Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Tác phẩm của H.T Thích Thiện Siêu
TÁC PHẨM CỦA H.T THÍCH THIỆN SIÊU
 
       1.   Phát Bồ-đề tâm (dịch)                                        1952
       2.   Phật nói kinh Kiến Chánh (dịch)                       1953
       3.   Nghi thức Tụng Niệm (đồng soạn)                    1958
       4.   Kinh 42 Chương (dịch)                                      1959
       5.   Kinh Trường A-hàm (lược dịch)                        1959
       6.   Kinh Pháp Cú (dịch)                                          1959
       7.   Câu chuyện số mệnh (dịch)                               1962
       8.   Tân Duy thức luận (dịch)                                   1962
       9.   Trí Đức Văn Lục (tuyển tập) 5 tập                     1982
       10. Đại cương Luận Câu-xá (soạn)                          1987
       11. Vô Ngã là Niết-bàn (tuyển tập)                          1990
       12. Hiệu đính kinh Trung A-hàm (Việt dịch) 3 tập  1992
       13. Tỏa Ánh Từ Quang                                            1992
       14. Lối vào Nhân Minh học                                     1995
       15. Luận Thành Duy Thức (dịch)                            1995
       16. Cương Yếu Giới Luật (soạn)                             1996
       17. Kinh Trung A-hàm (đồng dịch giả)                   1996
       18. Lược giảng Kinh Pháp Hoa                               1997
       19. Luận Đại Trí Độ (Việt dịch) tập 1                     1997
       20. Hiệu đính Tăng-nhất A-hàm (Việt dịch) 3 tập   1997
       21. Chữ Hiếu trong đạo Phật (đồng tác giả)            1997
Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com