Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Tác phẩm của HT. Thích Thiện Siêu
TÁC PHẨM CỦA H.T THÍCH THIỆN SIÊU 

   1. Phát Bồ- đề tâm (dịch)                                            1952
   2. Phật nói kinh Kiến Chánh (dịch)                           1953
   3. Nghi thức Tụng Niệm (đồng soạn)                       1958
   4. Kinh 42 Chương (dịch)         .                                  1959
   5. Kinh Trường A- hàm (lược dịch)                           1959
   6. Kinh Pháp Cú (dịch)                                                1959
   7. Câu chuyện số mệnh (dịch)                                   1962
   8. Tân Duy thức luận (dịch)                                       1962
   9.  Trí Đức Văn Lục (tuyển tập)                                  1982
  10. Đại cương Luận Câu- xá (soạn)                             1987
  11. Vô Ngã là Niết-bàn (tuyển tập)                              1990
  12. Hiệu đính kinh Trung A-hàm (Việt dịch) 3 tập    1992
  13. Tỏa Ánh Tử Quang                                                  1992
  14. Lối vào Nhân Minh học                                           1995
  15. Luận Thành Duy Thức (dịch)                                 1995
  16. Cương Yếu Giới Luật (soạn)                                    1996
   17. Kinh Tạp A-hàm (đồng dịch giả)                           1996
   18. Lược giảng Kinh Pháp Hoa                                    1997
  19. Luận Đại Trí Độ (Việt dịch) :
                Tập 1                                                                   1997
                Tập 2                                                                   1998
                Tập 3                                                                   1999
  20. Hiệu đính Tăng- nhất A-hàm ( Việt dịch)              1997
  21. Chữ Hiếu trong đạo Phật (đồng tác giả)               1997
  22. Kinh Pháp Hoa giữa các Kinh điển Đại thừa        1998
  23. Trăng rọi rừng Thiền                                                1998
  24.  Ngũ uẩn vô ngã                                                       1999

* Trang 750 *
device

Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com