PHAGAVAN SARVA TATHAGATA, BENZA MA ME MUNCHA, BENZI PHAVA, MAHA SAMAYA SATOA A.

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com