Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Phụ lục: Nội dung luận Đại Trí Độ
PHỤ LỤC
NỘI DUNG LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
(100 Cuốn 90 Phẩm)
           
1- Duyên Khởi luận.
2- Giải thích Phẩm Tựa Đầu (gồm 46 Chương):
Chương   1: Giải thích Như thị, Ngã văn, Nhất thời.
Chương   2: Tổng thuyết Như thị, Ngã văn.
Chương   3: Giải thích Bà-già-bà.
Chương   4: Giải thích Trú Vương-xá thành.
Chương   5: Giải thích Cọng Ma-ha Tỳ-kheo Tăng.
Chương   6: Giải thích Nghĩa ba chúng.
Chương   7: Giải thích Bồ-tát.
Chương   8: Giải thích Ma-ha Tát-đỏa.
Chương   9: Giải thích Bồ-tát công đức.
Chương 10: Giải thích Mười dụ.
Chương 11: Giải thích Phật thế giới nguyện.
Chương 12: Giải thích Tam muội.
Chương 13: Giải thích Phóng quang.
Chương 14: Giải thích Hiện Phổ thân.
Chương 15: Giải thích Mười phương chư Bồ-tát đến.
Chương 16: Giải thích Xá-lợi-phất nhân duyên.
Chương 17: Giải thích Đàn Ba-la-mật.
Chương 18: Giải thích Tán thán Đàn Ba-la-mật.

* Trang 732 *
device

Chương 19: Giải thích Tướng của Đàn Ba-la-mật.
Chương 20: Giải thích Đàn Ba-la-mật pháp thí.
Chương 21: Giải thích Thi-la Ba-la-mật.
Chương 22: Giải thích Nghĩa của giới tướng.
Chương 23: Giải thích Tán thán nghĩa Thi-la
                                     Ba-la-mật.
                                     Giải thích Thi-la Ba-la-mật
            Chương 24: Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật.
                                     Sằn-đề Ba-la-mật pháp nhẫn.
            Chương 25: Giải thích Tỳ-lê-gia Ba-la-mật.
                                     Tinh tấn Ba-la-mật.
            Chương 26: Giải thích Thiền Ba-la-mật.
            Chương 27: Giải thích Bát-nhã Ba-la-mật.
            Chương 28: Giải thích Tướng Bát-nhã.
Chương 29: Giải thích Ba mươi bảy phẩm trợ đạo.
Chương 30: Giải thích Ba tam muội, Bốn thiền,
                                                        Bốn tâm vô lượng,
                                                        Bốn định vô sắc.
            Chương 31: Giải thích Tám Bội xã, Tám Thắng xứ,
                                                        Chín thứ Đệ định,
                                                        Mười Nhất thiết xứ.
            Chương 32: Giải thích Chín Tưởng.
            Chương 33: Giải thích Tám Niệm.
            Chương 34: Giải thích Mười Tưởng.
            Chương 35: Giải thích Mười một Trí.
            Chương 36: Giải thích Mười Lực.

* Trang 733 *
device

Chương 37: Giải thích Bốn Vô úy, Bốn Vô ngại trí.
            Chương 38: Giải thích Mười tám Pháp bất cọng.
            Chương 39: Giải thích  Đại từ đại bi đương tập hành        
                                   Bát-nhã Ba-la-mật.
            Chương 40: Giải thích Sáu Thần thông.
            Chương 41: Giải thích Tùy hỷ hồi hướng.
            Chương 42: Giải thích Thiện căn cúng dường.
            Chương 43: Giải thích Mười tám Không.
            Chương 44: Giải thích Bốn Duyên.
            Chương 45: Giải thích Đáo bỉ ngạn.
            Chương 46: Giải thích Tín trì.
     3-   Giải thích Phẩm Trì bát thứ 2.
     4-   Giải thích Phẩm Tập Tương ưng thứ 3.
     5-   Giải thích Phẩm Vãng sanh thứ 4.
     6-   Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5.
     7-   Giải thích Phẩm Thiệt tướng thứ 6.
     8-   Giải thích Phẩm Tam giả thứ 7.
     9-   Giải thích Phẩm Khuyến học thứ 8.
     10- Giải thích Phẩm Tập tán thứ 9.
     11- Giải thích Phẩm Hành tướng thứ 10.
     12- Giải thích Phẩm Huyễn học thứ 11.
     13- Giải thích Phẩm Cú nghĩa thứ 12.
     14- Giải thích Phẩm Ma-ha-tát thứ 13.
     15- Giải thích Phẩm Đoạn kiến thứ 14.
     16- Giải thích Phẩm Phú-lâu-na thứ 15.
     17- Giải thích Phẩm Thừa thừa thứ 16.

* Trang 734 *
device

18- Giải thích Phẩm Trang nghiêm thứ 17.
     19- Giải thích Phẩm Ma-ha diễn thứ 18.
     20- Giải thích Phẩm Tứ niệm xứ thứ 19.
     21- Giải thích Phẩm Phát thú thứ 20.
     22- Giải thích Phẩm Xuất đáo thứ 21.
     23- Giải thích Phẩm Thắng xuất thứ 22.
     24- Giải thích Phẩm Hàm thọ thứ 23.
     25- Giải thích Phẩm Hội tông thứ 24.
     26- Giải thích Phẩm Thập vô thứ 25.
     27- Giải thích Phẩm Vô sanh tam quán thứ 26.
     28- Giải thích Phẩm Thiên vương thứ 27.
     29- Giải thích Phẩm Như huyễn thứ 28.
     30- Giải thích Phẩm Tán hoa thứ 29.
     31- Giải thích Phẩm Tam thán thứ 30.
     32- Giải thích Phẩm Diệt tránh thứ 31.
     33- Giải thích Phẩm Đại minh thứ 32.
     34- Giải thích Phẩm Thuật thành thứ 33.
     35- Giải thích Phẩm Khuyến trì thứ 34.
     36- Giải thích Phẩm Phạm-chí thứ 35.
     37- Giải thích Phẩm Tôn đạo thứ 36.
     38- Giải thích Phẩm Xá- lợi thứ 37.
     39- Giải thích Phẩm Thập thiện thứ 38.
     40- Giải thích Phẩm Tùy hỷ thứ 39.
     41- Giải thích Phẩm Chiêu minh thứ 40.
     42 - Giải thích Phẩm Tín hũy thứ 41.
     43 - Giải thích Phẩm Thán tịnh thứ 42

* Trang 735 *
device

44 - Giải thích Phẩm Vô tác thứ 43.
     45 - Giải thích Phẩm Chư Ba-la-mật thứ 44.
     46 - Giải thích Phẩm Văn trì thứ 45.
     47 - Giải thích Phẩm Ma sự thứ 46.
     48 - Giải thích Phẩm Lưỡng bất hòa hiệp thứ 47.
     49 - Giải thích Phẩm Phật mẫu thứ 48.
     50 - Giải thích Phẩm Vấn tướng thứ 49.
     51 - Giải thích Phẩm Thành biện thứ 50.
     52 - Giải thích Phẩm Thí dụ thứ 51.
     53 - Giải thích Phẩm  Tri thức thứ 52.
     54 - Giải thích Phẩm Thú trí thứ 53.
     55 - Giải thích Phẩm Đại như thứ 54.
     56 - Giải thích Phẩm A-bệ-bạt-trí thứ 55.
     57 - Giải thích Phẩm Chuyển bất thối luân thứ 56.
     58 - Giải thích Phẩm Thâm áo thứ 57.
     59 - Giải thích Phẩm Mộng hành thứ 58.
     60 - Giải thích Phẩm Hà thiên thứ 59.
     61 - Giải thích Phẩm Học không bất chứng thứ 60.
     62 - Giải thích Phẩm Mộng thệ thứ 61.
     63 - Giải thích Phẩm Ma sầu thứ 62.
     64 - Giải thích Phẩm Đẳng học thứ 63.                                   
     65 - Giải thích Phẩm Tịnh nguyện thứ 64.
     66 - Giải thích Phẩm Độ không thứ 65.
     67 - Giải thích Phẩm Chúc lụy thứ 66.
     68 - Giải thích Phẩm Vô tận thứ 67.
     69 - Giải thích Phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68.

* Trang 736 *
device

70 - Giải thích Phẩm Phương tiện thứ 69.
     71 - Giải thích Phẩm Tam tuệ thứ 70.
     72 - Giải thích Phẩm Đạo thọ thứ 71.
     73 - Giải thích Phẩm Bồ-tát hạnh thứ 72.
     74 - Giải thích Phẩm Chủng thiện căn thứ 73.
     75 - Giải thích Phẩm Biến học thứ 74.
     76 - Giải thích Phẩm Tam thứ đệ học thứ 75.
     77 - Giải thích Phẩm Nhất niệm cụ vạn hạnh thứ 76.
     78 - Giải thích Phẩm  Lục dụ thứ 77.
     79 - Giải thích Phẩm Tứ nhiếp thứ 78.
     80 - Giải thích Phẩm Thiện đạt thứ 79.
     81 - Giải thích Phẩm Thật tế thứ 80.
     82 - Giải thích Phẩm Cụ túc thứ 81.
     83 - Giải thích Phẩm Tịnh Phật quốc độ thứ 82.
     84 - Giải thích Phẩm Tất định thứ 83.
     85 - Giải thích Phẩm Tứ đế thứ 84.
     86 - Giải thích Phẩm Thất dụ thứ 85.
     87 - Giải thích Phẩm  Bình đẳng thứ 86.
     88 - Giải thích Phẩm Như hóa thứ 87.
     89 - Giải thích Phẩm  Tát-bà-đa luận thứ 88.
     90 - Giải thích Phẩm  Đàm-vô-kiệt thứ 89.
     91 - Giải thích Phẩm  Chúc lụy thứ 90.
_____________

* Trang 737 *
device

Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com