Xem Mục Lục

 Những Giáo Huấn của Gampopa - Vòng Hoa Quí Báu Của Con Đường Tối Thượng - Thiện Tri Thức, 2000

 15. MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT

 

1) Trong lúc mới khởi đầu, niềm tin khởi sanh từ sự sợ hãi sâu xa đối với chuỗi sanh và tử lập đi lập lại không ngừng là cần thiết.

(2) Một Guru dẫn dắt người ta trên con đường giải thoát là cần thiết.

(3) Hiểu biết, tức là một thấu hiểu về nghĩa là cần thiết.

(4) Chuyên cần phối hợp với dũng cảm và sự không thể bị hư hoại trong thử thách như có một áo giáp là cần thiết.

(5) Trau dồi không biết đủ ba cái học Giới, Định, Huệ và hai sự tích tập là cần thiết.

(6) Một cái thấy thấu suốt bản tánh của mọi sự là cần thiết.

(7) Thiền định trong đó tâm thức an trụ ở bất kỳ chỗ nào nó được đặt vào là cần thiết.

(8) Hạnh trong đó người ta đem dùng tất cả hoạt động của thân ngữ và tâm vào con đường là cần thiết.

(9) Một phương pháp thực hành những giáo lý chọn lọc mà không để cho chúng chỉ là những ngôn từ là cần thiết.

(10) Những giáo huấn (của một vị guru) cho phép người ta vượt qua những thử thách nghịch cảnh, những tác nhân gây chướng ngại, những ma và những lầm lạc là cần thiết.(5)

(11) Niềm tin không thể khuất phục cùng với sự an lạc của tâm vào lúc tách lìa của thân thể và tâm thức là cần thiết.

(12) Như là một kết quả của thực hành, sự hiển lộ tự nhiên trong một thân của Ba Thân là cần thiết.(6)

Đây là Mười Hai Điều Cần Thiết.

Xem Mục Lục

Kagyupa (Sarmapa - Tân Dịch) - Dòng Mủ Đen

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com